Patientnämndens sammanträde den 21 februari 2017

Dag:
Tisdag den 21 februari 2017
Tid:
14:30-16:30
Plats:
Landstingshuset, Hantverkargatan 45, H-huset. Lokal: Tvättbrädan
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

 • 1.

  Fastställande av dagordning

 • 2.

  Utseende av justerare och fastställande av justeringsdag

Beslutsärenden

 • 3.

  Intern kontrollplan 2017

  PaN A1612-0023343

 • 4.

  Årsrapport 2016

  PaN A1612-0023543

  Tjut

  Bilaga 1 - Årsrapport 2016

  Bilaga 2 - Internkontroll 2016

  Bilaga 3 - Kvalitetspolicy (B 3)

  Bilaga 4 - Kvalitet, aktivieter och handlingsplan 2014-2016 (B 4)

  Bilaga 5 - Patientenkät våren 2016 (B 5)

  Bilaga 6 - Vårdgivarenkät våren 2014 (B 6)

  Bilaga 7 - Återrapportering uppdrag i budget (A1)

  Bilaga 8 - Återrapportering uppdrag under löpande år (A2)

  Bilaga 9- Investeringsutfall 2016 (C1)

  Bilaga 10- Personal- och kompetensförsörjningsplan 2017 (D2)

  Bilaga 11- Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister (E)

  Bilaga 12- Efterlevnad av policyer och andra styrande dokument 2016 (F 1)

  Bilaga 13-Styrningsrapport (F 2)

  Bilaga 14- Försäkran internkontroll (F 4)

  Bilaga 15-Uppföljning funktionsnedsättning (F 5)

  Bilaga 16-Uppföljning av landstingets IT och digitaliseringsarbete (F 6)

  Bilaga 17-Uppföljning av landstingets upphandling och inköp 2016 (F 7)

  Bilaga 18-Uttalande från förvaltningsledningen (G 1)

 • 5.

  Årsrapport 2016 - Klagomål och synpunkter

  PaN A1701-0002168

 • 6.

  Årsrapport för Stödpersonsverksamheten 2016

  PaN A1612-0023871

 • 7.

  Verksamhetsplan för Stödpersonsverksamheten 2017

  PaN A1612-0023971

 • 8.

  Beredskap-, kris och kontinuitetsplan

  PaN A1612-0024357

 • 9.

  Förslag till delegationsordning för patientnämnden

  PaN A1702-0002730

 • 10.

  Återföring - Principärende gällande bristande information och inhämtande av samtycke

  PaN V1506-0343752

Anmälningsärenden

 • 11.

  Information om lagrådsremiss för klagomål

 • 12.

  Policy och riktlinjer

  PaN A1612-0025930

 • 13.

  Redogörelse till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) över patientnämndsverksamhet under 2016

  PaN A1701-0001143

 • 14.

  Återrapportering - sent inkomna yttranden

  Muntlig information

 • 15.

  Hög patientsäkerhet och patientcentrering

  Information om kopplingen mellan kommunikation och bristande diagnossättning

 • 16.

  Tf Förvaltningschef informerar

  Muntlig information

 • 17.

  Övriga frågor