Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 15 april 2020

Dag:
Onsdag den 15 april 2020
Tid:
13:00

Vänligen notera att mötet börjar kl 13.00

Plats:
Deltagande på distans Information om deltagandet på distans eftersänds senast 2020-04-13

Anmälan om förhinder

Dagordning

1. Justerare och justeringsdag

Anmälningsärenden

2. Förteckning över inkomna ärenden
TRN 2020–0001

3. Förteckning över fattade delegationsbeslut om regionala hållbarhets- och skärgårdsbidrag
TRN 2020–0001 

4. Förteckning över fattade delegationsbeslut driftstöd regional service
TRN 2020–0022

5. Uppföljning av bredbandskoordinatorernas verksamhet 2019
TRN 2019–0028

6. Remiss – Betänkandet Mer biogas! För ett hållbart Sverige (SOU 2019:63)
TRN 2020–0035

7. Remiss – SÖ RAB:s avfallsplan 2021–2032
TRN 2020–0036

8. Remiss – Förslag till havsplan för Åland
TRN 2020–0043 

9. Remiss – Riktlinjer bostadsförsörjning Huddinge
TRN 2020–0050

10. Remiss – PM klimatdeklaration för byggnader (DS 2020:4)
TRN 2020–0055

11. Remiss – Slutbetänkandet moderna byggregel (SOU 2019:68)
TRN 2020–0056

12. Remiss – Riksintresseprecisering Östlig förbindelse
TRN 2020–0059

13. Delegationsbeslut – Reservering av medel ur det regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget för stöd till besöksnäringen och närliggande sektorer i Stockholms län
TRN 2020–0072

14. Delegationsbeslut – Ansökan om stöd för projektverksamhet från anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder
TRN 2020–0073

15. Delegationsbeslut – Ändring instruktion för tillväxt- och regionplanenämndens beredningar
TRN 2019-0002

Beslutsärenden

16. Socioekonomisk analys för Stockholmsregionen
TRN 2019–0216

Beslutsunderlag:
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-04-02
En socioekonomisk analys för Stockholmsregionen 2020, 2020-04-02
Paragrafen justeras omedelbart 

17. Yttrande över motion 2019:0235 av Daniel Carlstedt m.fl (S) om att det är dags för Stockholm att bli en Fairtrade region
TRN 2019-0235

Beslutsunderlag:
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-02-25
Motion 2019:61 av Daniel Carlstedt m.fl (S) om att det är dags för Stockholm att bli en Fairtrade region, 2019-11-19
Paragrafen justeras omedelbart 

18. Skrivelse av Robert Johansson (S) om Situationen i Stockholms sjukvård hotar investeringar i vår region
TRN 2020–0040

Beslutsunderlag:
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-02-25
Skrivelse av Robert Johansson (S), Situationen i Stockholms sjukvård hotar investeringar i vår region, 2020-01-29
Paragrafen justeras omedelbart 

19. Naturvårdsstrategi för skyddsvärda ekar och ekmiljöer i Stockholms län
TRN 2020–0060

Beslutsunderlag: 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-03-24
Förslag till yttrande, 2020-03-24
Naturvårdsstrategi för skyddsvärda ekar och ekmiljöer i Stockholms län finns att läsa på
Paragrafen justeras omedelbart

20. Remiss – Strukturbild Sörmland
TRN 2020–0048

Beslutsunderlag:
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-04-02
Förvaltningens yttrande 2020-04-02
Strukturbild Sörmland finns att läsa på
Paragrafen justeras omedelbart 

21. Handlingsprogram för Landsbygd- och skärgårdsstrategin
TRN 2016 – 0127

Beslutsunderlag:
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-03-26
Handlingsprogram för landsbygds- och skärgårdsstrategi
Utdrag ur protokollet för beredningen för regional attraktionskraft, 2020-04-02, TRN 2020–0003
Paragrafen justeras omedelbart

Informationsärenden

22. Direktörens rapport
TRN 2020–0004

23. Förvaltningens arbete med åtgärder med anledning av Coronavirus
TRN 2020–0077

Föredragande: Christina Larsson

24. Statusrapport från revidering av regional cykelplan samt uppdraget om elfordon i delningsekonomin
TRN 2019–0125 
TRN 2019–0107

Föredragande: Agnes Landefjord 

25. Regional exportsamverkan
TRN 2019–0041 *

Föredragande: Ann-Christin Nyberg

Dagordning

Informationsärenden

Beslutsärenden