Kort om besluten

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 20.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 21.

  Kungörelse och annonsering

Beslutsärenden

 • 22.

  Valkretsindelning för perioden 2018-2022 (förslag 84)

  LS 2016-0589

 • 23.

  Fusion av SL Infrateknik AB med AB Storstockholms Lokaltrafik (förslag 85)

  LS 2017-0536

 • 24.

  Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län (förslag 86)

  LS 2017-0540

 • 25.

  Förslag om krav på utbildning i good clinical practice (GCP) för verksamhetschefer eller motsvarande inom universitetssjukvården samt införande av intyg om ansvarsförbindelse mellan forskare och verksamhetschef eller motsvarande (förslag 87)

  LS 2017-0600

Motioner

 • 26.

  Bordlagd motion 2016:47 av Malin Karlsson m.fl. (MP) om att införa anropsstyrd kollektivtrafik i Norrtälje kommun (förslag 72)

  LS 2016-1576

 • 27.

  Bordlagd motion 2016:41 av Hanna Jokio (S) och Parvin Araghi (S) om att öppna en ungdomsmottagning i Rågsved (förslag 80)

  LS 2016-1569

Valärenden

Nya motioner

 • 29.

  Nya motioner

  Nr 2017:55 av Susanne Lund m.fl. (S) om att upprätta en haverikommission för att granska de upprepade fiaskona med signalsystemsupphandlingar

  Nr 2017:56 av Dag Larsson m.fl. (S) om att mer forskning i primärvården behövs

  Nr 2017:57 av Dag Larsson m.fl. (S) om familjär hyperkolesterolemivården (FH) i Stockholm

  Nr 2017:58 av Dag Larsson m.fl. (S) om att samlokalisera insatser för äldre

  Nr 2017:59 av Nina Portocarrero Flores m.fl. (S) om kvinnlig könsstympning

  Nr 2017:60 av Malin Karlsson m.fl. (MP) om öppna spärrlinjer

  Nr 2017:61 av Tomas Melin m.fl. (MP) om gemensamt bibliotek

  Nr 2017:62 av Malin Karlsson m.fl. (MP) om färdtjänstens resegaranti

  Nr 2017:63 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om pendeltåg till Hölö

  Nr 2017:64 av Mohibul Ezdani Khan (V) om att höja prissumman för arbetet mot främlings­fientlighet och rasism

  Nr 2017:65 av Håkan Jörnehed (V) om att garanti införs i Stockholms läns landsting om en barnmorska per födande i aktivt förlossningsarbete, s.k. "One to one care"

  Nr 2017:66 av Håkan Jörnehed (V) och Elisabeth Ulin Karlsson (V) om att säkerställa att patientnämndens principärenden får större dignitet och tas upp som eget ärende på hälso- och sjukvårdsnämndens dagordning

  Nr 2017:67 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om att upphandla kollektivtrafik med personalöver­gång och krav på kollektivavtalsliknande villkor

  Nr 2017:68 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om mammografi för kvinnor över 74 år

  Nr 2017:69 av Per Carlberg (SD) om att upphöra med omskärelse/könsstympning av minder­åriga pojkar inom Stockholms läns landsting

Anmälningsärende

 • 30.

  Anmälan av landstingsstyrelsens krisledningsutskotts protokoll

  LS 2017-0069

  Anmälan lades till handlingarna

Nya interpellationer

 • 31.

  Interpellation 2017:36 av Freddie Lundqvist (S) om bristande tillgänglighet till Stockholms vårdcentraler

  LS 2017-1268

  Interpellationen godkändes

 • 32.

  Interpellation 2017:37 av Susanne Nordling (MP) om växande psykisk ohälsa bland äldre och om äldrepsykiatrisk vård

  LS 2017-1269

  Interellationen godkändes

 • 33.

  Interpellation 2017:38 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om att SL-spärrar fortsätter att skada allt fler resenärer

  LS 2017-1270

  Interpellationen godkändes

 • 34.

  Interpellation 2017:39 av Per Carlberg (SD) om säkerheten inom biljettkontrollverksamheten

  LS 2017-1271

  Interpellationen godkändes

 • 35.

  Interpellation 2017:40 av Jens Sjöström (S) om Satsning på specialistutbildning för sjuksköterskor med bibehållen lön

  LS 2017-1272

  Interpellationen godkändes

 • 36.

  Interpellation 2017:41 av Vivianne Gunnarsson (MP) om förseningar för stombuss 1

  LS 2017-1273

  Interpellationen godkändes

 • 37.

  Interpellation 2017:42 av Erika Ullberg (S) om landstingsrevisorernas rapport Styrning av länets förlossningsvård NR 2/2017

  LS 2017-1274

  Interpellationen godkändes

 • 38.

  Interpellation 2017:43 av Vivianne Gunnarsson (MP) om omläggning av stombuss 1

  LS 2017-1275