Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 18 februari 2020

Dag:
Tisdag den 18 februari 2020
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstignshuset

Dagordning

Tilläggsdagordning

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Fastställande av föredragningslista

Beslutsärenden

 • 3.

  Verksamhetsberättelse för 2019 för hälso- och sjukvårdsnämnden

  HSN 2019-0218

 • 4.

  Upphandling av Tidiga insatser vid psykisk ohälsa 0-5 år

  HSN 2019-2330

 • 5.

  Teckna avtal med två leverantörer i egen regi gällande utförande av försäkringsmedicinska utredningar

  HSN 2016-2051

 • 6.

  Samråd angående regional handlingsplan för ökad patientsäkerhet

  HSN 2020-0169

 • 7.

  Fastställande av överenskommelse om samverkan mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och länets pensionärsorganisationer

  HSN 2019-1967

 • 8.

  Val till övriga organ och grupper 2020

  HSN 2018-1649

 • 9.

  Yttrande över regionrevisorernas rapport 3/2019 Patientflöden i en förändrad vårdstruktur

  HSN 2019-1989

 • 10.

  Yttrande över regionrevisorernas rapport 4/2019 Psykiatrisk öppenvård – Följsamhet till vårdprogram och riktlinjer samt vårdövergångar

  HSN 2019-1987

 • 11.

  Yttrande över principärende om brister i informationen om vilken behandling som ingår i landstingsfinansierad vård

  HSN 2019-2212

 • 12.

  Yttrande över motion 2019:63 av Gabriel Kroon med flera (SD) om omförande av bedömningsenheter i den prehospitala akutsjukvården

  HSN 2019-2184

 • 13.

  Yttrande över remiss Plan för införande av kategoristyrt inköpsarbete i Region Stockholm

  HSN 2019-2324

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 17.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 18.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 19.

  Övriga frågor

Beslutsärende

 • 20.

  Delegation av rätten att godkänna/avslå ansökan om tilläggsuppdraget familjecentral inom vårdvalsområdet barnmorskemottagning och barnavårdscentral

  HSN 2020-0181