Roslagsbanan

Roslagsbanan är en viktig förutsättning för människor att ta sig till arbete, skola, vård och fritidsaktiviteter. Samtidigt ökar antalet resenärer i takt med att nordostkommunerna växer. Dubbla spår längs med sträckan och nya tåg gör det möjligt att i framtiden ha en tätare trafik utan störningar. Byggarbetet innebär stök och bök och avstängningar. Målsättningen är att skapa en effektivare och klimatsmart kollektivtrafik, för alla resande.

Detta gör vi

Sedan 2010 bygger vi totalt 22 kilometer med dubbla spår, förbättrar bullerskydd, tillgänglighet och säkerhet längs hela banan. Vi rustar upp stationer och befintliga vagnar, köper nya fordon och bygger en ny depå.

Syfte

Dubbelspår på banan och fler tåg gör det möjligt att ha tätare trafik utan störningar i framtiden så att fler människor i norrort kan åka klimatsmart och kollektivt. Upprustade tåg och nya moderna tåg gör det säkrare och rymligare att åka med Roslagsbanan som blir tillgänglig för alla.

Vem påverkas och tidplan

För att kunna genomföra utbyggnaderna måste vi ibland stänga av banan för trafik. Bullrande arbeten kan periodvis störa närboende. Bullerskyddsåtgärder på fastigheter påverkar boende. Arbetet med Roslagsbanans utbyggnad beräknas pågå fram till år 2021. De nya tågen beräknas vara i trafik 2023.

Det här är Roslagsbanan 

Roslagsbanan idag

Roslagsbanan har dagligen cirka 50 000 påstigande resenärer. Banan sträcker sig mellan Stockholms östra och delar sig norrut med tre linjer mot Kårsta, Österskär respektive Näsbypark. På den totala sträckan som är 65 kilometer finns 38 stationer. Roslagsbanan passerar genom sex kommuner: Stockholm, Solna, Täby, Vallentuna och Österåker

Se karta

Avstängningar på Roslagsbanan 2018

Delar av Österskärslinjen avstängd från midsommar 22/6 till och med 8/12. Under avstängningen kommer tågen att gå mellan Stockholms östra och Viggbyholm. För information om ersättningstrafiken www.sl.se eller i SL- appen


Varför stänger vi av trafiken på Österskärslinjen?

Framförallt är det två stora järnvägsöverbyggnader som kräver ordentliga förstärkningar i marken och mycket arbete vid spåren som är anledning till den långa avstängningstiden. Samtidigt passar vi att göra övriga åtgärder på den sträckan. Vi fortsätter arbetet med utbyggnaden till dubbelspår på sträckan Hägernäs–Ullna kvarnväg, bygger två nya planskilda korsningar norr om Hägernäs och förbereder för en ny station vid Arninge

Arninge resecentrum innefattar en ny tågstation och en knutpunkt med bussanslutningar och handelscentrat. Bygget är ett samarbetsprojekt mellan Täby kommun, Trafikverket och SL beräknas stå klart 2020-2021. 

I Åkersberga anlägger vi två nya järnvägsbroar för en planskild korsning vid Båthamnsvägen och Rallarvägen. Dessutom bygger vi om Åkersberga station.

Tågtrafiken ersätts med bussar. För mer information om ersättningstrafik gå till sl.se eller sök i SL-appen

 

Roslagsbanan är idag en av Sveriges modernaste järnvägsanläggningar.

Trots många år på nacken är Roslagsbanan idag en av Sveriges modernaste järnvägar. Banan är sedan 2003 är utrustad med ATC (Automatic Train Control). Det är ett säkerhetssystem som hindrar tågen både att köra mot rött ljus och att köra för fort. Ytterligare ett säkerhetssystem med hinderdetektorer är nu installerat vid flertalet plankorsningar med biltrafik. Detektorerna stoppar tåget automatiskt om en bil fastnat mellan bommarna.

Roslagsbanan - ett riksintresse

Bakgrund

Två förstudier har genomförts. Den ena pekade ut ett antal delsträckor där dubbelspårsutbyggnader kan öka kapaciteten och minska störningskänsligheten. Denna förstudie beslutades i SL:s styrelse i juni 2008. Den andra är från 2010 och avsåg en kapacitetsförstärkning av Roslagsbanan inklusive dubbelspår.

Alltsedan 2010 är Roslagsbanan utpekat av Trafikverket som ett riksintresse för kommunikationer. Det innebär att Roslagsbanan skyddas mot åtgärder "som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen" enligt 3 kap 8 § andra stycket miljöbalken

En precisering av vad riksintresset innebär finns nu samlat i ett dokument. Se nedan. Preciseringen har utformats genom ett samarbete med representanter från Trafikverket Region Stockholm, Trafikförvaltningen/SLL (Stockholms läns landsting) och Länsstyrelsen i Stockholm. Här beskrivs bland annat Roslagsbanans funktion och värde, som ska utgöra ett underlag i kommunernas planering och tillståndsprövning. Samtidigt är detta ett underlag för Länsstyrelsen, Trafikverket och andra myndigheter vars prövningar och verksamheter berör Roslagsbanan.

Roslagsbanan – precisering av riksintresse (pdf)

Samråd och utställning/granskning

Syftet med att hålla samråd och genomföra utställningar/granskning är att visa allmänheten vad vi planerar och projekterar i vårt arbete med järnvägsplaner och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Tekniska lösningar och miljökonsekvenser redovisas och sakägare, myndigheter och andra intressenter får tillfälle att påverka den slutliga utformningen genom att skicka in sina synpunkter.

Fakta om Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen är ett initiativ från regeringen för att bygga järnväg i Sverige och för att få förbättrad kollektivtrafik och ökat bostadsbyggande i storstäderna. Syftet är att hitta lösningar där flera parter kan dela på finansieringen som ska komma från staten, berörda kommuner och landsting.

Läs vad Sverigeförhandlingen innebär för Roslagsbanan.

 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!