Kulturnämndens sammanträde onsdagen den 27 september

Dag:
Onsdag den 27 september 2017
Tid:
17:00

Dagordning

 • 1.

  Beslut om dagordning

 • 2.

  Val av protokolljusterare

 • 3.

  Information från förvaltningen

 • 4.

  Anmälningsärenden/delegationsärenden

 • 5.

  Kulturnämndens studieresa

 • 6.

  Remiss av motion 2017:20 om tillfälligt konsultstopp och genomlysning (Omedelbar justering)

 • 7.

  Månadsrapport och tertialrapport rörande ekonomisk ställning m.m. för kulturnämnden 2017 (Andra publiceringen)

 • 8.

  Remiss Översyn interkommunal ersättning till folkhögskolor (Omedelbar justering)

 • 9.

  Tillsättning av medlem i referensgrupp för bedömning av ansökningar om projekt- och verksamhetsstöd

 • 10.

  Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2017

 • 11.

  Remiss avseende LS 2016-1489 ”Samlokalisering av landstingets centrala förvaltningar” (Omedelbar justering)

 • 12.

  Remiss Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen

 • 13.

  Remiss av Motion 2017:30 av Robert Johansson m.fl. (S) om bidrag till pensionärsorganisationerna, LS 2017-0914 (Omedelbar justering)

 • 14.

  Stöd till ungdomsorganisationer 2017 - andra halvåret

 • 15.

  Remiss Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen

 • 16.

  Fortsatt beredning av Förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen

 • 17.

  Nästa sammanträde