Trafiknämndens sammanträde tisdagen den 24 oktober

Dag:
Tisdag den 24 oktober 2017
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, möteslokal T-centralen
Lägg till denna händelse i min kalender.

Föredragningslista 2

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justeringsman

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Förvaltningschefsinformation – trafikförvaltningen

  TN 2017-0003

 • 5.

  Förvaltningschefsinformation – förvaltning för utbyggd tunnelbana

  FUT 2017-0288

Beslutsärenden TF

 • 6.

  Fråga om bristande fullgörelse av leveransavtal

  TN 2017-1433

 • 7.

  Beslut om remissyttrande avseende utställningsförslag RUFS 2050

  SL 2013-5962

 • 8.

  Överenskommelse avseende behörighet för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län

  TN 2017-1165

 • 9.

  Motion 2017:12 Emma Lidell m.fl. (S) om sociala konsekvensbeskrivningar som norm vid satsningar på kollektivtrafik eller vid nedskärningar

  TN 2017-0965

 • 10.

  Motion 2017:15 av Malin Fijen Pacsay (MP) om värdet av att miljömärka kollektivtrafiken

  TN 2017-0967

 • 11.

  Motion 2017:21 av Gunilla Roxby-Cromvall m.fl. (V) om egen regi samt revision kring Skärgårdsupphandlingarna

  TN 2017-0969

 • 12.

  Svar på skrivelse från S och MP - Städning av pendeltågen

  TN 2017-1191

 • 13.

  Svar på skrivelse från V - Kvalitén på städningen av Pendeltåg

  TN 2017-1197

 • 14.

  Svar på skrivelse från MP - Resurser till städningen på tåg och stationer

  TN 2017-1192

 • 15.

  Svar på skrivelse från S och MP - Uppföljning av ospecificerade investeringar

  TN 2017-1194

 • 16.

  Svar på skrivelse från V - Bristande intäktssäkring på tvärbanans ersättningstrafik

  TN 2017-1195

Beslutsärende gemensamt TF och FUT

 • 17.

  Förslag till slutlig budget 2018 för trafikförvaltningen, förvaltning för utbyggd tunnelbana, SL-koncernen, färdtjänstverksamheten och WÅAB

  TN 2016-1036, FUT 2017-0272

Informationsärenden TF

 • 18.

  Månadsrapport per september

  TN 2017-0065

Informationsärende FUT

 • 19.

  Månadsrapport FUT per september 2017

  FUT 2017-0011

Anmälningsärende TF

 • 20.

  Inkommande post till nämnden

  TN 2017-0003

Anmälningsärende FUT

 • 21.

  Anmälan av delegationsbeslut FUT

  FUT 2017-0283

Övrigt

 • 22.

  Övriga frågor

 • 23.

  Nästa sammanträde

Tilläggsärenden/Informationsärenden TF

 • 24.

  Stockholms läns landstings yttrande över remissen Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm

  TN 2017-1289

 • 25.

  Information om trafikförändringar T18

  SL 2016-0770