Kulturnämndens sammanträde onsdagen den 23 maj 2018

Dag:
Onsdag den 23 maj 2018
Tid:
17:00

Dagordning

 • 1.

  Beslut om dagordning

 • 2.

  Val av protokolljusterare

 • 3.

  Information från kulturförvaltningen. (Muntligt)

 • 4.

  Anmälningsärenden/delegationsärenden

 • 5.

  Regionalt biblioteksråd 2018

 • 6.

  Referensgrupp – förlängt uppdrag och tillsättning av nya medlemmar

 • 7.

  Yttrande över ny folkhögskola i Stockholms län

 • 8.

  Yttrande - Remiss Motion 2017:61 om gemensamt bibliotek

 • 9.

  Rapport skolbion i Stockholm län

 • 10.

  Yttrande - Remiss Rapporten Fler filminspelningar till Sverige

 • 11.

  Tertialrapport rörande ekonomisk ställning kulturnämnden 2018

 • 12.

  Yttrande - Remiss Motion 2017:44 om ett minnesmärke över Karl Grunewalds gärning

 • 13.

  Yttrande Landstingsrevisorernas årsrapport 2017 kulturnämnden

 • 14.

  Övrigt

 • 15.

  Nästa sammanträde