Kort om besluten

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

Beslutsförhet och tillkännagivande

 • 10.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 11.

  Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträde

Beslutsärenden

 • 12.

  Fastställande av dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden 2019 (förslag 2018:49)

  LS 2018-0615

  Beslut enligt ordförandens Förslag till beslut

 • 13.

  Årsredovisning 2017 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (förslag 2018:50)

  LS 2018-0489

 • 14.

  Förnyat genomförandebeslut för Åtgärder Saltsjöbanan samt delning av program Slussen (förslag 2018:51)

  LS 2017-1587

 • 15.

  Bidrag till patienter som startar sin dialysbehandling i hemmet efter fyllda 65 år och därmed inte är berättigade till den statliga handikappersättningen (förslag 2018:52)

  LS 2018-0241

 • 16.

  Patientnämndens årsrapport 2017 – patientnämnden summerar 2017 (förslag 2018:53)

  LS 2018-0331

 • 17.

  Miljöredovisning 2017 (förslag 2018:54)

  LS 2017-1112

  Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag

   och enligt rättad version av Miljöredovisning 2017

 • 18.

  Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2050), samt rapporten Samverkan och planering i östra Mellansverige (ÖMS 2050) (förslag 2018:55)

  LS 2015-0084, 2018-0279

 • 19.

  Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen (förslag 2018:56)

  LS 2017-1513

 • 20.

  Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen (förslag 2018:57)

  LS 2017-1512

  Ärendet återremitterades

 • 21.

  Kulturstrategi för Stockholmsregionen (förslag 2018:58)

  LS 2017-1514

 • 22.

  Antagande av utvecklingsprogram för den regionala stadskärnan Flemingsberg (förslag 2018:59)

  LS 2017-1584

Motioner

 • 23.

  Motion 2017:43 av Tara Twana (S) och Ann Bly Lässman (S) om att förebygga karies bland barn på förskolan (förslag 2018:60)

  LS 2017-1156

 • 24.

  Motion 2017:46 av Dag Larsson (S) och Jens Sjöström (S) om att öka antalet allergologer inom Stockholms läns landsting (förslag 2018:61)

  LS 2017-1159

 • 25.

  Motion 2017:47 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om fossilfria bränslen i sjötrafiken (förslag 2018:62)

  LS 2017-1160

 • 26.

  Motion 2017:52 av Amanda Palmstierna m.fl. (MP) om punktrening för läkemedelsrester (förslag 2018:63)

  LS 2017-1165

  Ärendet bordlades

Valärenden

Nya motioner

 • 29.

  Nya motioner

  Inlämnade motioner

  Nr 2018:24 av Marie-Helena Fjällås (MP) om vikten av att kunna erbjuda hemförlossningar i Stockholms läns landsting motionen

  Nr 2018:25 av Sandra Ivanovic Rubin (MP) om att förbättra stödet till familjer med barn som drabbats av Diabetes mellitus Typ 1 motionen

  Nr 2018:26 av Amanda Palmstierna m.fl. (MP) om att göra lokala tillagningskök till norm och utesluta palmolja ur landstingets måltider motionen

  Nr 2018:27 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om cykel i kollektivtrafiken motionen

  Nr 2018:28 av Per Carlberg (SD) och Sebastian Lindqvist (SD) om kameraövervakning på infartsparkeringar i landstingets regi motionen

  Nr 2018:29 av Per Carlberg m.fl. (SD) om informationskampanj om fuskåkande i kollektiv­trafiken motionen

  Nr 2018:30 av Per Carlberg (SD) och Sebastian Lindqvist (SD) om avskaffad finansiering av Mångkulturellt centrum motionen