Sammanträde i vårdens kunskapsstyrningsnämnd 24 september 2019

Dag:
Tisdag den 24 september 2019
Tid:
15:00
Plats:
Mälarsalen, landstingshuset

Dagordning

Tilläggsdagordning

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Informationsärenden

 • 3.

  Region Stockholms primärvårdsstrategi

Beslutsärenden

 • 4.

  Delårsbokslut 2019 samt helårsprognos för 2019 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd

  VKN 2019-0015

 • 5.

  Regional cancerplan 2020-2023

  VKN 2019-0070

 • 6.

  Anmälan av årsrapport Kunskapscentrum patologi och cytologi 2018

  VKN 2019-0115

 • 7.

  Sammanträdestider 2020 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd

  VKN 2019-0132

 • 8.

  Extra nämndsammanträde den 17 december 2019

  VKN 2019-0002

 • 9.

  Yttrande över motion 2019:36 av Helen Schoultz m. fl. (SD) om att införa avgiftsfri HPV-vaccination för pojkar i Region Stockholm

  VKN 209-0113

 • 10.

  Yttrande över motion 2019:35 av Britt-Marie Canhasi (SD) och Helen Schoultz (SD) om avgift för uteblivna besök vid screeningundersökningar

  VKN 2019-0112

 • 11.

  Yttrande över remiss Kunskapsstöd för läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende

  VKN 2019-0124

 • 12.

  Yttrande över remiss Nationell handlingspaln för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024

  VKN 2019-0123

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 14.

  Förvaltningen informerar

 • 15.

  Övriga frågor

Tilläggsdagordning

 • 16.

  Delegering av rätten att besvara remisser från Socialstyrelsen gällande högspecialiserad vård

  VKN 29-0003