Trafiknämndens sammanträde tisdagen den 31 januari

Dag:
Tisdag den 31 januari 2017
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, möteslokal T-centralen
Lägg till denna händelse i min kalender.

Föredragningslista 2

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justeringsman

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Förvaltningschefsinformation

Beslutsärenden

 • 5.

  Yttrande över landstingsrevisorernas delrapport 2016 för trafiknämnden inklusive AB Storstockholms lokaltrafik och Waxholms ångfartygs AB

  TN 2016-1279

 • 6.

  Internkontrollplan 2017 för trafikförvaltningen inklusive AB SL och WÅAB

  TN 2016-1317

 • 7.

  Trafikförvaltningens strategiska inriktning avseende kombinerade mobilitetstjänster

  SL 2016-0856

 • 8.

  Beslut om utredning avseende reglering av taxor i form av en indexkorg

  TN 2015-0378

 • 9.

  Minskning av antalet biljetter i sortimentet för att underlätta biljettvalet

  TN 2016-1224

 • 10.

  Inriktningsbeslut som avser kombinationsresor med lånecykel och kollektivtrafik samt ett eventuellt införande av ett regionalt lånecykelsystem i Stockholms län

  SL 2016-0239

 • 11.

  Genomförandebeslut för införande av stomlinje 6

  TN 2016-0992

 • 12.

  Förslag till beslut om tillägg till uppdragsavtal E19 busstrafikområde Huddinge/Botkyrka/Söderort avseende dispens genomsnittsålder och justeringar i vissa villkor avseende hyresavtal bussar

  SL 2014-2349

 • 13.

  Yttrande i mål gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen

  TN 2016-1417

 • 14.

  Yttrande över motion 2016:32 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om toaletter på Östra station och Slussen

  TN 2016-1139

 • 15.

  Svar på skrivelse från S, MP och V - Upphandlingsprocessen i trafiknämnden

  TN 2016-1303

 • 16.

  Svar på skrivelse från MP och V - Utred pendelbåtslösningar för Ekerö

  TN 2016-1304

 • 17.

  Svar på skrivelse från V - Åtgärder för att förenkla resenärernas vardag under Slussenombyggnaden

  TN 2016-1305

Informationsärenden

 • 18.

  Spåravstängningar och ersättningstrafik 2017, information gällande trafikpåverkande arbeten under 2017

  SL 2016-0846

 • 19.

  Månadsrapport november 2016

  TN 2015-1526

Anmälningsärenden

 • 20.

  Inkommande post till nämnden

  TN 2017-0003

 • 21.

  Anmälan av delegationsbeslut

  TN 2014-0104

 • 22.

  Övriga frågor

 • 23.

  Nästa sammanträde

TILLÄGGSÄRENDEN

 • 24.

  Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 3/2016 (RK 201606-0046) – Trafikplaneringen i landstinget

  TN 2016-1174

 • 25.

  Förnyat inriktningsbeslut avseende nya spårvägsmuseet i Hus 9 i Gasverksområdet

  TN 2014-0444