Tvärbanan till Kista och Helenelund

Tvärbanan byggs ut åtta kilometer mellan Norra Ulvsunda till Helenelund.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Vi bygger ut Tvärbanans Kistagren från Norra Ulvsunda via Bromma flygplats, Kista och vidare till Helenelund.

Syfte

Med Kistagrenen knyts arbetsplatser i norr med bostadsområden i söder ihop. Resenärer i Stockholm ges en möjlighet till spårbunden kollektivtrafik till och från Bromma flygplats och Kistamässan. Kistagrenen ger möjlighet till smarta byten till tunnelbana, pendeltåg och bussar.

Vem påverkas och tidplan

Alla som bor i närområdet kommer i någon mån att påverkas under byggtiden. Tvärbanan byggs ut i etapper. Vi planerar för trafikstart på sträckan Norra Ulvsunda till Bromma flygplats år 2020. Sträckorna Ursvik och Helenelund börjar trafikeras våren 2022 respektive 2023.

Klart för byggstart

Det är trafikförvaltningen inom Region Stockholm som ansvarar för utbyggnaden. Arbetet sker i nära samarbete med Stockholms stad, Sundbybergs stad och Sollentuna kommun. Vi började bygga under våren 2018. 

Kistagrenens linjesträckning

Kistagrenen är åtta kilometer lång och stannar på sin väg mellan Ulvsunda och Helenelund vid tio nya hållplatser och passerar genom tre kommuner; Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna. 

Resandet med Kistagrenen förväntas bli stort eftersom några av Stockholmsregionens mest betydelsefulla utvecklingsområden, både vad gäller arbetsplatser och bostäder, ligger längs med sträckan.

En resa från Ulvsunda till Helenelund beräknas ta cirka 23 minuter.

Tusentals bostäder planeras längs Kistagrenen

Tillväxt sker där det finns infrastruktur. Längs Kistagrenen har det planerats in 16 700 nya bostäder i områdena kring Solvalla, Rissne, Ursvik, Kista och Ärvinge. 

Bromma Blocks och Bromma flygplats

Kistagrenen går efter hållplats Norra Ulvsunda över Ulvsundavägen på en egen bro och stannar vid en hållplats mellan galleriorna i Bromma Blocks. Efter nedfarten till handelsområdet fortsätter den på mark fram till Bromma Flygplats.

Bromma flygplats där Tvärbanan kommer att stanna.

Bromma flygplats där Tvärbanan kommer att stanna.

Tvärbanan går vidare mot Solvalla och Annedal där en tredje hållplats anläggs i nära anslutning till bostäderna i området. Spårvägen fortsätter därefter över Mälarbanan och Ulvsundavägen samt längs Kavallerivägen till Rissne centrum. I Rissne placeras den fjärde hållplatsen med möjlighet för byte tunnelbanans linje mot Hjulsta och till buss.

Bro över Enköpingsvägen

Från Rissne till Ursvik går spårvägen på egen banvall samt på bro över Enköpingsvägen. Vid Stora Ursvik skapas en viktig bytespunkt mellan spårvägen och busstrafiken. Hållplatsen därefter blir Norra Ursvik.

Kistagrenen fortsätter sedan över Järvafältet, där dragningen ska göra så lite intrång som möjligt på miljön. En hållplats placeras i Ärvinge med närhet till bostäder och arbetsplatser.

Kista centrum

Därefter går spårvägen längs Danmarksgatan fram till Kista centrum där en bytespunkt skapas med tunnelbanans linje mot Akalla samt bussar.

Från Kista centrum går spårvagnen i blandtrafik mot Kistamässan och sedan vidare till Helenelund station där ändhållplatsen placeras i nära anslutning till pendeltågsstationen.

Ny spårvagnsdepå

För att kunna trafikera Kistagrenen behövs dels nya vagnar, dels en ny spårvagnsdepå för uppställning och underhåll av vagnarna. Det finns en överenskommelse med Sundbybergs kommun om att bygga depån i anslutning till den befintliga tunnelbanedepån i Rissne.

Vad är på gång just nu

Norra Ulvsunda

Under tiden som Tvärbanan går på ett spår mellan Norra Ulvsunda och Karlsbodavägen pågår arbetena för fullt. Vi fortsätter jobba under sommaren med grundläggningsarbetena för Kistagrenens nya förgrening. Vi gjuter bottenplattor, arbetar med ledningar och dränering och förbereder kanalisation.

Framöver ska plattformen flyttas något och tillgängligheten förbättras. Norra Ulvsunda hållplats får nya plattformar och en mer tillgänglig spårövergång.

Vi arbetar främst vardagar på dagtid. Vid enstaka tillfällen kan vi behöva arbeta kvälls- och nattetid.

Olika arbeten från Norra Ulvsunda till Bromma Blocks 190611

Arbeten vid Norra Ulvsunda hållplats

Arbetsområdet vid Bromma Blocks

Vi fortsätter att bredda för den nya banan mellan verksamheterna och längs med flygplatsinfarten. I den bortre delen närmare flygplatsen, börjar vi snart med sprängningsarbeten, samma arbeten vi gjorde i början på året närmare flygplatsinfarten, för att få bort en del av berget så vi kan lägga grunden för den nya banan.

Arbeten vid Bromma blocks med brobygge och stödmurar 190425

Arbeten vid Bromma handelsområde

Broarbeten

Sedan andra delen av tvärbanebron lyftes på i mars har vi, när armeringen kom på plats, fyllt formen med betong. Vi har också tvättat och målat bron på undersidan. Framöver ska bron sänkas något för att komma i sitt rätta läge intill brohalvan vid Bromma Blocks.

Arbeten vid Bromma blocks med brobygge och stödmurar 190425

Arbeten på bron över Ulvsundavägen

Betongplattan på bron över Ulvsundavägen

Kartläggning för att minska och motverka segregation

För att identifiera möjligheter att minska och motverka segregation i infrastrukturprojekt har Tvärbanans Kistagren tagit fram en socioekonomisk kartläggning med bidrag från Delegationen mot Segregation.

Infrastruktur kan knyta samman områden, men kan också resultera i barriäreffekter och undanträngningseffekter. Ett arbete pågår inom Kistagrenen för att stärka de positiva effekterna och vi planerar för olika aktiviteter med fokus på sammanhållning och delaktighet.

Vi planerar för en jämförelsestudie när vi byggt klart Kistagrenen. Syftet är att öka kunskapen om kollektivtrafikens påverkan på segregation och integration.

Läs mer om Delegationen mot segregation

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!