Trafiknämndens sammanträde tisdagen den 14 maj 2019

Dag:
Tisdag den 14 maj 2019
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, lokal T-centralen
Lägg till denna händelse i min kalender.

Föredragningslista 2

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justeringsperson

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Förvaltningschefsinformation - trafikförvaltningen

  TN 2019-0022

Beslutsärenden TF

 • 5.

  Beslut om inledande av upphandling Kundtjänst för SL/WÅAB

  TN 2019-0288

 • 6.

  Beslut om delgenomförande av livstidsförlängning av gröna linjens signalsystem

  TN 2015-0991

 • 7.

  Hemställan hos regeringen om skadestånd för förseningar

  TN 2019-0991

 • 8.

  Utredningsbeslut bussdepåförsörjning

  SL 2018-0365

 • 9.

  Förnyat genomförandebeslut Handen bussterminal

  TN 2014-0105

 • 10.

  Genomförandebeslut spåranläggning Lilla Lidingöbron och landanslutning

  TN 2018-0325

 • 11.

  Fortsatt arbete med tunnelbanans mål och syfte

  TN 2019-0446

 • 12.

  Remiss angående betänkande av utredning om radiospektrumanvändning i framtiden

  TN 2019-0369

 • 13.

  Beslut om bl.a. godkännande av och borgensåtagande för anskaffning av fordon för regional tågtrafik i Mälarregionen

  TN 2019-0524

 • 14.

  Beslut om allmän trafikplikt för storregional tågtrafik med Mälartåg i Mälardalen

  TN 2019-0524

 • 15.

  Genomförandebeslut avseende livstidssäkrande åtgärder av fordon X10p

  TN 2019-0519

 • 16.

  Yttrande över JO-anmälan

  TN 2019-0414

Beslutsärenden FUT

 • 17.

  Projekt Arenastaden, Sidoavtal 1 till genomförandeavtal för tunnelbana, Solna Stad

  FUT 2019-0120

 • 18.

  Genomförandebeslut för investeringsobjekt depå

  FUT 2019-0265

 • 19.

  Upphandling huvudentreprenader avseende berg- och anläggningsarbeten samt byggledningsorganisation för genomförande av tunnelbaneutbyggnad till Nacka-Söderort

  FUT 2019-0161

Motioner

 • 20.

  Motion 2017:54 av Mats Arkhem (SD) och Per Carlberg (SD) om nordlig entré vid Tullinge pendeltågsstation

  TN 2017-1519

Skrivelser

 • 21.

  Skrivelse från (S) och (V) angående IT-säkerhet inom trafiknämnden

  TN 2019-0313

 • 22.

  Skrivelse från (V) angående trygghet för trafikanter och personal vid biljettkontroller

  TN 2019-0314

 • 23.

  Skrivelse från (S) och (V) angående kollektivtrafikens brister i vinterberedskap

  TN 2019-0315

 • 24.

  Skrivelser från (S) angående ordningsvakters förutsättningar i arbete

  TN 2019-0318

 • 25.

  Skrivelse från (S) om utbyggnad av Tullinge Station

  TN 2019-0217

 • 26.

  Skrivelse från (S) och (V) angående fortsättning av sommarlovskortet för barn och unga

  TN 2019-0216

Informationsärenden TF

 • 27.

  Information om TF månadsrapport mars 2019

  TN 2019-0069

 • 28.

  Trafikförvaltningens hållbarhetsredovisning 2018

  TN 2015-0581

 • 29.

  Information om biljettsystemen i kollektivtrafiken i Stockholms län

  TN 2017-1309

 • 30.

  Information om införande av anropsstyrda trafiklösningar i E35-E38

  SL 2018-1856

Informationsärenden FUT

 • 31.

  Information om FUT Månadsrapport mars 2019

  FUT 2019-0164

Anmälningsärenden TF

 • 32.

  Inkommande post till trafiknämnden

  TN 2019-0022

 • 33.

  Anmälan av delegationsbeslut

  TN 2019-0022

Övrigt

 • 34.

  Övriga frågor

 • 35.

  Nästa sammanträde

Tilläggsärenden Beslutsärenden TF

 • 36.

  Remiss avseende slutbetänkandet om kameraövervakning i kollektivtrafiken (SOU:92)

  TN 2019-0390

 • 37.

  Slutrapport från försöket med SL-taxa i WÅAB

  SL 2017-0644

Tilläggsärende Informationsärende TF