Kort om besluten

Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

 • 2.

  Interpellation 2020:1 av Talla Alkurdi (S) om patientsäkerhet

  RS 2020-0155

  Besvarandet av interpellationen bordlades.

 • 3.

  Interpellation 2020:2 av Jonas Lindberg (V) om vårdplatsbristen

  RS 2020-0156

  Besvarandet av interpellationen bordlades.

 • 4.

  Interpellation 2020:3 av Elof Hansjons (S) om hur Region Stockholm kontrollerar och förhindrar att regionfinansierade aktörer medverkar till fusk med sjukintyg

  RS 2020-0157

  Besvarandet av interpellationen bordlades.

 • 5.

  Interpellation 2020:4 av Anna Sehlin (V) om IT-haveri

  RS 2020-0158

  Besvarandet av interpellationen bordlades.

 • 6.

  Interpellation 2020:5 av Talla Alkurdi (S) om huruvida statens välfärdsmiljarder används för att stoppa vårdkrisen

  RS 2020-0159

  Besvarandet av interpellationen bordlades.

 • 7.

  Interpellation 2020:6 av Maria Mustonen (V) om trygghetsarbetet i kollektivtrafiken

  RS 2020-0160

  Besvarandet av interpellationen bordlades.

 • 8.

  Interpellation 2020:7 av Catarina Wahlgren (V) om husläkarjour i Upplands Väsby

  RS 2020-0161

  Besvarandet av interpellationen bordlades.

 • 9.

  Interpellation 2020:8 av Jonas Lindberg (V) om primärvården

  RS 2020-0162

  Besvarandet av interpellationen bordlades.

Besvarande av frågor

 • 10.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

  Frågestunden utgick.

Beslutsförhet och tillkännagivande

 • 11.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 12.

  Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträde

Beslutsärenden

Motioner

 • 19.

  Motion 2019:15 av Mikael Strandman (SD) och Gabriel Kroon (SD) om att utreda en parlamentarisk granskningsgrupp (förslag 2020:20)

  RS 2019-0428

  Ärendet bordlades

 • 20.

  Motion 2019:16 av Gabriel Kroon m.fl. (SD) om att avskaffa positiv särbehandling i Region Stockholm (förslag 2020:21)

  RS 2019-0429

  Ärendet bordlades

 • 21.

  Motion 2019:13 av Catarina Wahlgren (V) om vård för papperslösa (förslag 2020:22)

  RS 2019:0426

  Ärendet bordlades

 • 22.

  Motion 2019:14 av Catarina Wahlgren m.fl. (V) om att starta en akademisk vårdcentral med särskilt fokus på kvinnors hälsa och vårdbehov (förslag 2020:23)

  RS 2019-0427

  Ärendet bordlades

 • 23.

  Motion 2019:22 av Tara Twana m.fl. (S) om tillsättande av resurser för att öka antalet specialistläkare med inriktning mot allergivården (förslag 2020:24)

  RS 2019-0630

  Ärendet bordlades

 • 24.

  Motion 2019:12 av Talla Alkurdi (S) och Robert Johansson (S) om att samtliga vårdgivare måste ta ansvar för utbildningar av ST-läkare (förslag 2020:25)

  RS 2019-0425

  Ärendet bordlades

 • 25.

  Motion 2019:18 av Henrik Åkerlund (SD) och Helen Schoultz (SD) om att införa avgiftsfri hälsoundersökning för patienter äldre än 75 år (förslag 2020:26)

  RS 2019-0431

  Ärendet bordlades

 • 26.

  Motion 2019:21 av Talla Alkurdi m.fl. (S) om behovet av mer fortbildning, utveckling och forskning inom primärvården (förslag 2020:27)

  RS 2019-0629

  Ärendet bordlades

 • 27.

  Motion 2019:41 av Maria Mustonen m.fl. (V) om klimatnödläge förslag 2020:28)

  RS 2019-0730

  Ärendet bordlades

Valärenden

 • 28.

  Val av ledamöter i Mälardalstrafik Mälab AB, Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB och Almi Invest Stockholm AB (förslag 2020:29)

  RS 2020-0113

 • 29.

  Entlediganden och val avseende Locum AB och styrelsen för Karolinska universitetssjukhuset (förslag 2020:30)

  RS 2020-0145, 2020-0171, 2020-0109

 • 30.

  Valberedningens ordförandes skrivelse (förslag 2020:31)

Nya motioner

Beslutsärende

Nya interpellationer

 • 33.

  Interpellation 2020:9 av Bengt Larsson (V) om vården för multisjuka äldre

  RS 2020-0307

  Interpellationen godkändes

 • 34.

  Interpellation 2020:10 av Britt-Marie Canhasi (SD) om SVF, standardiserade vårdförlopp

  RS 2020-0308

  Interpellationen godkändes

 • 35.

  Interpellation 2020:11 av Maria Mustonen (V) om infartsparkeringar

  RS 2020-0309

  Interpellationen godkändes

 • 36.

  Interpellation 2020:12 av Ann-Marie Engel (V) om att rädda regionens kulturliv

  RS 2020-0310

  Interpellationen har dragits tillbaka av interpellanten.

 • 37.

  Interpellation 2020:13 av Lina El Yafi (V) om arbetsmiljön på pendeltåget

  RS 2020-0311

  Interpellationen godkändes

 • 38.

  Interpellation 2020:14 av Bengt Larsson (V) om behandling av analcancerpatienter från Region Stockholm

  RS 2020-0312

  Interpellationen godkändes

 • 39.

  Interpellation 2020:15 av Maria Mustonen (V) om framkomlighetsarbetet för busstrafiken och BRT-linjer

  RS 2020-0313

  Interpellationen godkändes