Revisorskollegiet

Landstingsfullmäktige väljer revisorer vars uppdrag är att granska all verksamhet och pröva ansvarstagandet i nämnder och bolagsstyrelser.

Revisorerna ska granska att verksamheten bedrivs effektivt och ändamålsenligt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att räkenskaperna är rättvisande.

Revisorerna är indelade i tre revisorsgrupper med ansvar för att granska var sin del av landstingets verksamheter. Varje förtroendevald revisor utövar sitt uppdrag självständigt. Revisorerna har även rätt att yttra sig vid landstingsfullmäktiges möten.

Revisorerna lämnar årligen revisionsberättelser och granskningsrapporter som ligger till grund för fullmäktiges beslut om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser. Bland de förtroendevalda revisorerna väljer fullmäktige ledamöter och ersättare i revisorskollegiet, som är revisionens förvaltningsorgan och anställningsmyndighet för revisionskontorets personal.

Dagordningar och protokoll i revisorskollegiet

Revisorskollegiets sammanträden 2018

Revisorskollegiets sammanträden 2017

Revisorskollegiets sammanträden 2016

Arkiv för dagordningar och handlingar före år 2016

Förtroendevalda i revisorskollegiet

Revisorskollegiet består av totalt 21 ledmöter, 11 ordinarie ledamöter och 10 ersättare. Ordförande i organet är Lars Joakim Lundquist (M) och vice ordförande är Kenneth Strömberg (S).

Ordinarie ledamöter i revisorskollegiet ›
Ersättare i revisorskollegiet ›

Rapporter från landstingsrevisorerna

Projektrapporter, årsrapporter och revisionsberättelser och lekmannarevisorernas granskningsrapporter hittar du via länken nedan.

Till landstingsrevisorernas rapporter