Kort om besluten

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

Beslutsförhet och tillkännagivande

 • 14.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 15.

  Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträde

Beslutsärenden

Motioner

 • 25.

  Motion 2016:37 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om ny upphandlings-organisation i Stockholms läns landsting (förslag 2018:43)

  LS 2016-1406

Valärenden m.m.

 • 26.

  Ändring av antalet styrelseledamöter i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset (förslag 2018:44)

  LS 2018-0433

  Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius (M)

  Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag

  (S), (MP) och (V) deltog inte i fullmäktiges beslut.

 • 27.

  Befrielse från uppdrag samt val av ordförande, vice ordförande och ledamöter i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset (förslag 2018:45)

  LS 2018-0433

  Beslut enligt Landstingsstyrelsens ägarutskotts nomineringsförslag

  (S), (V) och (MP) deltog inte i fullmäktiges beslut avseende val av ordförande och ledamöter i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset.

 • 28.

  Valberedningens ordförandes skrivelse (förslag 2018:46)

 • 29.

  Val av ordförande och ledamöter till AB Storstockholms Lokaltrafik dotter- och intressentbolag (förslag 2018:47)

  LS 2018-0135

 • 30.

  Val av ordförande och ledamöter i bolag (förslag 2018:48)

  LISAB 2018-0007

  Beslut enligt Landstingshuset i Stockholm AB:s nomineringsförslag

  (MP) deltog inte i fullmäktiges beslut avseende val av ordförande och ledamöter till Danderyds sjukhus, Södersjukhuset AB, Södertälje sjukhus AB, Ambulanssjukvården i Stockholms län AB, Huddinge Universitetssjukhus AB samt Prima Liv Danderyds sjukhus AB.

 • 31.

  Nominering 2018 av ordförande och ledamöter till TioHundra AB

  LS 2018-0243

Nya motioner

 • 32.

  Nya motioner

  Nr 2018:19 av Elinor Odeberg och Freddie Lundqvist (S) om ordning och reda i bemanningsbranschen 2018:19

  Nr 2018:20 av Elinor Odeberg (S) om anonymiserade ansökningar 2018:20

  Nr 2018:21 av Malin Fijen Pacsay m.fl. (MP) om klimatsmarta mobilitetstjänster 2018:21

  Nr 2018:22 av Marit Normasdotter (V) om att behandla alla patienter med hepatit C i syfte att utrota sjukdomen 2030 2018:22

  Nr 2018:23 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om att göra utbildning om våld i nära relationer obligatorisk för chefer inom vården 2018:23

Nya interpellationer

 • 33.

  Interpellation 2018:14 av Erika Ullberg (S) om växande vårdköer i Sveriges rikaste landsting

  LS 2018-0605

  Interpellationen godkändes

 • 34.

  Interpellation 2018:15 av Karin Michal (MP) om bristen på information om sjukdomen lipödem

  LS 2018-0606

  Interpellationen godkändes

 • 35.

  Interpellation 2018:16 av Marit Normasdotter (V) om påbörjan av arbetet för att alla med hepatit C ska få adekvat vård

  LS 2018-0607

 • 36.

  Interpellation 2018:17 av Henrik Vinge (SD) om skyddsutrustning för ambulanspersonalen

  LS 2018-0608

  Interpellationen godkändes

 • 37.

  Interpellation 2018:18 av Jens Sjöström (S) om misstänkt systematiskt fusk inom biljettkontrollverksamheten

  LS 2018-0609

  Interpellationen godkändes

 • 38.

  Interpellation 2018:19 av Lotta Nordfeldt (SD) om adekvat vård och behandling i tid för diabetes inom Stockholms läns landsting

  LS 2018-0610

  Interpellationen godkändes