Tvärbanan till Kista och Helenelund

Tvärbanan byggs ut åtta kilometer mellan Norra Ulvsunda till Helenelund.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Vi bygger ut Tvärbanans Kistagren från Norra Ulvsunda via Bromma flygplats, Kista och vidare till Helenelund.

Syfte

Med Kistagrenen knyts arbetsplatser i norr med bostadsområden i söder ihop. Resenärer i Stockholm ges en möjlighet till spårbunden kollektivtrafik till och från Bromma flygplats och Kistamässan. Kistagrenen ger möjlighet till smarta byten till tunnelbana, pendeltåg och bussar.

Vem påverkas och tidplan

Alla som bor i närområdet kommer i någon mån att påverkas under byggtiden. Tvärbanan byggs ut i etapper. Vi planerar för trafikstart på sträckan Norra Ulvsunda till Bromma flygplats år 2020. Sträckorna Ursvik och Helenelund börjar trafikeras våren 2022 respektive 2023.

Klart för byggstart

Det är trafikförvaltningen inom Region Stockholm som ansvarar för utbyggnaden. Arbetet sker i nära samarbete med Stockholms stad, Sundbybergs stad och Sollentuna kommun. Vi började bygga under våren 2018. 

Kistagrenens linjesträckning

Kistagrenen är åtta kilometer lång och stannar på sin väg mellan Ulvsunda och Helenelund vid tio nya hållplatser och passerar genom tre kommuner; Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna. 

Resandet med Kistagrenen förväntas bli stort eftersom några av Stockholmsregionens mest betydelsefulla utvecklingsområden, både vad gäller arbetsplatser och bostäder, ligger längs med sträckan.

En resa från Ulvsunda till Helenelund beräknas ta cirka 23 minuter.

Tusentals bostäder planeras längs Kistagrenen

Tillväxt sker där det finns infrastruktur. Längs Kistagrenen har det planerats in 16 700 nya bostäder i områdena kring Solvalla, Rissne, Ursvik, Kista och Ärvinge. 

Bromma Blocks och Bromma flygplats

Kistagrenen går efter hållplats Norra Ulvsunda över Ulvsundavägen på en egen bro och stannar vid en hållplats mellan galleriorna i Bromma Blocks. Efter nedfarten till handelsområdet fortsätter den på mark fram till Bromma Flygplats.

Bromma flygplats där Tvärbanan kommer att stanna.

Bromma flygplats där Tvärbanan kommer att stanna.

Tvärbanan går vidare mot Solvalla och Annedal där en tredje hållplats anläggs i nära anslutning till bostäderna i området. Spårvägen fortsätter därefter över Mälarbanan och Ulvsundavägen samt längs Kavallerivägen till Rissne centrum. I Rissne placeras den fjärde hållplatsen med möjlighet för byte tunnelbanans linje mot Hjulsta och till buss.

Bro över Enköpingsvägen

Från Rissne till Ursvik går spårvägen på egen banvall samt på bro över Enköpingsvägen. Vid Stora Ursvik skapas en viktig bytespunkt mellan spårvägen och busstrafiken. Hållplatsen därefter blir Norra Ursvik.

Kistagrenen fortsätter sedan över Järvafältet, där dragningen ska göra så lite intrång som möjligt på miljön. En hållplats placeras i Ärvinge med närhet till bostäder och arbetsplatser.

Kista centrum

Därefter går spårvägen längs Danmarksgatan fram till Kista centrum där en bytespunkt skapas med tunnelbanans linje mot Akalla samt bussar.

Från Kista centrum går spårvagnen i blandtrafik mot Kistamässan och sedan vidare till Helenelund station där ändhållplatsen placeras i nära anslutning till pendeltågsstationen.

Ny spårvagnsdepå

För att kunna trafikera Kistagrenen behövs dels nya vagnar, dels en ny spårvagnsdepå för uppställning och underhåll av vagnarna. Det finns en överenskommelse med Sundbybergs kommun om att bygga depån i anslutning till den befintliga tunnelbanedepån i Rissne.

Vad är på gång just nu

Helgavstängning och stängda hållplatser

Helgen den 26 - 29 april från klockan 19.30 till klockan 04.30 stänger vi av Tvärbanan mellan Alvik och Solna för våra spårarbeten.

Efter helgavstängningen när trafiken släpps på igen stannar inte Tvärbanan på hållplatserna Norra Ulvsunda och Karlsbodavägen. Detta gäller resten av byggtiden, i cirka 15 månader. För att vi inte ska behöva stänga av helt för våra arbeten körs Tvärbanan under byggtiden mellan Norra Ulvsunda och Karlsbodavägen på ett spår. Vi stänger också av övergången över spåren vid Norra Ulvsunda hållplats och gång- och cykelvägar i anslutning till byggområdet resten av byggtiden.

Efter helgavstängningen börjar arbetet med den nya sträckan. Mellan Norra Ulvsunda och Karlsbodavägen lägger vi spåren i nya lägen så att vi kan anpassa dem till den nya förgreningen. Vi bygger ny banvall, spår och stödmurar. Vi gör markarbeten och lägger om ledningar, bygger kontaktledningar, signalsystem och elförsörjning.

Norra Ulvsunda hållplats får nya plattformar och en mer tillgänglig spårövergång.

Vi arbetar främst vardagar på dagtid. Vid enstaka tillfällen kan vi behöva arbeta kvälls- och nattetid.

Intensiva arbeten i området runt Bromma Blocks

Vi fortsätter att arbeta intensivt med utbyggnaden av Tvärbanan i handelsområdet Bromma Blocks. Vi breddar ytan från flygplatsinfarten bakom snabbmatskedjorna och de övriga butikerna fram till flygplatsen för att göra plats för de nya spåren där Tvärbanan ska gå. Sprängningsarbetena pågår för fullt och vi har flaggvakter och utrymningspersonal som finns på plats under tiden av säkerhetsskäl. Du som rör dig i området påverkas under korta perioder när vi spränger.

Bron över Ulvsundavägen kom på plats

19 mars lyftes andra halva av bron vid Ulvsundavägen på plats. Vi stängde av och ledde om trafiken under tiden som brolyftet skedde.

Det är ett precisionsarbete att montera den cirka 100 meter långa och 120 ton tunga bron i stål och betong. Delen över Ulvsundavägen monteras på först, de övriga två delarna ansluter mot spåren och monteras efteråt. När allt är på plats är brons totala längd 340 meter.

Brodelen över Ulvsundavägen lyftes upp från marken med en lyftkran. Kranen är enorm och används för just denna typ av arbeten, riktigt tunga lyft.

Tvärbanebron monterad över Ulvsundavägen

Tvärbanebron på plats över Ulvsundavägen

Brodel vid Ulvsundavägen

Kartläggning för att minska och motverka segregation

För att identifiera möjligheter att minska och motverka segregation i infrastrukturprojekt har Tvärbanans Kistagren tagit fram en socioekonomisk kartläggning med bidrag från Delegationen mot Segregation.

Infrastruktur kan knyta samman områden, men kan också resultera i barriäreffekter och undanträngningseffekter. Ett arbete pågår inom Kistagrenen för att stärka de positiva effekterna och vi planerar för olika aktiviteter med fokus på sammanhållning och delaktighet.

Vi planerar för en jämförelsestudie när vi byggt klart Kistagrenen. Syftet är att öka kunskapen om kollektivtrafikens påverkan på segregation och integration.

Läs mer om Delegationen mot segregation

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!