Kulturnämndens sammanträde onsdagen den 31 maj

Dag:
Onsdag den 31 maj 2017
Tid:
17:00
Plats:
Judiska museet, Själagårdsgatan 19, Gamla stan

Dagordning

 • 1.

  Beslut om dagordning

 • 2.

  Val av protokolljusterare

 • 3.

  Information från förvaltningen

 • 4.

  Anmälningsärenden/delegationsärenden

 • 5.

  Projektstöd och samverkan STHLM Debut 2017

 • 6.

  Regionalt biblioteksråd 2017

 • 7.

  Rutin för uppföljning av kulturstöd

 • 8.

  Entledigande och tillsättning av medlemmar i referensgrupp för bedömning av ansökningar om projekt- och verksamhetsstöd

 • 9.

  Remiss Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop - Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8) LS 2017-0510 (Omedelbar justering)

 • 10.

  Landstingsrevisorernas årsrapport 2016

 • 11.

  Konstnärlig gestaltning, Nya Karolinska Solna NKS, Hagaplan

 • 12.

  Månadsrapport och tertialrapport rörande ekonomisk ställning m.m för kulturnämnden 2017

 • 13.

  Nästa sammanträde