Trafiknämndens sammanträde tisdagen den 27 augusti 2019

Dag:
Tisdag den 27 augusti 2019
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, lokal T-centralen
Lägg till denna händelse i min kalender.

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Förvaltningschefsinformation - trafikförvaltningen

  TN 2019-0022

Beslutsärenden TF

 • 5.

  Godkännande av AB SL Finans beslut om utköp av vagnar från leasingarrangemang

  SL 2018-0219

 • 6.

  Yttrande över JO-anmälan

  TN 2018-1578

 • 7.

  Upphandling av försäkringsskydd 2020-2025

  TN 2019-0641

 • 8.

  Formalisering av tidigare beslut i investeringsärenden

  TN 2015-0991, TN 2018-1381, TN 2018-0766, SL 2018-133, TN 2016-0414

 • 9.

  Förnyat genomförandebeslut C20

  TN 2019-0092

 • 10.

  Förnyat genomförandebeslut Röda linjens uppgradering

  SL 2017-0002

 • 11.

  Handlingsplan för brandgaspartier

  SL 2016-0911

 • 12.

  Planeringsstudie underhållsavtal för SL:s spårinfrastruktur

  TN 2019-0190

 • 13.

  Utredningsbeslut Nockebybanans ersättning till Akka 4

  SL 2016-0091

 • 14.

  Nybyggaravtal Förutsättningar och rekommendationer om inriktningar

  TN 2019-0513

 • 15.

  Behovsanalys och utredning av godstrafik i Stockholms skärgård

  TN 2017-1184

Beslutsärenden gemensamma TF och FUT

 • 16.

  Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2018

  TN 2019-0569

 • 17.

  Remiss avseende Strategi för it och digitalisering - Vägen mot ett digitalt Region

  TN 2019-0799

 • 18.

  Remiss avseende förslag till nya föreskrifter för informationshantering och arkiv inom Region Stockholm

  TN 2019-0695

Motioner

 • 19.

  Remiss - Motion 2019:7 av Anna Sehlin (V) m.fl. om att SL ska köpa in och äga en egen elbussflotta

  TN 2019-0405

 • 20.

  Remiss - Motion 2019:9 av Mikael Stigenberg (SD) och Gabriel Kroon (SD) om portning av lagöverträdare i kollektivtrafiken

  TN 2019-0406

Skrivelser

 • 21.

  Skrivelse från (S) och (V) angående barnvagnsolyckan i tunnelbanan

  TN 2019-0700

 • 22.

  Skrivelse från (S) angående vikten av behöriga fordonstekniker

  TN 2019-0701

 • 23.

  Skrivelse från (S) angående sociala konsekvensbeskrivningar

  TN 2019-0702

Informationsärenden TF och FUT

Anmälningsärenden TF och FUT

Övrigt

 • 29.

  Övriga frågor

 • 30.

  Nästa sammanträde

Tillkommande ärenden