Kulturnämndens sammanträde onsdag den 10 mars 2021

Dag:
Onsdag den 10 mars 2021
Tid:
16:00

Dagordning

 • 1.

  Beslut om dagordning

 • 2.

  Val av protokolljusterare

 • 3.

  Information från kulturförvaltningen (Muntligt)

 • 4.

  Anmälningsärenden

 • 5.

  Kartläggning och plan för stärkt läs- och skrivfrämjandearbete i Region Stockholm

 • 6.

  Upphandling av ramavtal avseende konsttekniker 2021

 • 7.

  Vidare insatser för det regionala föreningslivet med anledning av covid-19

 • 8.

  Inspektion av informationshantering och arkiv hos Regionrevisorerna

 • 9.

  Inspektion av informationshantering och arkiv hos Södersjukhuset AB

 • 10.

  Remissvar - Motion 2020-80 stärkt folkligt inflytande vid konstnärlig gestaltning i offentliga ytor

 • 11.

  Lokala riktlinjer för beviljande av bidrag

 • 12.

  Referensgrupp för bedömning av ansökningar om Projekt- och Verksamhetsstöd – entledigande från uppdrag

 • 13.

  Övrigt

 • 14.

  Nästa sammanträde