Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 26 maj 2020

Dag:
Tisdag den 26 maj 2020
Tid:
15:00
Plats:
Landstingssalen, Landstingshuset

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Fastställande av föredragningslista

Beslutsärenden

 • 3.

  Tertialbokslut för januari till april 2020 samt helårsprognos för hälso- och sjukvårdsnämnden

  HSN 2020-0592

 • 4.

  Budgetunderlag inför budget 2021

  HSN 2020-0114

 • 5.

  Förlängning av avtal med Aleris Psykiatri AB om psykiatrisk vård för vuxna i Nordöstra länet

  HSN 2017-0797

 • 6.

  Förlängning av avtal med Aleris Psykiatri AB om psykiatrisk vård för vuxna i stadsdelarna Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista i Stockholms stad

  HSN 2017-0811

 • 7.

  Förlängning av avtal med WeMind AB om psykiatrisk vård i kommunerna Nacka, Värmdö, Haninge, Tyresö och Nynäshamn

  HSN 2017-0796

 • 8.

  Förlängning av avtal med WeMind AB gällande vuxna patienter med svåra depressions- och/eller ångesttillstånd i norra länsdelen

  HSN 2016-4313

 • 9.

  Förlängning av avtal med Hjärnhälsan AB gällande vuxna patienter med svåra depressions- och/eller ångesttillstånd i södra länsdelen

  HSN 2016-4314

 • 10.

  Förlängning av avtal med Förbrukningshjälpmedel i hemmet, Stockholms läns sjukvårdsområde

  HSN 2018-0862

 • 11.

  Förlängning av fast ersättning till akutsjukhusen med anledning av pågående pandemi (covid-19)

  HSN 2020-0488

 • 12.

  Merkostnader för vård av covid-19-patienter vid Capio S:t Görans sjukhus

  HSN 2020-0718

 • 13.

  Rapport från utredningen Hälso- och sjukvården 2040

  HSN 2018-0387

 • 14.

  Tillägg till beslutad delegationsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden

  HSN 2019-2026

 • 15.

  Fyllnadsval till hälso- och sjukvårdsnämndens kvalitetsråd

  HSN 2018-1649

 • 16.

  Yttrande över förslag till reglemente för regionstyrelsen och övriga nämnder

  HSN 2020-0624

 • 17.

  Yttrande över förslag till Medarbetarpolicy och riktlinjer mot kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier för Region Stockholm

  HSN 2020-0521

 • 18.

  Yttrande över regionrevisorernas rapport 15/2019 En effektiv vårdstruktur – styrning och uppföljning i systemperspektiv

  HSN 2020-0292

 • 19.

  Yttrande över motion 2020:14 av Gabriel Kroon med flera (SD) om informationsinsatser mot hedersutsatta miljöer för en säker och personlig journalhantering

  HSN 2020-0309

 • 20.

  Svar på skrivelse från Victor Harju (S) m.fl. om skrivelse om vaccination och influensa i Region Stockholm

  HSN 2020-0262

 • 21.

  Svar på skrivelse från Talla Alkurdi (S) om statistik inom förlossningsvården

  HSN 2020-0263

 • 22.

  Svar på skrivelse av Jonas Lindberg (V) om kvalitetsindikatorer för vården

  HSN 2020-0261

 • 23.

  Svar på skrivelse från Victor Harju (S) m fl med anledning av uppgifterna i Sveriges radios Kaliber i P1

  HSN 2020-0264

 • 24.

  Svar på skrivelse från Talla Alkurdi (S) m.fl. om Unilabs AB och upphandling av radiologi och laboratoriemedicin

  HSN 2020-0265

 • 25.

  Svar på skrivelse från Talla Alkurdi (S) m.fl. om risk för överdiagnostisering på grund av ekonomiska motiv

  HSN 2020-0268

 • 26.

  Svar på skrivelse från Talla Alkurdi (S) m.fl. om inställda operationer under 2019

  HSN 2019-2317

 • 27.

  Svar på skrivelse från Talla Alkurdi (S) om effekter av statliga medel till förlossningsvården

  HSN 2019-1947

 • 28.

  Svar på skrivelse från Jonas Lindberg (V) om om närakuter och vårdval

  HSN 2020-0142

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 32.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 33.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 34.

  Övriga frågor

Sekretess

 • 35.

  Upphandlingsdokument enligt lagen om offentlig upphandling – upphandling av nytt systemstöd för utskrivningsprocessen

  HSN 2019-1606