Trafiknämndens sammanträde tisdagen den 21 november

Dag:
Tisdag den 21 november 2017
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, möteslokal T-centralen
Lägg till denna händelse i min kalender.

Föredragningslista 2

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justeringsman

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Förvaltningschefsinformation – trafikförvaltningen

  TN 2017-0003

  Utdelas vid sammanträdet

 • 5.

  Förvaltningschefsinformation – förvaltning för utbyggd tunnelbana

  FUT 2017-0288

Beslutsärenden TF

 • 6.

  Yttrande över promemorian gällande vinterdäckskrav för tunga vägfordon

  TN 2017-1449

 • 7.

  Beslut om allmän trafikplikt för kollektivtrafik på vatten i Stockholms mellanskärgård

  TN 2017-1452

 • 8.

  Årlig rapport om den allmänna trafikplikten för kollektivtrafiken i Stockholms län 2016

  SL 2017-0538

 • 9.

  Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029 i Västmanlands län och Södermanlands län

  TN 2017-1159

 • 10.

  Val av ledamöter och ersättare till beredningar och utskott för år 2018

  TN 2017-0003

 • 11.

  Beslut om planeringsstudie inför upphandling av färdtjänstavtal (E33)

  TN 2017-0592

 • 12.

  Förslag till ändring i trafiksäkerhetspolicyn för SL-trafiken rörande alkolås

  TN 2014-0594

 • 13.

  SL-kort prövas inom Waxholmsbolagets trafik vinter, vår och höst 2018

  SL 2017-0644

 • 14.

  Utredningsbeslut som avser ny färjeterminal för Djurgårdsfärjan vid Skeppsbrokajen

  SL 2013-1569

 • 15.

  Beslutsärende avseende ingående av tilläggsavtal E22 om stomlinje 6

  SL 2013-5341

  Utsändes endast till nämndens ledamöter och ersättare

 • 16.

  Internkontrollplan 2018 för trafikförvaltningen inklusive AB SL och Waxholmsbolaget

  TN 2017-1490

 • 17.

  Svar på skrivelse från MP, S och V – Organisering av färdtjänsten

  TN 2017-1345

 • 18.

  Svar på skrivelse från MP, S och V - Säkra tillgängligheten på Citybanans stationer

  TN 2017-1346

 • 19.

  Svar på skrivelse från S och MP - Reklampolicyns förhållande till yttrandefriheten

  TN 2017-1193

Beslutsärenden gemensamt TF och FUT

 • 20.

  Yttrande över landstingsdirektörens remiss av förslag till finanspolicy

  TN 2017-1411, FUT 2017-0320

 • 21.

  Yttrande över landstingsdirektörens remiss av förslag till kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting

  TN 2017-1436, FUT 2017-0321

 • 22.

  Månadsrapport per oktober TF och FUT

  TN 2017-0065

  Utsändes senare

Informationsärenden TF

 • 23.

  Information om upphandlingsprojekt – Kollektivtrafik i Stockholms mellanskärgård (E39)

  TN 2017-1463

 • 24.

  Svar på remissinstansernas yttrande på föreslagna trafikförändringar T18

  SL 2016-0770

 • 25.

  Information om utredning gällande övergång till eldriven busstrafik i Stockholms län

  SL 2014-2911

 • 26.

  Information om tidplanen för Roslagsbanans kapacitetsförstärkning

  SL 2013-1512

Anmälningsärenden TF

 • 27.

  Inkommande post till nämnden

  TN 2017-0003

 • 28.

  Anmälan av delegationsbeslut

  TN-2014-0104

Övrigt

 • 29.

  Övriga frågor

 • 30.

  Nästa sammanträde

Tilläggsärenden TF

 • 31.

  Remiss från Trafikverket gällande förslag till nationell plan för transportsystemet för perioden 2018-2029

  TN 2017-1208

 • 32.

  Remiss från Länsstyrelsen gällande förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029

  TN 2016-1164