Trafiknämndens sammanträde måndagen den 25 november 2019

Dag:
Måndag den 25 november 2019
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, lokal T-centralen
Lägg till denna händelse i min kalender.

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Förvaltningschefsinformation - TF och FUT

  TN 2019-0022

Beslutsärenden TF

 • 5.

  Genomförandebeslut Älvsjödepåns utbyggnad

  SL 2015-1292

 • 6.

  Utvärdering av försök med flexibla nattstopp

  SL 2014-2664

 • 7.

  Genomförandebeslut avseende ersättningsinvesteringar på Roslagsbanan sträcka Lindholmen - Kårsta

  SL 2016-0409

 • 8.

  Förnyat genomförandebeslut avseende flytt av signalteknikrum runt Slussen

  SL 2016-0478

 • 9.

  Förnyat genomförandebeslut fullskaletest med plattformsbarriärer i tunnelbanan

  TN 2019-0689

 • 10.

  Formalisering av tidigare beslut i investeringsärende (bussdepåförsörjning)

  TN 2019-0022

 • 11.

  Beslut om upphandling av tjänst för solceller på SL:s tak och planeringsstudie för trafikförvaltningens energieffektiviseringsarbete

  SL 2018-0241

Motioner

 • 12.

  Yttrande över motion 2019:32 från (SD) om att avsluta samarbetet med Lugna Gatan

  TN 2019-0720

Informationsärenden TF

 • 13.

  Trafikförändringsdokument T20

  TN 2018-1821

 • 14.

  Information angående uppdrag Kombinerad mobilitet

  SL 2016-0856

 • 15.

  Rapport om allmän trafikplikt 2018 enligt artikel 7.1 i EU:s kollektivtrafikförordning

  TN 2019-1035

 • 16.

  Information om arbete med Kollektivtrafikplan 2050

  TN 2014-0777

 • 17.

  Information om genomförande av biljettprisjusteringar 2020 för SL och Waxholmsbolaget

  TN 2018-1251

Informationsärenden TF och FUT

Anmälningsärenden TF och FUT

Övrigt

 • 22.

  Övriga frågor

 • 23.

  Nästa sammanträde