Kulturnämndens sammanträde tisdagen den 22 mars

Dag:
Onsdag den 22 mars 2017
Tid:
17:00
Plats:
Eugeniahemmet

Dagordning

 • 1.

  Beslut om dagordning

 • 2.

  Val av protokolljusterare

 • 3.

  Information från förvaltningen

 • 4.

  Anmälningsärenden/delegationsärenden

 • 5.

  Remiss Stockholms stads filmstrategi, Dnr 171-1711/2015 (Omedelbar justering)

 • 6.

  Kulturnämndens internkontrollplan 2017

 • 7.

  Medfinansiering av forskningsprojektet Konsten att mäta det omätbara: om kvalitetsbedömning av konstnärlig kvalitet

 • 8.

  Analys av offentliga aktörers bidrag till föreningslivet

 • 9.

  Delårsbokslut

 • 10.

  Nästa sammanträde