Kort om besluten

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

 • 2.

  Bordlagd interpellation 2016:19 av Vivianne Gunnarsson (MP) angående extra kollektivtrafik på vatten under Slussens ombyggnad

  LS 2016-1067

 • 3.

  Bordlagda interpellationer 2016:29 av Tomas Eriksson (MP) om upphandling av strategiska fastigheter samt 2016:35 av Rolf Lindell (S) om tjänstemäns befogenheter i landstingets strategiska fastighetsinvesteringar

  LS 2016-1381, LS 2016-1387

 • 4.

  Bordlagd interpellation 2016:30 av Birgitta Sevefjord (V) om nedläggningen av länets hälsomottagningar

  LS 2016-1382

 • 5.

  Bordlagd interpellation 2016:31 av Jens Sjöström (S) gällande sammanställning av bristen på specialistsjuksköterskor inom landstinget

  LS 2016-1383

 • 6.

  Bordlagd interpellation 2016:32 av Vivianne Gunnarsson (MP) om brandriskerna i den nya bussterminalen vid Slussen

  LS 2016-1384

 • 7.

  Bordlagd interpellation 2016:33 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om konsekvensen av neddragna busslinjer

  LS 2016-1385

  Interpellationen bordlades

 • 8.

  Bordlagd interpellation 2016:36 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om könsdiskriminerande och sexistisk reklam

  LS 2016-1388

  Interpellationen bordlades

 • 9.

  Interpellation 2016:37 av Jens Sjöström (S) om färdtjänsten

  LS 2016-1537

  Interpellationen bordlades

 • 10.

  Interpellation 2016:38 av Bengt Annebäck (MP) om möjligheten för vuxenpsykiatrin att erbjuda mindfulnessträning i grupp

  LS 2016-1538

  Interpellationen bordlades

 • 11.

  Interpellation 2016:39 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om landstingets ansvar i de särskilt utsatta områdena i vår region

  LS 2016-1539

  Interpellationen bordlades

 • 12.

  Interpellation 2016:40 av Per Carlberg (SD) om spridning av tuberkulos bland allmänhet och vårdpersonal

  LS 2016-1540

  Interpellationen bordlades

 • 13.

  Interpellation 2016:41 av Rickard Wall (-) om omskärelse av gossebarn före 13 års ålder

  LS 2016-1541

  Interpellationen bordlades

 • 14.

  Interpellation 2016:42 av Jens Sjöström (S) om ansvaret för specialistsjuksköterskeutbildningen

  LS 2016-1542

  Interpellationen bordlades

 • 15.

  Interpellation 2016:43 av Thomas Bengtsson (MP) om Danderyd, Lidingö och Ekerö i den regionala utvecklingsplanen (RUFS)

  LS 2016-1543

  Interpellationen bordlades

 • 16.

  Interpellation 2016:44 av Håkan Jörnehed (V) om det hårda patienttrycket och arbetsbelastningen på Södersjukhusets akutmottagning

  LS 2016-1544

  Interpellationen bordlades

 • 17.

  Interpellation 2016:45 av Freddie Lundqvist (S) om jourläkarbilar

  LS 2016-1545

  Interpellationen bordlades

 • 18.

  Interpellation 2016:46 av Michel Silvestri (MP) om Väsby entré – bussterminal

  LS 2016-1546

  Interpellationen bordlades

 • 19.

  Interpellation 2016:47 av Anna Sehlin (V) om möjlighet att ta med cykel från Citybanans station vid Odenplan

  LS 2016-1547

  Interpellationen bordlades

Besvarande av frågor

 • 20.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

  Nedanstående frågor besvarades

  1) Fråga av Erika Ullberg (S) till sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött (M): Anser du att det finns tillräckligt många öppna vårdplatser i länet för närvarande?

  2) Fråga av Malin Karlsson (MP) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): Har du något dokumenterat underlag för att högre tilläggsavgifter skulle vara den bästa åtgärden för att minska fuskåkandet i kollektivtrafiken?

  3) Fråga av Håkan Jörnehed (V) till forsknings- och personallandstingsrådet Peter Carpelan (M): Kommer du att verka för att permanent arbetstidsförkortning införs på akutmottagningarna och de verksamheter som länge haft svårigheter att rekrytera och behålla personal, då de försök som gjorts har varit positiva??

  4) Fråga av Dan Kareliusson (SD) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L):Anser du att du fått belägg för dina påståenden om att Sverigedemokrater registrerar besökare på länets vårdinrättningar?

  5) Fråga av Dag Larsson (S) till sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött (M):Tycker du att det är rätt prioritering att införa vårdval reumatologi, även fast detta vårdval varken efterfrågas av profession eller patienter?

  6) Fråga av Susanne Nordling (MP) till forsknings- och personallandstingsrådet Peter Carpelan (M): Har du tagit fram en åtgärdsplan för att säkerställa personalförsörjningen så att Karolinskas alla barnintensivvårdsplatser ska kunna öppnas upp?

  7) Fråga av Gunilla Roxby Cromvall (V) till forsknings- och personallandstingsrådet Peter Carpelan (M): Har du för avsikt att agera så att grundbemanningen på våra sjukhus kan öka under våren och att trenden med inställda operationer därmed vänds?

  8) Fråga av Jens Sjöström (S) till forsknings- och personallandstingsrådet Peter Carpelan (M): Är du som ansvarigt landstingsråd beredd att ta det politiska beslutet att alla akutmottagningar ska få mandat att införa en arbetstidsmodell med arbetstidsförkortning och återhämtning?

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 21.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 22.

  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

 • 23.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 14 oktober 2018 till ny ledamot i valkrets SV efter Delmon Haffo (M) utse Kia Hjelte (M) och till ny ersättare efter Hjelte utse Yngve R K Jönsson (M), till ny ersättare i valkrets NO efter Carl Henrik Svenson (M) utse Lena Cronvall Morén (M) samt till ny ersättare i valkrets 4 efter Annaclara Martin-Löf (MP) utse Jenny Abrahamsson (MP)

  LS 2016-1424, 2016-1472, 2016-1507

  Anmälan lades till handlingarna

Beslutsärenden

 • 24.

  Överlåtelse av aktieinnehav i Inera AB till SKL Företag AB (förslag 1)

  LS 2016-1303

 • 25.

  Begäran om tilläggsanslag avseende renoveringsetapp 9 för Stockholms Konserthus (förslag 2)

  LS 2016-0879

 • 26.

  Policy för folkhälsa 2017-2021 för Stockholms läns landsting (förslag 3)

  LS 2016-0138

 • 27.

  Sammanhållen innovationsverksamhet för Stockholms läns landsting (förslag 4)

  LS 2016-1060

 • 28.

  Inledande av programmet Framtidens vårdinformationsmiljö SLL samt ianspråktagande av investeringsmedel för förberedande arbete med upphandling av framtidens vårdinformationsmiljö (förslag 5)

  LS 2016-1434

Motioner

 • 29.

  Bordlagd motion 2016:8 av Henrik Vinge (SD) om att införa så kallade taktiska enheter (förslag 2016:97)

  LS 2016-0267

 • 30.

  Motion 2016:20 av Tara Twana (S) om åtgärder för att motverka våld mot hemlösa missbrukande kvinnor (förslag 6)

  LS 2016-0675

 • 31.

  Motion 2016:27 av Emma Lidell (S) om att uppdatera patientkläderna förslag 7)

  LS 2016-0838

  Ärendet bordlades

 • 32.

  Motion 2016:6 av Anders Nilsson m.fl. (MP) om stödlinje för personer med narkotikaproblem och deras anhöriga (förslag 8)

  LS 2016-0265

 • 33.

  Motion 2016:4 av Karin Michal m.fl. (MP) om att göra det lättare att jämföra psykiatriska mottagningar – för en meningsfull valfrihet (förslag 9)

  LS 2016-0263

 • 34.

  Motion 2016:16 av Pia Ortiz Venegas (V) om hjärtstartare (förslag 10)

  LS 2016-0414

 • 35.

  Motion 2016:17 av Pia Ortiz Venegas (V) om tillskott av D-vitamin till särskilda riskgrupper (förslag 11)

  LS 2016-0415

 • 36.

  Motion 2016:15 av Pia Ortiz Venegas (V) om införande av hjärtsäkra zoner i kollektivtrafiken (förslag 12)

  LS 2016-0413

 • 37.

  Motion 2015:40 av Jens Sjöström (S) och Robert Johansson (S) om kartläggning av anledningarna till deltidssysselsättning inom Stockholms läns landsting (förslag 13)

  LS 2015-1503

  Beslut enligt S-, MP-, V- och SD-ledamöternas förslag om bifall till första att-satsen i motionen "att landstingsfullmäktige beslutar att uppdra åt landstingsstyrelsen att kartlägga och sammanställa anledningen till att personal inom Stockholms läns landsting arbetar deltid"

  Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag beträffande motionens återstående delar

 • 38.

  Motion 2015:45 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om att tydliggöra och kraftsamla landstingets forskning, utveckling, utbildning och innovation (förslag 14)

  LS 2015-1508

 • 39.

  Motion 2016:2 av Tara Twana (S) och Swapna Sharma (S) om kunskapen om kvinnors hälsa (förslag 15)

  LS 2016-0261

 • 40.

  Motion 2015:49 av Anna Sehlin (V) om livscykelanalys av landstingets bygg- och anläggningsprojekt (förslag 16)

  LS 2015-1512

 • 41.

  Motion 2016:34 av Rickard Wall (-) om stopp för utförsäljning av landstingsparken (förslag 17)

  LS 2016-1099

 • 42.

  Motion 2016:26 av Rickard Wall (-) om stopp för manlig omskärelse före 13 års ålder (förslag 18)

  LS 2016-0681

 • 43.

  Motion 2016:22 av Elinor Odeberg (S) om subventionering av menskoppar (förslag 19)

  LS 2016-0677

 • 44.

  Motion 2016:13 av Conny Fogelström (S) och Dag Larsson (S) om att begränsa ökningen av åldersdiabetes och prostatacancer (förslag 20)

  LS 2016-0411

 • 45.

  Motion 2016:12 av Tara Twana (S) och Tuva Lund (S) om behovet av en bättre och mer jämlik demensvård i Stockholms län (förslag 21)

  LS 2016-0410

 • 46.

  Motion 2016:5 av Karin Michal m.fl. (MP) om jämställd vård – rätt till behandling för kvinnor med lipödem (förslag 22)

  LS 2016-0264

 • 47.

  Motion 2016:14 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om att utnyttja Stockholms vatten bättre för överfart och förstärkt kollektivtrafik (förslag 23)

  LS 2016-0412

Valärenden

Nya motioner

 • 49.

  Nya motioner

  Motion 2017:01 av Lars Grönwall (S) om en tillgänglig patientlag

  Motion 2017:02 av Malin Fijen Pacsay m.fl. (MP) om kombinerad mobilitet - behov av anpass­ningar av biljetter från fysiskt kort till molnet, biljettpaketering och betalningsmöjligheter samt utvecklad öppen realtidsdata för att förbereda för framtidens resande

  Motion 2017:03 Lars Harms-Ringdahl m.fl. (MP) om att inrätta ett forskningsprogram med inriktning på ökad patientsäkerhet

  Motion 2017:04 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om fler allmänna anslagstavlor i och kring kollek­tivtrafiken

  Motion 2017:05 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om kortare arbetstid i vården

  Motion 2017:06 av Gunilla Roxby Cromvall (V) gällande insatser för en trygg kollektivtrafik

  Motion 2017:07 av Lotta Nordfeldt (SD) om samvetsfrihet för barnmorskor

Nya interpellationer

 • 50.

  Interpellation 2017:1 av Dag Larsson (S) om städning på sjukhusen

  LS 2017-0313

  Interpellationen godkändes

 • 51.

  Interpellation 2017:2 av Bengt Annebäck (MP) om synrehabilitering

  LS 2017-0314

  Interpellationen godkändes

 • 52.

  Interpellation 2017:3 av Håkan Jörnehed (V) om inställelsetiden för sjuktransporter vid akutmottagningarna

  LS 2017-0315

  Interpellationen godkändes

 • 53.

  Interpellation 2017:4 av Robert Johansson (S) om konvertering av mentalskötartjänster

  LS 2017-0316

  Interpellationen godkändes

 • 54.

  Interpellation 2017:5 av Malin Fijen Pacsay (MP) om att förbättrade kvalitetsledningssystem för kollektivtrafiken är nödvändiga för att säkra tillförlitlighet och konstant kvalitet i alla kedjor

  LS 2017-0317

  Interpellationen godkändes

 • 55.

  Interpellation 2017:6 av Catharina Wahlgren (V) om att den utlovade ökningen av vårdplatser vid Astrid Lindgrens sjukhus i stället blivit en minskning

  LS 2017-0318

  Interpellationen godkändes

 • 56.

  Interpellation 2017:7 av Ulf Landström (SD) om hur RUFS kommer att behandla dieselförbud och elbussar

  LS 2017-0319

  Interpellationen godkändes

 • 57.

  Interpellation 2017:8 av Jens Sjöström (S) m behovet att göra mer för att säkerställa genomförandet av RUFS 2010 och därigenom motverka bostadsbristen

  LS 2017-0320

  Interpellationen godkändes

 • 58.

  Interpellation 2017:9 av Tomas Eriksson (MP) om riskerna för en havererad RUFS-process med anledning av alliansens brist på ställningstagande

  LS 2017-0321

  Interpellationen godkändes

 • 59.

  Interpellation 2017:10 av Dag Larsson (S) om barnsjukvården för barn med adhd

  LS 2017-0322

  Interpellationen godkändes

 • 60.

  Interpellation 2017:11 av Jens Sjöström (S) om ökade sjuktal i Stockholm läns landsting

  LS 2017-0323

  Interpellationen godkändes