Sammanträde 16 februari 2021

Dag:
Tisdag den 16 februari 2021
Tid:
10:00

Ärenden

 • 1.

  Val av justerare och justeringsdag samt närvarorätt

Informationsärenden

Beslutsärenden

Rotel I

Rotel III

Arvodesberedningen

-

 • 9.

  Val av ledamöter, ersättare och presidium till regionstyrelsens utskott och beredningar 2021 samt övriga val 2021

  RS 2021-0047

 • 10.

  Övrigt

 • 11.

  Nästa sammanträde

Rotel II

 • 12.

  Yttrande över laglighetsprövning av regionfullmäktiges beslut 2020-12-08, § 206, Bildande av bolag för utökad satsning på stöd till filmproduktion i stockholmsregionen RS

  2021-0089