Regionstyrelsen

Leder och samordnar Region Stockholms nämnder och bolag och deras verksamheter samt följer upp att fullmäktiges beslut förverkligas. Regionstyrelsen ansvarar även för den övergripande strategiska styrningen och utvecklingen av Region Stockholm som helhet.

Regionstyrelsen förbereder ärenden som ska behandlas av regionfullmäktige, svarar på remisser från bland annat regeringen och fastställer internbudget för regionledningskontoret. Styrelsen har ett övergripande ansvar för Region Stockholms verksamheter och kan i många fall själv besluta i ärenden som inte behöver gå vidare till fullmäktige. Under regionstyrelsen finns utskott och beredningar.

Dagordningar och handlingar i regionstyrelsen 

Regionstyrelsens möten hålls en gång i månaden och är inte öppna för allmänheten. Dagordning läggs ut på sll.se ungefär tio dagar innan mötet. Dagen efter mötet publiceras kort information om besluten. Inom fjorton dagar publiceras även protokollet.

Sammanträdeshandlingar 2020
Sammanträdeshandlingar 2019
Sammanträdeshandlingar 2018
Sammanträdeshandlingar 2017

Dagordningar och handlingar före 2017

Sammanträdeshandlingar i regionstyrelsen före 2017 hittar du i arkivet för sammanträdeshandlingar.

Förtroendevalda i regionstyrelsen

Ordinarie ledamöter i regionstyrelsen ›
Ersättare i regionstyrelsen ›

Regionråd

Regionråden är hel- eller halvtidsanställda förtroendevalda. Regionråden bildar regionrådsberedningen, som lägger fram förslag till beslut till regionstyrelsen. 

Se alla regionråd ›

Utskott och beredningar under regionstyrelsen

Läs mer om respektive underorgan i regionstyrelsen via länkarna nedan.

Arbets- och personalutskottet

Arvodesberedningen 

Arvodesutskottet 

Forskningsberedningen

Länsplane- och samhällsplaneringsutskottet

LISAB, Landstingshuset i Stockholm AB

Miljö- och hållbarhetsberedningen

Innovations- och utvecklingsutskottet

Produktionsutskottet

Rese- och representationsutskottet

Samverkansråd i regionstyrelsen

Regionstyrelsen samverkar också med intresseorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och pensionärsorganisationer. Läs mer om respektive samverkansråd i regionstyrelsen via länkarna nedan.

Regionstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna
Regionstyrelsens pensionärsråd