4 maj

Dagordning

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Bevarande av interpellationer

 • 2.

  Interpellation 2021:8 av Elof Hansjons (S) om psoriasisvården i Region Stockholm.

  RS 2021-0267

  Interpellationen ansågs besvarad

 • 3.

  Interpellation 2021:9 av Anna Sehlin (V) om att förlängda trafikavtal innebär en ålderstigen bussflotta.

  RS 2021-0268

  Interpellationen ansågs besvarad

 • 4.

  Interpellation 2021:10 av Britt-Mari Canhasi (SD) om tillgången på AT-platser.

  RS 2021-0269

  Interpellationen ansågs besvarad

 • 5.

  Interpellation 2021:11 av Jens Sjöström (S) om framtidens taxor och biljettsortiment.

  RS 2021-0270

  Interpellationen ansågs besvarad

 • 6.

  Interpellation 2021:12 av Anna Sehlin (V) om ökad användning av munskydd i kollektivtrafiken.

  RS 2021-0271

  Interpellationen bordlades

 • 7.

  Interpellation 2021:13 av Gabriel Kroon (SD) om nedlagd långcovid-vård vid Karolinska Solna.

  RS 2021-0272

  Interpellationen bordlades

 • 8.

  Interpellation 2021:14 av Mats Larson (S) om hantering av patienter vid akutmottagningen på Södertälje sjukhus.

  RS 2021-0273

  Interpellationen bordlades

 • 9.

  Interpellation 2021:15 av Jonas Lindberg (V) om besparingarna på Södersjukhusets kvinnoklinik.

  RS 2021-0274

  Interpellationen bordlades

 • 10.

  Interpellation 2021:16 av Msciwoj Swigon (SD) om de ökade kostnaderna av Stockholmsförhandlingen och om en eventuell omförhandling av Stockholmsförhandlingen.

  RS 2021-0275

  Interpellationen bordlades

 • 11.

  Interpellation 2021:17 av Talla Alkurdi (S) om den ojämlika vården i Region Stockholm.

  RS 2021-0276

  Interpellationen bordlades

 • 12.

  Interpellation 2021:18 av Maria Mustonen (V) om miljömärkning av el i SL-trafiken.

  RS 2021-0277

  Interpellationen bordlades

 • 13.

  Interpellation 2021:19 av Msciwoj Swigon (SD) om koldioxidfri elförsörjning av Stockholms kollektivtrafik.

  RS 2021-0278

  Interpellationen bordlades

 • 14.

  Interpellation 2021:20 av Talla Alkurdi (S) om neddragningarna på kvinnosjukvården och specifikt förlossningsvården i Region Stockholm.

  RS 2021-0279

  Interpellationen bordlades

 • 15.

  Interpellation 2021:21 av Maria Mustonen (V) om omläggning av busslinjerna 53 och 55.

  RS 2021-0280

  Interpellationen bordlades

 • 16.

  Interpellation 2021:22 av Talla Alkurdi (S) om vaccinering mot covid-19 i Region Stockholm.

  RS 2021-0281

  Interpellationen bordlades

 • 17.

  Interpellation 2021:23 av Maria Mustonen (V) om upphörande av kollektivtrafik till Huvudskär.

  RS 2021-0282

  Interpellationen bordlades

 • 18.

  Interpellation 2021:24 av Talla Alkurdi (S) om brister i vården för äldre i Region Stockholm.

  RS 2021-0283

  Interpellationen bordlades

 • 19.

  Interpellation 2021:25 av Tuva Lund (S) om långa väntetider till assisterad befruktning.

  RS 2021-0284

  Interpellationen bordlades

Besvarande av frågor

 • 20.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

Beslutsförhet och tillkännagivande

 • 21.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 22.

  Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträde

Beslutsärenden

 • 23.

  Årsredovisning 2020 för Region Stockholm (förslag 2021:27)

  RS 2020-0769 och övriga ärenden som behandlas i samband med årsredovisningen LS 2016-1186, 2016-1482, 2017-1575, RS 2021-0039, 2019-0446, 2021-0083, 2019-0751, 2020-0148, 2020-0147, 2020-0266, 2019-0636, 2020-0179, 2020-0183, 2020-0184, 2020-0186, 2020-0187, 2020-0189, 2020-0191, 2020-0193, 2020-0323, 2020-0324, 2020-0325, 2020-0327, 2020-0438, 2020-0439, 2020-0469, 2020-0544, 2020-0545, 2020-0546, 2020-0547, 2020-0548, 2020-0550, 2020-0551, 2020-0553, 2020-0554, 2020-0555, 2020-0694, 2020-0695, 2020-0696, 2020-0697, 2020-0698, 2020-0700, 2020-0701, 2020-0702, 2020-0703, 2020-0704, 2020-0180 *förteckning se nedan Föredragande regionråd: Irene Svenonius (M)

  Årsredovisning, Motioner + styrdokument återremitterades, samt ändring av datum på punkten 15, i övrigt beslut enligt förslag.

  Återremiss motioner

 • 24.

  Revisionsberättelser och granskningsrapporter för regionstyrelsen, övriga nämnder, bolag m.m. och för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtäljes verksamhet år 2020 samt ansvarsprövning (förlag 2021:28)

  RS 2021-0378, 2021-0325

  Beslut enligt förslag

 • 25.

  Utvärdering av Region Stockholms hantering av det nya coronaviruset (förslag 2021:29)

  RS 2020-0384

  Föredragande regionråd: Irene Svenonius (M)

  Beslut enligt förslag

Valärenden

 • 26.

  Nominering av ledamöter till Region Stockholms hel- och delägda bolag (förslag 2021:30)

  RS 2021-0073

  Föredragande regionråd: Irene Svenonius (M)

  Beslut enligt förslag

 • 27.

  Valberedningens ordförandes skrivelse (förslag 2021:31)

  Beslut enligt förslag

Nya motioner

 • 28.

  Tilläggsärenden (ev. tilläggsärenden utsändes senare)

  *Förteckning över ärenden som behandlas i samband med Årsredovisning 2020 för Region Stockholm (RS 2020-0769): • Läget i Stockholmsregionen – 2020 års uppföljning av RUFS (RS 2021-0039) • Överlämnande av slutrapport som avser genomlysning av Nya Karolinska Solna-projektet (LS 2016-1186) • Avgift för besök hos läkare på specialistmottagning (RS 2020-0469) • Riktlinjer mot kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier (RS 2019-0446) • Fastställande av ansvaret för Tobiasregistret (RS 2021-0083) • Uppföljning av arbetet som skett utifrån kompetensförsörjningsstrategin (LS 2016-1482) • Revidering av regionrevisorernas reglemente (LS 2017-1575) • Life science-strategi för Stockholmsregionen (RS 2019-0751) • Policy för verksamhetsskydd (RS 2020-0147) • Riktlinjer för informationssäkerhet (RS 2020-0148) • Riktlinjer för anti-korruption och representation (RS 2020-0266) • Motion 2019:28 av Jonas Lindberg (V), om att häva OPS-avtalet för Nya Karolinska Solna (NKS) (RS 2019-0636) • Motion 2020:1 av Jens Sjöström (S) om elväg för SL-trafiken (RS 2020-0179) • Motion 2020:5 av Jens Sjöström (S) angående kollektivtrafiken till Arlanda (RS 2020-0183) • Motion 2020:06 av Maria Mustonen (V) om kravställning för bättre arbetsmiljö vid kollektivtrafikupphandlingar (RS 2020-0184) • Motion 2020:8 av Jonas Lindberg (V) om verksamhetsnära forskning i vården (RS 2020-0186) • Motion 2020:9 av Marit Normasdotter (V) om mammografi för transpersoner (RS 2020-0187) • Motion 2020:11 av Mehdi Oguzsoy (V) om att Region Stockholm erbjuder lånecyklar till alla anställda som jobbar inom regionens verksamheter (RS 2020-0189) • Motion 2020:13 av Leonid Yurkovskiy (SD) om att dra in det ekonomiska bidragsstödet till Ibn Rushd (RS 2020-0191) • Motion 2020:15 av Gabriel Kroon (SD) och Simon Solberg (SD) om utvärdering av offentliga informationskampanjer (RS 2020-0193) • Motion 2020:20 av Britt-Mari Canhasi (SD) och Leonid Yurkovskiy (SD) om information gällande risker kopplade till inavel mellan kusiner (RS 2020-0323) • Motion 2020:21 av Anna Sehlin (V) om sänkta arvoden till politiker (RS 2020-0324) • Motion 2020:22 av Anna Sehlin (V) m.fl. om att driva kollektivtrafiken i egen regi (RS 2020-0325) • Motion 2020:24 av Jonas Lindberg (V) om att utreda kostnadsansvaret för medicinsk service och läkemedel (RS 2020-0327) • Motion 2020:26 av Jonas Lindberg (V) om att privata vårdgivare måste bidra i kris (RS 2020-0438) • Motion 2020:27 av Gabriel Kroon (SD) m.fl. om ekonomiska patientincitament (RS 2020-0439) • Motion 2020:28 av Elinor Odeberg (S), Robert Johansson (S) och Lowisa Anderzon (S) om att öppna specialiserad mottagning för vårdpersonal med psykisk ohälsa (RS 2020-0544) KALLELSE 2021:3 5 • Motion 2020:29 av Elinor Odeberg (S) m.fl. om elevhälsobaserad första linjens psykiatri – inget barn ska behöva hamna mellan stolarna (RS 2020-0545) • Motion 2020:30 av Jens Sjöström (S) om att Region Stockholm bör lägga egen regi-anbud inom kollektivtrafiken (RS 2020-0546) • Motion 2020:31 av Jens Sjöström (S) m.fl. angående sociala och arbetsrättsliga krav vid upphandlingar (RS 2020-0547) • Motion 2020:32 av Talla Alkurdi (S) m.fl. om behovet av att skala upp folkhälsoarbetet i kölvattnet av coronakrisen (RS 2020–0548) • Motion 2020:34 av Bengt Larsson (V) m.fl. om en strategi för att minska den ofrivilliga ensamheten (RS 2020–0550) • Motion 2020:35 av Catarina Wahlgren (V) och Thomas Magnusson (V) om Norrtäljemodellen som föredöme för Region Stockholm (RS 2020-0551) • Motion 2020:37 av Jonas Lindberg (V) m.fl. om Regionens medicinska insatser för äldre vid kommunernas särskilda boenden kräver en snabb förbättring (RS 2020-0553) • Motion 2020:38 av Jonas Lindberg (V) om att regionen genom IOP eller egen regi startar en mottagning och verksamhet som riktar sig exklusivt till vårdpersonal med psykisk ohälsa och Utmattningstillstånd (RS 2020-0554) • Motion 2020:39 av Jonas Lindberg (V) om städning i sjukhusens egen regi (RS 2020-0555) • Motion 2020:40 av Victor Harju (S) m.fl. om patienter som experter i kris (RS 2020-0694) • Motion 2020:41 av Tove Sander (S) m.fl. om att förbättra vården för sexuellt traumatiserade (RS 2020-0695) • Motion 2020:42 av Jens Sjöström (S) och Khashayar Farmanbar (S) om Saltsjöbanans nygamla vagnar (RS 2020-0696) • Motion 2020:43 av Talla Alkurdi (S) m.fl. om att rädda Norrtäljemodellen - dags för en rättvis ersättning till vården i Norrtälje! (RS 2020-0697) • Motion 2020:44 av Talla Alkurdi (S) m.fl. att det är dags för en fast vårdkontakt i primärvården (RS 2020-0698) • Motion 2020:46 av Jonas Lindberg (V) om införande av områdesansvar och obligatorisk listning till husläkarmottagningarna (RS 2020–0700) • Motion 2020:47 av Jonas Lindberg (V) om att utreda den ökade användningen av digital utomlänsvård (RS 2020-0701) • Motion 2020:48 av Lina El Yafi (V) och Anna Sehlin (V) om utökad regional försörjning av förnybar energi (RS 2020-0702) • Motion 2020:49 av Kerstin Amelin (V) m.fl. om livscykelanalyser och miljöcertifiering vid investeringar (RS 2020-0703) • Motion 2020:50 av Gabriel Kroon (SD) om medicinteknisk utrustning som internationellt bistånd (RS 2020-0704) • Motion 2020:2 av Talla Alkurdi (S) om att inrätta en akutkommission (RS 2020-0180)

  Motionerna togs emot

Nya Interpellationer

 • 29.

  Interpellation 2021:26 av Tara Twana (S) om bristen på pandemistöd till kulturverksamheter

  RS 2021-0409

  Interpellationen togs emot

 • 30.

  Interpellation 2021:27 av Marta Aguirre (V) om trängseln i kollektivtrafiken

  RS 2021-0410

  Interpellationen togs emot

 • 31.

  Interpellation 2021:28 av Gabriel Kroon (SD) om psoriasisvård 32

  RS 2021-0411

  Interpellationen togs emot

 • 32.

  Interpellation 2021:29 av Talla Alkurdi (S) Varför går det inte att säkra mer personal till covidvården

  RS 2021-0412

  Interpellationen togs emot

 • 33.

  Ny sidaInterpellation 2021:30 av Maria Mustonen (V) om omstart av kollektivtrafiken

  RS 2021-0413

  Interpellationerna togs emot

 • 34.

  Interpellation 2021:31 av Talla Alkurdi (S) om primärvårdens andel av hälso- och sjukvårdskostnaderna

  RS 2021-0414

  Interpellationen togs emot

 • 35.

  Interpellation 2021:32 av Lina El Yafi (V) om SL s trygghetschatt och bemötande av trafikanter i kollektivtrafiken

  RS 2021-0415

  Interpellationen togs emot

 • 36.

  Interpellation 2021:33 av Thomas Magnusson (V) om den framtida vården i Järfälla

  RS 2021-0416

  Interpellatioen togs emot