Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 14 december 2020

Dag:
Måndag den 14 december 2020
Tid:
15:00

Dagordning

Inledning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Anmälningsärenden

 • 2.

  Förteckning över inkomna ärenden

  TRN 2020–0001

 • 3.

  Förteckning över fattade delegationsbeslut affärscheckar

  TRN 2020–0021

 • 4.

  Förteckning över fattade delegationsbeslut driftstöd regional service

  TRN 2020–0022

 • 5.

  Delegationsyttrande över förslag till elektrifieringsstrategi för Järfälla kommun och dess bolag

  TRN 2020–0232

 • 6.

  Delegationsyttrande över samråd om statligt stöd till bredband

  TRN 2020–0216

 • 7.

  Delegationsyttrande över inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022–2033 och 2022–2037

  TRN 2020–0239

 • 8.

  Delegationsyttrande över Stockholmsregionens strategi för Life science samt forsknings- och utvecklingsstrategi för Region Stockholm

  TRN 2020–0210

 • 9.

  Regeringsbeslut – uppdrag till Tillväxtverket att förbereda och vidta åtgärder för att kunna beslut om insatser inom React-EU

  TRN 2020–0258

Beslutsärenden

 • 10.

  Verksamhetsplan 2021 för tillväxt- och regionplanenämnden

  TRN 2020–0009

 • 11.

  Anvisning för finansiering av regional utveckling

  TRN 2020–0197

 • 12.

  Riktlinjer anslaget för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling

  TRN 2020–0201

 • 13.

  Tillväxt- och regionplanenämndens delegationsordning och instruktionen för beredningen

  TRN 2020–0002

 • 14.

  Regional handlingsplan för Europeiska Socialfonden, ESF+, för Stockholmsregionen

  TRN 2020–0174

 • 15.

  Remissversion Regional näringslivs- och tillväxtstrategi

  TRN 2019–0077

 • 16.

  Handlingsplan för informationssäkerhet för tillväxt- och regionplanenämnden

  TRN 2020–0181

 • 17.

  En framtidsanalys - i spåren av Covid-19

  TRN 2020–0148

 • 18.

  Förlängning Regionalt serviceprogram 2014–2020

  TRN 2019–0093

 • 19.

  Yttrande över riktlinjer för informationssäkerhet för Region Stockholm

  TRN 2020–0091

 • 20.

  Yttrande över policy för verksamhetsskydd för Region Stockholm

  TRN 2020–0090

 • 21.

  Yttrande över hållbarhetspolicy för Region Stockholm

  TRN 2020–0085

 • 22.

  Yttrande över riktlinjer för anti-korruption och representation för Region Stockholm

  TRN 2020–0080

 • 23.

  Yttrande över motion 2020:05 av Jens Sjöström (S) angående kollektivtrafiken till Arlanda

  TRN 2020–0057

 • 24.

  Skrivelsen från Johan Heinonen (S) m.fl. om Bromma flygplats framtid

  TRN 2020–0223

 • 25.

  Ansökan om stöd för projektverksamhet från anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder

  TRN 2020–0249

 • 26.

  Ansökan om stöd för projektverksamhet från anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder

  TRN 2020–0250

Valärenden

 • 27.

  Val till Klimatberedningen

  TRN 2020–0002

Infomrationsärenden

 • 28.

  Direktörens rapport

  TRN 2020–0004

 • 29.

  Inriktningsplanering transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022–2033 och 2022–2037

  TRN 2020–0239

 • 30.

  Klimatsmart 2050 – kontrollstationen enligt Klimatfärdplan 2050

  TRN 2019–0192

 • 31.

  Programmering Central Baltic 2021–2027

  TRN 2020–0063

 • 32.

  Lägesrapport Validering

  TRN 2019–0166

 • 33.

  Arc Gate – Skärgårdsutveckling, Interreg Central Baltic projekt

  TRN 2020–0103