Kort om besluten

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

 • 2.

  Bordlagd interpellation 2016:38 av Bengt Annebäck (MP) om möjligheten för vuxenpsykiatrin att erbjuda mindfulnessträning i grupp

  LS 2016-1538

 • 3.

  Bordlagd interpellation 2016:46 av Michel Silvestri (MP) om Väsby entré – bussterminal

  LS 2016-1546

  Interpellationen återtagen av interpellanten

 • 4.

  Bordlagd interpellation 2017:6 av Catharina Wahlgren (V) om att den utlovade ökningen av vårdplatser vid Astrid Lindgrens sjukhus i stället blivit en minskning

  LS 2017-0318

 • 5.

  Bordlagd interpellation 2017:7 av Ulf Landström (SD) om hur RUFS kommer att behandla dieselförbud och elbussar

  LS 2017-0319

 • 6.

  Bordlagd interpellation 2017:8 av Jens Sjöström (S) om behovet att göra mer för att säkerställa genomförandet av RUFS 2010 och därigenom motverka bostadsbristen

  LS 2017-0320

 • 7.

  Interpellation 2017:12 av Dag Larsson (S) om ökad vårdkonsumtion av psykiatrisk öppenvård bland unga stockholmare

  LS 2017-0459

 • 8.

  Interpellation 2017:13 av Lotta Nordfeldt (SD) om vad Stockholms läns landsting gör för att uppmuntra landstingsanställda att lämna blod

  LS 2017-0460

  Interpellationen bordlades

 • 9.

  Interpellation 2017:14 av Dag Larsson (S) om Stockholms medelmåttiga placering i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) nationella jämförelse

  LS 2017-0461

  Interpellationen bordlades

 • 10.

  Interpellation 2017:15 av Birgitta Sevefjord (V) om kostnader för konsulter

  LS 2017-0465

  Interpellationen bordlades

 • 11.

  Interpellation 2017:16 av Lisa Rasmussen (V) om skattefuskande Orange bemanning

  LS 2017-0466

  Interpellationen bordlades

Besvarande av frågor

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 13.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 14.

  Kungörelse och annonsering

Beslutsärenden

 • 15.

  Överläggning i ärendet om årsredovisning 2016 för Stockholms läns landsting (förslag 33)

  LS 2016-0900

 • 16.

  Revisionsberättelser och granskningsrapporter för landstingsstyrelsen, övriga nämnder, bolag m.m. och för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtäljes verksamhet år 2016 samt ansvarsprövning (förslag 34)

  LS 2017-0577, 2017-0640

 • 17.

  Beslut i ärendet om årsredovisning 2016 för Stockholms läns landsting (förslag 33)

  LS 2016-0900

 • 18.

  Inrättande av samordningsförbund för Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna kommuner (förslag 35)

  LS 2017-0378

 • 19.

  Principöverenskommelse med Trafikverket och Nacka kommun om bytespunkt (förslag 36)

  LS 2017-0297

 • 20.

  Avtal om finansiering och utbyggnad av en tunnelbanestation i Hagalund på gula linjen (förslag 37)

  LS 2017-0389

 • 21.

  Inriktningsbeslut för försäljningsprocessen Norra Hagastaden (förslag 38)

  LS 2016-1181

Motioner

 • 22.

  Motion 2016:33 av Lotta Nordfeldt (SD) och Ulf Landström (SD) om att införa förenklade hälsokontroller av nyanlända asylsökande/flyktingar (förslag 39)

  LS 2016-1098

 • 23.

  Motion 2016:35 av Gunnar Sandell m.fl. (S) om att öka invånarnas hälsa genom hälsosamtal (förslag 40)

  LS 2016-1404

 • 24.

  Motion 2016:25 av Håkan Jörnehed (V) om att införa läkemedlet PrEP i Stockholms läns landsting (förslag 41)

  LS 2016-0680

  Motionen återtagen av motionären

 • 25.

  Motion 2016:48 av Isabell Flygare (V) om att ge kulturnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att, i samarbete med kommuner, på försök införa kulturbussar för barn i länets ytterområden (förslag 42)

  LS 2016-1577

 • 26.

  Motion 2016:49 av Ulf Landström (SD) och Lotta Nordfeldt (SD) om att satsa mer av kulturen på sjukvårdens patienter (förslag 43)

  LS 2016-1578

 • 27.

  Motion 2016:32 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om toaletter på Östra station och Slussen (förslag 44)

  LS 2016-1097

 • 28.

  Motion 2016:24 av Anna Sehlin m.fl. (V) om nya avtal för färdtjänst (förslag 45)

  LS 2016-0679

 • 29.

  Motion 2016:31 av Jens Sjöström m.fl. (S) om behovet av att fortsätta utveckla undersköterskeutbildning (förslag 46)

  LS 2016-1096

 • 30.

  Motion 2016:19 av Dag Larsson (S) om åtgärder för att minska köerna till Stockholms akutmottagningar (förslag 47)

  LS 2016-0674

  Ärendet bordlades

 • 31.

  Motion 2016:28 av Catarina Wahlgren (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att förstärka bröstcancervården och öka tillgängligheten till screening genom att införa en rullande mammografivagn (förslag 48)

  LS 2016-0839

  Ärendet bordlades

 • 32.

  Motion 2016:39 av Dan Kareliusson m.fl. (SD) om möjligheten att införa markörhundar för tidig lungcancerdiagnostik (förslag 49)

  LS 2016-1408

  Ärendet bordlades

Valärenden

Nya motioner

 • 36.

  Nya motioner

  Nedanstående motioner lämnades in vid sammanträdet.

  Nr 2017:11 av Petra Larsson m.fl. (S) om att möjliggöra kostnadsfri resa för asylsökande med SL för att genomgå hälsoundersökning

  Nr 2017:12 Emma Lidell m.fl. (S) om sociala konsekvensbeskrivningar som norm vid satsningar på kollektivtrafik eller vid nedskärningar

  Nr 2017:13 Malin Karlsson m.fl. (MP) om den upplevda otryggheten i kollektivtrafiken

  Nr 2017:14 av Lars Harms-Ringdahl m.fl. (MP) om krav på riskanalyser inför större förändringar av vårdorganisationen

  Nr 2017:15 av Malin Fijen Pacsay (MP) om värdet av att miljömärka kollektivtrafiken

  Nr 2017:16  av Susanne Nordling m.fl. (MP) om direktintag vid geriatriska kliniker

  Nr 2017:17 av Susanne Nordling m.fl. (MP) om sammanhållen vård och omsorg för äldre

  Nr 2017:18 av Malin Fijen Pacsay m.fl. (MP) om att påskynda arbetet med cirkulär ekonomi i Stockholms läns landsting

  Nr 2017:19 av Bengt Annebäck (MP) om behovet av att skapa ett utbildnings-, behandlings- och forskningscentrum för alternativa kostnadseffektiva psykoterapimetoder

  Nr 2017:20 av Theo Bodin m.fl. (V) om tillfälligt konsultstopp och genomlysning

  Nr 2017:21 av Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) om egen regi samt revision kring skärgårdsupphandlingarna

  Nr 2017:22 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om att upphandla kollektivtrafik med personalövergång och krav på kollektivavtal

  Nr 2017:23 av Gunilla Roxby Cromvall (V) och Birgitta Sevefjord (V) om att revidera reklampolicyn för att förhindra sexistisk reklam

  Nr 2017:24 av Jonas Lindberg m.fl. (V) om att införa en modern tillitsbaserad styrning

  Nr 2017:25 av Isabelle Flygare m.fl. (V) om att införa kvinnofridscertifiering i vården

  Nr 2017:26 av Per Carlberg (SD) och Dan Kareliusson (SD) om att Stockholms läns landsting ska överta Prioriterings- och dirigeringstjänsten (PoD) i egen regi

Nya interpellationer

 • 37.

  Interpellation 2017:17 av Karin Michal (MP) om landstingets arbete med kvinnosjukdomen lipödem

  LS 2017-0708

  Interpellationen godkändes

 • 38.

  Interpellation 2017:18 av Jonas Lindberg (V) om förändringar och vårdval inom ASIH

  LS 2017-0709

  Interpellationen godkändes

 • 39.

  Interpellation 2017:19 av Birgitta Sevefjord (V) om kris- och traumacentrum

  LS 2017-0710

  Interpellationen godkändes

 • 40.

  Interpellation 2017:20 av Håkan Jörnehed (V) om traumavårdens framtid på Nya Karolinska sjukhuset

  LS 2017-0711

  Interpellationen godkändes