Kulturnämndens sammanträde onsdag den 14 april 2021

Dag:
Onsdag den 14 april 2021
Tid:
16:00

Dagordning

 • 1.

  Beslut om dagordning

 • 2.

  Val av protokolljusterare

 • 3.

  Information från kulturförvaltningen. (Muntligt)

 • 4.

  Anmälningsärenden

 • 5.

  Månadsrapport februari

 • 6.

  Reviderad delegationsordning 2021

 • 7.

  Avslut med brist - inspektionsärende gällande Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB)

 • 8.

  Anvisning för arkivorganisation

 • 9.

  Inspektion av informationshantering och arkiv hos MediCarrier AB

 • 10.

  Bevarande- och gallringsplan för handlingar inom forskningsverksamhet

 • 11.

  Representant i Länsmuseernas samarbetsråd

 • 12.

  Fortsatt beredning av förslag till remissversion av regionalt stöd till ungas organisering

 • 13.

  Övrigt

 • 14.

  Nästa sammanträde