Sammanträde i vårdens kunskapsstyrningsnämnd den 26 maj 2020

Dag:
Tisdag den 26 maj 2020
Tid:
13:00
Plats:
Nämdö, landstingshuset

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Budgetunderlag inför budget 2021 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd

  VKN 2020-0027

 • 4.

  Tertialbokslut för perioden januari till april 2020 samt helårsprognos för vårdens kunskapsstyrningsnämnd

  VKN 2020-0090

 • 5.

  Yttrande över förslag till reglemenete för regionstyrelsen och övriga nämnder

  VKN 2020-0092

 • 6.

  Yttrande över Promemorian om proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer

  VKN 2020-0083

 • 7.

  Yttrande över Promemorian om dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer

  VKN 2020-0084

 • 8.

  Svar på skrivelse från Britt-Mari Canhasi (SD) om Yttrande över remiss - nationellt vårdprogram och standariserade vårdförlopp för prostatacancer

  VKN 2020-0075

Anmälningsärenden

Informationsärenden

 • 11.

  Lägesrapport - Familjär Hyperkolesterolemi (FH)

 • 12.

  Information om det pågående arbetet med diabetesplanen

Övrigt

 • 13.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 14.

  Förvaltningen informerar

 • 15.

  Övriga frågor