Kort om besluten

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

 • 2.

  Bordlagd interpellation 2017:13 av Lotta Nordfeldt (SD) om vad Stockholms läns landsting gör för att uppmuntra landstingsanställda att lämna blod

  LS 2017-0460

 • 3.

  Bordlagd interpellation 2017:14 av Dag Larsson (S) om Stockholms medelmåttiga placering i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) nationella jämförelse

  LS 2017-0461

 • 4.

  Bordlagd interpellation 2017:15 av Birgitta Sevefjord (V) om kostnader för konsulter

  LS 2017-0465

 • 5.

  Bordlagd interpellation 2017:16 av Lisa Rasmussen (V) om skattefuskande Orange bemanning

  LS 2017-0466

 • 6.

  Interpellation 2017:17 av Karin Michal (MP) om landstingets arbete med kvinnosjukdomen lipödem

  LS 2017-0708

 • 7.

  Interpellation 2017:18 av Jonas Lindberg (V) om förändringar och vårdval inom ASIH

  LS 2017-0709

 • 8.

  Interpellation 2017:19 av Birgitta Sevefjord (V) om kris- och traumacentrum

  LS 2017-0710

  Interpellationen bordlades

 • 9.

  Interpellation 2017:20 av Håkan Jörnehed (V) om traumavårdens framtid på Nya Karolinska sjukhuset

  LS 2017-0711

  Interpellationen bordlades

 • 10.

  Interpellation 2017:21 av Bengt Annebäck (MP) om neddragningar i folkhälsoarbetet

  LS 2017-0868

  Interpellationen bordlades

 • 11.

  Interpellation 2017:22 av Catharina Wahlgren (V) om krisen i förlossningsvården i Stockholms läns landsting

  LS 2017-0869

  Interpellationen bordlades

 • 12.

  Interpellation 2017:23 av Håkan Jörnehed (V) om att öppna de stängda vårdplatserna

  LS 2017-0870

  Interpellationen bordlades

 • 13.

  Interpellation 2017:24 av Marit Normasdotter (V) om tillgång till behandling för patienter med Hepatit C virus

  LS 2017-0871

  Interpellationen bordlades

Besvarande av frågor

 • 14.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 15.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 16.

  Kungörelse och annonsering

Beslutsärenden

Motioner

 • 22.

  Bordlagd motion 2016:19 av Dag Larsson (S) om åtgärder för att minska köerna till Stockholms akutmottagningar (förslag 47)

  LS 2016-0674

 • 23.

  Bordlagd motion 2016:28 av Catarina Wahlgren (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att förstärka bröstcancervården och öka tillgängligheten till screening genom att införa en rullande mammografivagn (förslag 48)

  LS 2016-0839

 • 24.

  Bordlagd motion 2016:39 av Dan Kareliusson m.fl. (SD) om möjligheten att införa markörhundar för tidig lungcancerdiagnostik (förslag 49)

  LS 2016-1408

 • 25.

  Motion 2016:38 av Marina A Davidsdotter (V) om att införa elbilspool i Stockholms läns landsting (förslag 65)

  LS 2016-1407

 • 26.

  Motion 2017:1 av Lars Grönwall (S) om en tillgänglig patientlag (förslag 66)

  LS 2017-0338

 • 27.

  Motion 2016:42 av Tove Sander m.fl. (S) om mobil vårdcentral (förslag 67)

  LS 2016-1571

 • 28.

  Motion 2016:44 av Maria Kjellsdotter Rydinger m.fl. (S) om fler öppna mottagningar där kommun och landsting samverkar för att minska psykisk ohälsa bland barn och unga (förslag 68)

  LS 2016-1573

  Fullmäktige beslutade enligt S-, MP-, V-ledamöternas förslag med instämmande av SD-ledamöterna

  att hälso- och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att utreda hur landstinget tillsammans med kommunerna i länet kan starta likande verksamheter som Horisonten barn och unga

  att särskilt prioritera etablering av liknande verksamheter som Horisonten barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden.

 • 29.

  Motion 2016:46 av Bengt Annebäck m.fl. (MP) om att utveckla möjligheten att få Fysisk aktivitet på recept (FaR) (förslag 69)

  LS 2016-1575

 • 30.

  Motion 2016:29 av Dag Larsson m.fl. (S) om att införa en ny läkarbåt i Stockholms skärgård (förslag 70)

  LS 2016-1094

 • 31.

  Motion 2016:23 av Anna Sehlin m.fl. (V) om att låta asylsökande med LMA-kort resa med SL-trafiken avgiftsfritt under lågtrafik (förslag 71)

  LS 2016-0678

 • 32.

  Motion 2016:47 av Malin Karlsson m.fl. (MP) om att införa anropsstyrd kollektivtrafik i Norrtälje kommun (förslag 72)

  LS 2016-1576

  Ärendet bordlades

 • 33.

  Motion 2017:4 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om fler allmänna anslagstavlor i och kring kollektivtrafiken (förslag 73)

  LS 2017-0341

 • 34.

  Motion 2017:6 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om insatser för en trygg kollektivtrafik (förslag 74)

  LS 2017-0343

 • 35.

  Motion 2016:21 av Jens Sjöström (S) om åtgärder inom Stockholms läns landsting gör för lite för att få fler att vilja och orka jobba heltid (förslag 75)

  LS 2016-0676

 • 36.

  Motion 2017:3 av Lars Harms-Ringdahl m.fl. (MP) om att inrätta ett forskningsprogram med inriktning på ökad patientsäkerhet (förslag 76)

  LS 2017-0340

  Ärendet återremitterades

 • 37.

  Motion 2017:10 av Per Carlberg (SD) och Dan Kareliusson (SD) om att införa ambulansbåt på prov (förslag 77)

  LS 2017-0488

 • 38.

  Motion 2016:40 av Dag Larsson (S) och Swapna Sharma (S) om en väntetids-app för länets akutmottagningar (förslag 78)

  LS 2016-1568

 • 39.

  Motion 2016:43 av Tuva Lund (S) om att starta upp hemgångsteam för en trygg och säker hemgång, tillsammans med kommunerna i Stockholms läns landsting (förslag 79)

  LS 2016-1572

 • 40.

  Motion 2016:41 av Hanna Jokio (S) och Parvin Araghi (S) om att öppna en ungdomsmottagning i Rågsved (förslag 80)

  LS 2016-1569

  Ärendet bordlades

 • 41.

  Motion 2017:7 av Lotta Nordfeldt (SD) om samvetsfrihet för barnmorskor (förslag 81)

  LS 2017-0344

 • 42.

  Motion 2016:45 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om klimatväxlingsfond för minskad klimatpåverkan (förslag 82)

  LS 2016-1574

Valärenden

Nya motioner

 • 44.

  Nya motioner

  Inlämnade motioner

  Nr 2017:42 av Elinor Odeberg m.fl. (S) om stärk eftervård för födande

  Nr 2017:43 av Tara Twana (S) och Ann Bly Lässman (S) om att förebygga karies bland barn på förskolan

  Nr 2017:44 av Kerstin Mannerqvist (S) och Lars Grönwall (S) om ett minnesmärke över Karl Grunewalds gärning

  Nr 2017:45 av Jens Sjöström (S) och Petra Larsson (S) om öppna familjecentraler

  Nr 2017:46 av Dag Larsson (S) och Jens Sjöström (S) om att öka antalet allergologer inom Stockholms läns landsting

  Nr 2017:47 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om fossilfria bränslen i sjötrafiken

  Nr 2017:48 av Malin Karlsson m.fl. (MP) om effektivisering av busslinje 4

  Nr 2017:49 av Susanne Nordling m.fl. (MP) om obligatorisk utbildning för antibiotikaför­skrivare

  Nr 2017:50 av Susanne Nordling m.fl. (MP) om mätning av väntetider för vård av kroniska sjukdomar

  Nr 2017:51 av Tomas Melin m.fl. (MP) om att inrätta ett läs- och skrivfrämjande centrum

  Nr 2017:52 av Amanda Palmstierna m.fl. (MP) om punktrening för läkemedelsrester

  Nr 2017:53 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta huvudvärksskolor inom Stockholms läns landsting

  Nr 2017:54 av Mats Arkhem (SD) och Per Carlberg (SD) om nordlig entré vid Tullinge pendeltågsstation

Nya interpellationer

 • 45.

  Interpellation 2017:25 av Tara Twana (S) om att fler ska kunna arbeta efter sin förmåga

  LS 2017-1125

  Interpellationen godkändes

 • 46.

  Interpellation 2017:26 av Tomas Melin (MP) om endometrios

  LS 2017-1126

  Interpellationen godkändes

 • 47.

  Interpellation 2017:27 av Lisa Rasmussen (V) om kontroll av byggföretag Nya Karolinska Solna

  LS 2017-1127

  Interpellationen godkändes

 • 48.

  Interpellation 2017:28 av Per Carlberg (SD) om det eskalerande våldet i länet och på landstingets arbetsplatser

  LS 2017-1128

  Interpellationen godkändes

 • 49.

  Interpellation 2017:29 av Petra Larsson (S) om en splittrad vårdkedja för patienter med långvarig smärta

  LS 2017-1129

  Interpellationen godkändes

 • 50.

  Interpellation 2017:30 av Tomas Melin (MP) om bidragsöversyn

  LS 2017-1130

  Interpellationen godkändes

 • 51.

  Interpellation 2017:31 av Marit Normasdotter (V) om konsekvenserna av stängda avgiftningsplatser

  LS 2017-1131

  Interpellationen godkändes

 • 52.

  Interpellation 2017:32 av Robert Johansson (S) om specialkost på våra akutsjukhus

  LS 2017-1132

  Interpellationen godkändes

 • 53.

  Interpellation 2017:33 av Catarina Wahlgren (V) om barnkonventionen

  53 Interpellation 2017:33 av Catarina Wahlgren (V) om barnkonventionen

  Interpellationen godkändes

 • 54.

  Interpellation 2017:34 av Catarina Wahlgren (V) om arbetstidsförkortning som del av lösning på krisen i förlossningsvården

  LS 2017-1134

  Interpellationen godkändes

 • 55.

  Interpellation 2017:35 av Catarina Wahlgren (V) om inställda operationer som drabbar barn

  LS 2017-1135

  Interpellationen godkändes