Trafiknämndens sammanträde tisdagen den 29 augusti

Dag:
Tisdag den 29 augusti 2017
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, möteslokal T-centralen
Lägg till denna händelse i min kalender.

Föredragningslista 2 

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justeringsman

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Förvaltningschefsinformation

Beslutsärenden

 • 5.

  Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2016 för trafiknämnden inklusive AB Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs AB

  TN 2016-1279

 • 6.

  Genomförandebeslut samt beslut om inledande av upphandling för om- och nybyggnation av tvätthall i Norrtälje bussdepå

  SL 2014-0353

 • 7.

  Genomförandebeslut av plattformsbyte för tunnelbanans stationer Gullmarsplan plattform 1 och Skärmarbrinks plattform, norrgående trafik

  SL 2014-2227

 • 8.

  Godkännande av AB SL Finans beslut om utköp av tunnelbanevagnar från leasingarrangemang

  TN 2016-0794

 • 9.

  Genomförande och anskaffningsbeslut för investering i ytterligare två spårvagnar för Lidingöbanan

  SL 2017-0323

 • 10.

  Delrapport inom utredningsstudie kollektivtrafikförsörjning av Norra Djurgårdsstaden och inriktningsbeslut avseende dubbelspår på Lilla Lidingöbron

  TN 2016-1560

 • 11.

  Förlängning av interimistiskt uppdragsavtal till skärgårdstrafiken

  SL 2017-0226

 • 12.

  Yttrande över delbetänkande om detaljplanekravet (SOU 2017:64)

  TN 2017-1080

 • 13.

  Yttrande över betänkande om en ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55)

  TN 2017-1069

 • 14.

  Yttrande över utkast till lagrådsremiss – En utvidgning av kapningsbrottet

  TN 2017-1047

 • 15.

  Yttrande över promemorian Cykelregler

  TN 2017-0791

 • 16.

  Fyllnadsval för (L) gällande beredningen för sjötrafik

  TN 2017-0003

Informationsärenden

 • 17.

  Månadsrapport per maj 2017 från trafikförvaltningen

  TN 2017-0065

 • 18.

  Månadsrapport per juli 2017 från trafikförvaltningen

  TN 2017-0065

 • 19.

  Information om utställning av planförslag RUFS 2050

  SL 2013-5962

Anmälningsärenden

 • 20.

  Inkommande post till nämnden

  TN 2017-0003

 • 21.

  Anmälan av delegationsbeslut

  TN 2014-0104

 • 22.

  Övriga frågor

 • 23.

  Nästa sammanträde

Tilläggsärenden

 • 24.

  Fortsatt inriktning för pendelbåtslinjer 85 och 89

  TN 2017-0331

  utsändes endast till nämndens ledamöter och ersättare

 • 25.

  Beslut om inledande av upphandling avseende pendelbåtstrafiken linje 89 Ekerölinjen

  TN 2017-0470

  utsändes endast till nämndens ledamöter och ersättare

 • 26.

  Beslut om allmän trafikplikt för sjötrafik på sträckan Ekerö – Klara Mälarstrand

  TN 2017-0457

 • 27.

  Beslut om inrättande av beredning för utbyggd tunnelbana

  FUT 2017-0231

 • 28.

  Val av ledamöter och ersättare till beredning för utbyggd tunnelbana

  TN 2017-0003

 • 29.

  Beslut om finansieringsavtal för uppgång och biljetthall Veddesta vid Barkarby stations tunnelbanestation

  FUT 2017-0232

 • 30.

  Tunnelbana till Arenastaden, Upphandling av signalsystem för Gula linjen

  FUT 2017-0174

  utsändes endast till nämndens ledamöter och ersättare 

 • 31.

  Upphandling av entreprenadkontrakt avseende genomförande av arbetstunnlar inför utbyggnad av tunnelbana från Akalla till Barkarby station

  FUT 2017-0104

  utsändes endast till nämndens ledamöter och ersättare