Landstingsfullmäktige

Fullmäktige är landstingets högsta beslutande organ som har det yttersta ansvaret för ekonomin och verksamhetens inriktning. Val till landstingsfullmäktige sker vart fjärde år, samtidigt som val till Sveriges riksdag och kommunfullmäktige i Stockholm.

Dagordningar och handlingar i landstingsfullmäktige 

Dagordning till landstingsfullmäktiges möten läggs ut på sll.se ungefär tio dagar före mötet. Dagen efter publiceras kort information om besluten. Inom fjorton dagar publiceras även protokollet.

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar 2018
Sammanträdeshandlingar år 2017 ›

Dagordningar och handlingar före år 2017

Sammanträdeshandlingar i landstingsfullmäktige före år 2017 hittar du i arkivet för sammanträdeshandlingar.

Följ landstingsfullmäktige via webb-tv

Landstingsfullmäktiges möten, ungefär åtta per år, är öppna för allmänheten och du som är intresserad av att följa debatten är välkommen att ta plats på åskådarläktaren i landstingshuset på Hantverkargatan 45, Kungsholmen. Du kan också följa mötena via webb-tv, i direktsändning eller i efterhand.

Följ landstingsfullmäktiges möten via  webb-tv på play.sll.se 
På play.sll.se kan du även se agenda och talarordning.

Mandatfördelningen 2018-2022

Moderaterna 34. Socialdemokraterna 40. Miljöpartiet 8. Liberalerna 12. Vänsterpartiet 16. Kristdemokraterna 12. Sverigedemokraterna 15. Centerpartiet 12.

Politiska partier representerade i fullmäktige

Moderaterna
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Liberalerna
Vänsterpartiet
Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna
Centerpartiet

Förtroendevalda i landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige i Stockholms län består av 149 ledamöter. Mandatperioden 2015-2018 har allianspartierna nio landstingsråd och oppositionen sex landstingsråd. Landstingsråd har föredragningsansvar för ärenden inom tilldelat ansvarsområde vid sammanträden i landstingsfullmäktige.

Se alla landstingsråd ›

I presidiet för fullmäktige sitter ordförande Annika Sandström (M), 1:e vice ordförande Mikael Sundesten (S) och 2:e vice ordförande Inger Strömbom (KD).

Ordinarie ledamöter i landstingsfullmäktige ›
Ersättare i landstingsfullmäktige ›

Så här går ett sammanträde i landstingsfullmäktige till

Grafik som visar hur fullmäktigesammanträdet går till.Se förstoring av illustration

 1. Inledning och justering
  Antalet närvarande ledamöter räknas
  Protokolljusterare väljs, det vill säga de som godkänner att det som hänt vid sammanträdet är korrekt återgivet.
 2. Besvarande av interpellationer
  Skriftlig fråga som som ställs av en ledamot till ett landstingsråd och besvaras skriftligt vid nästkommande sammanträde. Alla ledamöter kan delta i debatten.
 3. Besvarande av frågor
  Frågor och svar som ställs samma dag besvaras under frågestund kl. 12-13. Endast den som frågar och den som svarar deltar i diskussionen.
 4. Beslutsförhet, kungörelse och annonsering
  Ett visst antal ledamöter måste vara närvarande för att fullmäktige ska ha rätt att fatta beslut. Kallelse ska ha skickats ut och information om mötet publicerats.
 5. Anmälningsärende
  Ärende som lämnas till fullmäktige för kännedom.
 6. Beslutsärende
  Motion eller ärende som fullmäktige måste ta ställning till genom beslut, till exempel om nya tunnelbanevagnar, ny- och ombyggnationer på sjukhus eller avgifter inom sjukvården.
 7. Motion
  Skriftligt förslag från en eller flera ledamöter. Ett ja till en motion betyder att förslaget ska verkställas av landstinget. Innan en motion tas upp för beslut ska den beredas (ta fram beslutsunderlag).
 8. Valärende
  Valberedningen lämnar förslag till fullmäktige om vilka personer som ska väljas eller nomineras till olika uppdrag.
 9. Anmälan av nytt ärende
  Nya motioner och interpellationer anmäls. Interpellationer behandlas vid nästkommande möte och motioner remitteras till landstingsstyrelsen för beredning.