Regionstyrelsens sammanträde den 21 maj 2019

Dag:
Tisdag den 21 maj 2019
Tid:
10:00

Ärenden

 • 1.

  Val av justerare och justeringsdag

Informationsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom till regionstyrelsen 2019

  RS 2019-0064

  Handlingar publiceras senare

 • 3.

  Delegationsbeslut för anmälan till regionstyrelsen 2019

  RS 2019-0065

  Handlingar publiceras senare

Beslutsärenden

Rotel I

 • 4.

  Årsredovisning 2018 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

  RS 2019-0547

 • 5.

  Motion 2018:33 av Jonas Lindberg (V) om betald vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom samtliga områden

  LS 2018-1193

 • 6.

  Yttrande över betänkandet Lite mer lika - översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU2018:74)

  RS 2019-0260

  Handlingar publiceras senare

 • 7.

  Yttrande över remissen Utredning av finansieringsprinciper för olycksdatabasen Strada, regeringsuppdrag

  RS 2019-0301

 • 8.

  Yttrande över Landstingsrevisorernas projektrapport 13/2018 - God ekonomisk hushållning

  RS 2019-0333

 • 9.

  Yttrande över betänkandet Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4)

  RS 2019-0378

Rotel II

 • 10.

  Motion 2018:32 av Tove Sander (S) om behovet av samlad information till föräldrar till barn som diagnostiseras med neuropsykiatriska funktionshinder

  LS 2018-1192

 • 11.

  Yttrande över Landstingsrevisorernas projektrapport 14/2018 - Framtidens hälso- och sjukvård

  RS 2019-0332

 • 12.

  Yttrande över Promemorian Förslag om dataskyddsbestämmelser som komplettering till propositionen Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

  RS 2019-0393

 • 13.

  Skrivelse av Erika Ullberg m.fl. (S) om skandalen med öppen patientdata hos 1177 Vårdguiden

  RS 2019-0312

Rotel V

Rotel VI

Regionstyrelsens ordförande

 • 17.

  Sammanträdestider och sammanträdesdagar för regionfullmäktige och regionstyrelsen år 2020

  Handlingar publiceras senare

 • 18.

  Valärenden

  Handlingar publiceras senare

 • 19.

  Övrigt

 • 20.

  Nästa sammanträde