Trafiknämndens sammanträde tisdagen den 19 juni 2018

Dag:
Tisdag den 19 juni 2018
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Norsborgsdepån
Lägg till denna händelse i min kalender.

Föredragningslista 2

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justeringsman

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Förvaltningschefsinformation – trafikförvaltningen

  TN 2018-0001

  Utdelas vid sammanträdet

 • 5.

  Förvaltningschefsinformation – förvaltning för utbyggd tunnelbana

  FUT 2018-0034

  Utdelas vid sammanträdet

Beslutsärenden TF

 • 6.

  Tilldelningsbeslut som avser upphandling av busstrafik i Sigtuna, Upplands Väsby ochVallentuna (E31)

  TN 2017-0169

  Utsändes endast till nämndens ledamöter och ersättare

 • 7.

  Tilldelningsbeslut som avser upphandling av busstrafik på Ekerö (E32)

  TN 2017-0170

  Utsändes endast till nämndens ledamöter och ersättare

 • 8.

  Beslut om remissyttrande avseende Indelningskommitténs betänkande ”Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå” (SOU 2018:10)

  TN 2018-0583

 • 9.

  Genomförandebeslut som avser kontaktlös betalning

  SL 2017-0551

 • 10.

  Utredningsbeslut avseende samkörbarhet av pendeltågsfordon och anpassning till europeiskt signalsäkerhetssystem (ERTMS)

  SL 2018-0133

 • 11.

  Genomförandebeslut samt beslut om inledande av upphandling avseende reinvestering i fartygen Solöga och Vindöga

  TN 2018-0709

  Utsändes endast till nämndens ledamöter och ersättare

 • 12.

  Utredning av prioriterade solcellsanläggningar

  SL 2018-0241

 • 13.

  Svar på skrivelse från S och V angående uppföljning av åtgärder med anledning av pendeltågskrisen

  TN 2018-0626

 • 14.

  Svar på skrivelse från S, V och MP angående avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar på sommarlovet

  TN 2018-0627

 • 15.

  Svar på skrivelse från V angående information om kostnader för fuskbekämpning i samband med den årliga rapporten om fusket i SL-trafiken

  SL 2018-0044

 • 16.

  Svar på skrivelse från S och V angående information om arbetet med Trafikplan 2050

  TN 2014-0777

 • 17.

  Svar på skrivelse från V angående lägesrapport för förbättrad framkomlighet i stombussnätet 2017-2021 – uppföljning linje 2 och 3

  TN 2016-0992

 • 18.

  Svar på skrivelse från V angående åtgärder för att komma tillrätta med brandrisker i den framtida nya bussterminalen i Katarinaberget

  TN 2018-0628

Beslutsärende gemensamt TF och FUT

Anmälningsärenden TF

 • 20.

  Inkommande post till nämnden

  TN 2018-0001

 • 21.

  Anmälan av delegationsbeslut

  TN 2018-0001

Övrigt

 • 22.

  Övriga frågor

 • 23.

  Nästa sammanträde

Tilläggsärenden beslutsärenden TF

 • 24.

  Godkännande av AB SL Finans beslut om utköp av vagnar från leasingarrangemang

  SL 2018-0219

 • 25.

  Beslut om allmän trafikplikt för sjötrafik på sträckan Nybroplan-Mor Annas brygga

  TN 2018-0694

 • 26.

  Beslut om inledande av upphandling avseende pendelbåtstrafik linje 80

  TN 2018-0731