Trafiknämndens sammanträde tisdag den 26 maj 2020

Dag:
Tisdag den 26 maj 2020
Tid:
14:30
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Förvaltningschefsinformation

Beslutsärenden

 • 5.

  Tilläggsavtal tillkommande kostnader för mediaförbrukning inom pendeltågstrafiken i Uppdragsavtal E24

  TN 2020-0431

 • 6.

  Behörighet för Region Uppsala att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län

  TN 2020-0403

 • 7.

  Yttrande över regionledningskontorets remiss av förslag till policy för medarbetarpolicy och riktlinjer mot kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier för Region Stockholm

  TN 2020-0427

 • 8.

  Yttrande över reviderade reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder

  TN 2020-0506

 • 9.

  Yttrande över regionrevisorernas rapport 14/2019 ”Investeringsprocessen – förutsättning för styrning och samordning

  TN 2020-0247

 • 10.

  Yttrande avseende revisorernas rapport 13/2019 gällande strategisk planering av underhåll

  TN 2020-0163

 • 11.

  Budgetunderlag inför budget Region Stockholm 2021

  TN 2019-1348, FUT 2020-0810

 • 12.

  Tertialrapport per april 2020

  TN 2020-0044, FUT 2019-1001

Skrivelser

 • 13.

  Svar på skrivelse från (S) angående analys av sjötrafikupphandlingen

  TN 2020-0237

 • 14.

  Svar på skrivelse från (S) angående arbetsmiljön på pendeltågen

  TN 2020-0238

 • 15.

  Svar på skrivelse från (S) angående bussarna från Nynäshamn och Dalarö

  TN 2020-0239

 • 16.

  Svar på skrivelse från (S) angående hot och våld inom kollektivtrafiken

  TN 2020-0240

 • 17.

  Svar på skrivelse från (V) angående tågvärdar på Saltsjöbanan

  TN 2020-0159

 • 18.

  Svar på skrivelse från (S) angående fördyrning av utbyggnad tunnelbanan enligt Stockholmsöverenskommelsen

  TN 2019-1325

 • 19.

  Svar på skrivelse från (V) angående rapport om tunnelbaneutbyggnadens fördyrning

  TN 2019-1326

Informationsärenden

Anmälningsärenden

 • 21.

  Anmälan av delegationsbeslut

  TN 2020-0001, FUT 2020-0674

 • 22.

  Inkommande post till trafiknämnden

  TN 2020-0001

Övrigt

 • 23.

  Övriga frågor

 • 24.

  Nästa sammanträde