Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 23 november 2020

Dag:
Måndag den 23 november 2020
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Deltagande på distans via Teams
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Dagordning

Inledning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Anmälningsärenden

 • 2.

  Förteckning över inkomna ärenden

  TRN 2020–0001

 • 3.

  Förteckning över delegationsbeslut om bidrag ur anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder

  TRN 2020–0023

 • 4.

  Förteckning över fattade delegationsbeslut driftstöd regional service

  TRN 2020–0022

 • 5.

  Delegationsyttrande - Avgränsningssamråd för strategisk miljöbedömning för nationellt respektive regionalt ERUF, programperioden 2021–2027

  TRN 2020–0207

 • 6.

  Delegationsyttrande - Kulturstrategiskt program för Stockholm stad

  TRN 2020–0199

 • 7.

  Delegationsyttrande – Sjötrafikutredningen del 1

  TRN 2020 - 0126

 • 8.

  Delegationsyttrande avfallsplan Österåkers kommun

  TRN 2020–0229

 • 9.

  Delegationsbeslut Förberedelser för ansökan projektstöd Hållbarhetsprojektet

  TRN 2020–0147

 • 10.

  Delegationsbeslut projektansökan om stöd från anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder

  TRN 2020–0061

Beslutsärenden

 • 11.

  Skrivelsen från Robert Johansson (S) m.fl. om ordning och reda i regionens replipunkter i skärgården

  TRN 2020–0211

 • 12.

  Yttrande över regionrevisorernas rapport om utökat regionuppdrag

  TRN 2020–0150

 • 13.

  Remissförslag Värmlandsstrategin 2040

  TRN 2020–0194

 • 14.

  Ansökan om nätkoncession avseende två markledningar i Stockholms stad och Järfälla kommun

  TRN 2020-0198

 • 15.

  Remiss SOU 2020:33, Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning

  TRN 2020–0161

 • 16.

  Remiss - En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28)

  TRN 2020-0163

 • 17.

  Yttrande över genomförande av MKB-direktivet i plan- och bygglagen

  TRN 2020–0176

 • 18.

  Ansökan om stöd för projektverksamhet från anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder

  TRN 2020–0222

 • 19.

  Beslut remiss Regional cykelplan för Stockholms län

  TRN 2019–0125

 • 20.

  Förslag till operativt regionalt program för Europeiska regionala utvecklingsfonden för programperioden 2021 - 2027 i Stockholms län

  TRN 2020–0139

Valärenden

 • 21.

  Fyllnadsval Regionala skärgårdsrådet

  TRN 2019–0050

Informationsärenden

 • 22.

  Direktörens rapport

  TRN 2020–0004

 • 23.

  Rapporten ”Det globala Stockholm – En kartläggning av multinationella företag med huvudkontor i Norden och Stockholmsregionen

  TRN 2019–0077

  Föredragande: Cecilia Lindahl, regionplanerare TRF

 • 24.

  Mobilitets och trafikutvecklingsrapport 2019

  TRN 2019–0168

 • 25.

  Mobilisering för förstudier inom Europeiska socialfonden (ESF)

  TRN 2020–0024

  Föredragande: Helga Levin, huvudsekreterare, Strukturfondspartnerskapet för Stockholms län