Kulturnämndens sammanträde onsdag den 16 juni 2021

Dag:
Onsdag den 16 juni 2021
Tid:
16:00

Dagordning

 • 1.

  Beslut om dagordning

 • 2.

  Val av protokolljusterare

 • 3.

  Information från kulturförvaltningen. (Muntligt)

 • 4.

  Anmälningsärenden 2021

 • 5.

  Uppdaterad bevarande- och gallringsplan för handlingar inom personaladministrativ verksamhet

 • 6.

  Referensgrupp för bedömning av ansökningar om Projekt- och Verksamhetsstöd - förlängt uppdrag och tillsättning av nya ledamöter 2021

 • 7.

  Remissvar - Vissa statliga insatser på Musikområdet

 • 8.

  Remissvar - Policy för god ekonomisk hushållning

 • 9.

  Remissvar - Riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamhet

 • 10.

  Remissvar - Hållbarhetsstrategi för Region Stockholm, RS 2020-0779

 • 11.

  Särskild utlysning av stöd

 • 12.

  Remissvar - Förslag till överenskommelse om mobilitetsstöd till folkhögskolorna

 • 13.

  Övrigt

 • 14.

  Nästa sammanträde