Tvärbanan till Kista och Helenelund

Tvärbanan byggs ut åtta kilometer mellan Norra Ulvsunda till Helenelund.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Vi bygger ut Tvärbanans Kistagren från Norra Ulvsunda via Bromma flygplats, Kista och vidare till Helenelund.

Syfte

Med Kistagrenen knyts arbetsplatser i norr med bostadsområden i söder ihop. Resenärer i Stockholm ges en möjlighet till spårbunden kollektivtrafik till och från Bromma flygplats och Kistamässan. Kistagrenen ger möjlighet till smarta byten till tunnelbana, pendeltåg och bussar.

Vem påverkas och tidplan

Alla som bor i närområdet kommer i någon mån att påverkas under byggtiden. Tvärbanan byggs ut i etapper. Vi planerar för trafikstart på sträckan Norra Ulvsunda till Bromma flygplats år 2020. Sträckorna Ursvik och Helenelund börjar trafikeras våren 2022 respektive 2023.

Klart för byggstart

Det är trafikförvaltningen inom Region Stockholm som ansvarar för utbyggnaden. Arbetet sker i nära samarbete med Stockholms stad, Sundbybergs stad och Sollentuna kommun. Vi började bygga under våren 2018. 

Kistagrenens linjesträckning

Kistagrenen är åtta kilometer lång och stannar på sin väg mellan Ulvsunda och Helenelund vid tio nya hållplatser och passerar genom tre kommuner; Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna. 

Resandet med Kistagrenen förväntas bli stort eftersom några av Stockholmsregionens mest betydelsefulla utvecklingsområden, både vad gäller arbetsplatser och bostäder, ligger längs med sträckan.

En resa från Ulvsunda till Helenelund beräknas ta cirka 23 minuter.

Tusentals bostäder planeras längs Kistagrenen

Tillväxt sker där det finns infrastruktur. Längs Kistagrenen har det planerats in 16 700 nya bostäder i områdena kring Solvalla, Rissne, Ursvik, Kista och Ärvinge. 

Bromma Blocks och Bromma flygplats

Kistagrenen går efter hållplats Norra Ulvsunda över Ulvsundavägen på en egen bro och stannar vid en hållplats mellan galleriorna i Bromma Blocks. Efter nedfarten till handelsområdet fortsätter den på mark fram till Bromma Flygplats.

Bromma flygplats där Tvärbanan kommer att stanna.

Bromma flygplats där Tvärbanan kommer att stanna.

Tvärbanan går vidare mot Solvalla och Annedal där en tredje hållplats anläggs i nära anslutning till bostäderna i området. Spårvägen fortsätter därefter över Mälarbanan och Ulvsundavägen samt längs Kavallerivägen till Rissne centrum. I Rissne placeras den fjärde hållplatsen med möjlighet för byte till tunnelbanans blå linje mot Hjulsta och till buss.

Bro över Enköpingsvägen

Från Rissne till Ursvik går spårvägen på egen banvall samt på bro över Enköpingsvägen. Vid Stora Ursvik skapas en viktig bytespunkt mellan spårvägen och busstrafiken. Hållplatsen därefter blir Norra Ursvik.

Kistagrenen fortsätter sedan över Järvafältet, där dragningen ska göra så lite intrång som möjligt på miljön. En hållplats placeras i Ärvinge med närhet till bostäder och arbetsplatser.

Kista centrum

Därefter går spårvägen längs Danmarksgatan fram till Kista centrum där en bytespunkt skapas med tunnelbanans linje mot Akalla samt bussar.

Från Kista centrum går spårvagnen i blandtrafik mot Kistamässan och sedan vidare till Helenelund station där ändhållplatsen placeras i nära anslutning till pendeltågsstationen.

Ny spårvagnsdepå

För att kunna trafikera Kistagrenen behövs dels nya vagnar, dels en ny spårvagnsdepå för uppställning och underhåll av vagnarna. Det finns en överenskommelse med Sundbybergs kommun om att bygga depån i anslutning till den befintliga tunnelbanedepån i Rissne.

Vad är på gång just nu

Arbeten i området runt Norra Ulvsunda

Under sommarens avstängning i juli kopplade vi ihop Kistagrenen med Solnagrenen.

Den första augusti öppnade vi hållplatserna Norra Ulvsunda och Karlsbodavägen igen. Hållplatsen Norra Ulvsunda är nu ombyggd med nya plattformar, ett extra uppställningsspår och en mer tillgänglig spårövergång. 

Nu fortsätter vi att bygga ut Kistagrenen. Vi gör flera arbeten utanför spårområdet och viss begränsad framkomlighet kan förekomma. Vi färdigställer hållplats Bromma flygplats och under hösten kommer vi också att provköra spårvagnar på den nya sträckan.

spår Norra Ulvsunda, Bromma Blocks, Bromma flygplats 200722

Ny plattform vid hållplats Norra Ulvsunda.

spår Norra Ulvsunda, Bromma Blocks, Bromma flygplats 200722

Nya spår från Norra Ulvsunda upp på bro över Ulvsundavägen mot Bromma flygplats.

spår Norra Ulvsunda, Bromma Blocks, Bromma flygplats 200722

Hållplats Bromma Blocks uppe på bron.

Arbetsområdet vid Bromma Blocks

En ny infart till handelsområdet är färdigbyggd där Kistagrenen går på sin väg uppe på bro mot Bromma flygplats.

Arbetsområdet Bromma Blocks

Arbeten vid Bromma handelsområde. Ny infart till handelsområdet.

Arbeten vid Bromma handelsområde. Ny infart till handelsområdet.

Vi syns och hörs på fler platser

Vi syns på flera platser när vi påbörjar fler förberedande arbeten inför kommande utbyggnad av Tvärbanan.

Nytt arbetsområde vid Bromma flygplats

I mars börjar vi arbeta längs Ulvsundavägen vid flygplatsområdet. Även där gör vi förberedande arbeten inför kommande spårbyggnation. Arbetena görs för nästa etapp av utbyggnaden från Bromma flygplats till Ursvik. För att göra plats för spårområdet stänger vi av gång- och cykelvägen på västra sidan av Ulvsundavägen mellan Bromma Blocks och Bällstavägen. Avstängningen gäller resten av byggtiden, till 2023, då en ny gång- och cykelväg byggs klart längs spårvägen.

I sommar lägger vi om fjärrvärmeledningarna i området mellan Bromma flygplats och Ulvsundavägen. När vi är klara med ledningsarbetena fortsätter vi med återställningsarbeten under augusti månad. Vi arbetar främst vardagar på dagtid.

Arbetena är inte bullrande men däremot kan visst ljud höras från maskiner.

Solvalla

Vi fortsätter med de markförstärkningsarbeten vi påbörjade under hösten 2019 i området vid Solvalla där Kistagrenens hållplats Solvalla ska ligga. Vi gör markarbeten, vi ska bygga en ny bro över Bällstaån och vi lägger om ledningar så att allt är klart när den nya spårvägen ska byggas.

Alla förberedande arbeten planerar vi att vara klara med sommaren 2020. Gång- och cykelvägen vid Hästsportens hus är öppen under hela byggtiden.

Översikt arbetsområdet ny hållplats Solvalla, Tvärbanan Kistagrenen.

Förberedande arbeten inför byggandet av hållplats Solvalla.

Solvalla, jordförstärkning med KC-pelare 191023

Markförstärkning med kalkcementpelare.

Rissne

Under byggtiden arbetar vi på flera platser samtidigt i området runt norra Rissne. Vi gör markarbeten och ledningsomläggningar för att göra plats för de nya spåren vid Enköpingsvägen och Madenvägen. Vi breddar ytan längs Artillerivägen så att spår, gång- och cykelväg och väg får plats. I vår och sommar utför vi schakt- och sprängningsarbeten vid Rissneleden. Vi spränger vid tre tillfällen per dag på dagtid. Vi har flaggvakter på plats för att alla ska kunna ta sig fram tryggt och säkert.

Många av våra arbeten är trafikpåverkande och vi leder om trafiken flera gånger under tiden vi bygger. Vi planerar för att våra arbeten pågår till och med hösten 2022.

Samtidigt gör Sundbybergs stad förberedande markarbeten runtom i Rissne. Under byggtiden kan det vara stökigt ibland men trafikanter, gående och cyklister har framkomlighet under hela byggtiden.

I maj rev vi gång- och cykelbron över Enköpingsvägen. Under tiden gäller en tillfällig omledningsväg via Gamla Enköpingsvägen och över Enköpingsvägen i en plankorsning vid Oxenstiernas gata. Detta planeras  gälla till 2023.

Sundbybergs stad ska bygga en ny permanent gång- och cykelbro väster om Kvarngatan.

Visionsbild av Tvärbanan på bro över enköpingsvägen.

Visionsbild av Tvärbanan på bro över Enköpingsvägen.

Visionsbild av hållplats Rissne på Rissne torg, Tvärbanan Kistagrenen.

Visionsbild hållplats Rissne torg.

Ny passage för Tvärbanan till Helenelund

Vi bygger Tvärbanans Kistagren från Norra Ulvsunda till Bromma flygplats, Kista och vidare till Helenelund.

Mellan Kista och Helenelund finns idag en passage under E4 för bussar, gående och cyklister. Men den är för smal och har inte tillräcklig fri höjd för Tvärbanan. Trafikverket kommer därför att bygga en ny passage som har tillräcklig bredd och höjd.

Trafiken på E4 ska flyta på under byggtiden, därför byggs en tillfällig väg vid sidan av E4. Den tillfälliga vägen får samma antal körfält som E4 har idag. När den nya passagen för Tvärbanan är klar kommer trafiken att flytta tillbaka till vanliga E4.

Vi, trafikverket och Sollentuna kommun samarbetar i Helenelund.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?