Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 15 april 2021

Dag:
Torsdag den 15 april 2021
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Deltagande på distans
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Inledning

Anmälningsärenden

Beslutsärenden

 • 10.

  Remiss behovsunderlag länsplan för regional transportinfrastruktur 2022–2033/2037

  TRN 2021–0050

 • 11.

  Yttrande över Förslag till förvaltningsplan m.m. för Norra Östersjöns vattendistrikt 2021–2027

  TRN 2020–0243

  Beslutsunderlag

  Förslag till förvaltningsplan m.m. för Norra Östersjöns vattendistrikt
  2021–2027 finns att läsa på vattenmyndigheterna.se/samrad

   

 • 12.

  Yttrande över riktlinjer för bostadsförsörjning, Nynäshamns kommun

  TRN 2021–0065

 • 13.

  Yttrande över Boverkets rapport 2020:13 Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader

  TRN 2021–0081

  Beslutsunderlag

  Boverkets rapport 2020:13 Utveckling av regler om klimatdeklaration
  av byggnader, finns att läsa här 

 • 14.

  Yttrande över Utvecklingsstrategi för Östergötland

  TRN 2021–0064

  Beslutsunderlag

  Utvecklingsstrategi för Östergötland, finns att läsa här

 • 15.

  Yttrande över remiss Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen

  TRN 2021–0067

  Beslutsunderlag

  Folkbildningsstrategi för Stockholmregionen finns att läsa 
  här 

 • 16.

  Yttrande över Promemorian Ändringar i vägsäkerhetslagen

  TRN 2021–0070

 • 17.

  Yttrande över tematiskt tillägg till översiktsplan 2040 kust och skärgård, Österåkers kommun

  TRN 2021–0076

  Beslutsunderlag

  Tematiskt tillägg till översiktsplanen 2040 - kust och skärgård
  Österåkers kommun finns att läsa här

 • 18.

  Yttrande över motion 2020:56 av Christina Wallmark (SD) m.fl. om att säkerställa regionens framtida behov av elförsörjning

  TRN 2020–0246

 • 19.

  Yttrande över motion 2020:51 av Jens Sjöström (S) om elektrifiering av vägtrafiken i Stockholmsregionen

  TRN 2020–0233

 • 20.

  Yttrande över motion 2020:70 av Ann Mari Engel (V) m.fl. om behovet av ett regionalt allmännyttigt byggbolag

  TRN 2021–0036

 • 21.

  Yttrande över motion 2020:71 av Lina El Yafi (V) m.fl. om att inrätta ett bostadsförsörjningskansli under TRN

  TRN 2021–0037

 • 22.

  Yttrande över motion 2020:81 av Gabriel Kroon (SD) om att avskaffa trängselskatten

  TRN 2021–0055

 • 23.

  Yttrande över motion 2020:57 av Christina Wallmark (SD), m.fl. om riktlinjer för minsta tillåtna gränsvärde för klimatnytta per investerad krona

  TRN 2020–0247

 • 24.

  Almi Företagspartner Stockholm-Sörmland AB – utökat behov av driftfinansiering samt förstärkning av anslag för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling

  TRN 2021–0078

 • 25.

  Leader Stockholmsbygds ansökan om projektstöd från anslaget för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling

  TRN 2021–0088, TRN 2021–0016

 • 26.

  Region Stockholms ansökan om projektstöd från anslaget för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling

  TRN 2021–0091, TRN 2021–0016

 • 27.

  Region Stockholms ansökan om stöd för projektverksamhet från anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder

  TRN 2021–0053, TRN 2021–0015

 • 28.

  ion Stockholms ansökan om stöd för projektverksamhet från anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder

  TRN 2021–0097, TRN 2021–0015

 • 29.

  Operativt program för Interreg Central Baltic 2021–2027

  TRN 2020–0063

 • 30.

  Inriktningsprinciper för regionala prioriteringar – Bredbandsstöd 2021

  TRN 2021–0073

Informationsärenden

 • 31.

  Direktörens rapport

  TRN 2020–0004

 • 32.

  Hushållens möjligheter att efterfråga godtagbara bostäder – nytt kunskapsunderlag

  TRN 2020–0127

  Föredragande: Kim Örtenblad

 • 33.

  Kartläggning av hur företagares digitaliseringsarbete har påverkats av coronapandemin

  TRN 2019–0060

  Föredragande: Daniel Hallencreutz/Niklas Domeij, WSP Sverige

 • 34.

  Kunskapsunderlag elförsörjning

  TRN 2020–0154

  Föredragande: Helena Näsström

 • 35.

  EU medel, anslag 1:1, fördelningsnyckel m.m.

  TRN 2021–0096

  Föredragande: Fredrik Wikström