Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 18 juni 2019

Dag:
Tisdag den 18 juni 2019
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning

                        

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Information

 • 3.

  Information från Karolinska Universitetssjukhusets direktör

Beslut

 • 4.

  Tertialbokslut för januari till april 2019 för hälso- och sjukvårdsnämnden

  HSN 2019-0218

 • 5.

  Budgetunderlag för hälso- och sjukvårdsnämnden för 202o samt planering för 2021 till 2023

  HSN 2019-0219

 • 6.

  Mål och strategisk inriktning för primärvården 2019 - 2025

  HSN 2019-0945

 • 7.

  Reviderad plan för förlossningsvården i Region Stockholm 2019–2027

  HSN 2019-0701

 • 8.

  Åtgärder för att stärka idéburna aktörers konkurrenskraft i vårdupphandlingar

  HSN 2019-0363

 • 9.

  Struktur för vården av patienter med sällsynta diagnoser

  HSN 2019-1108

 • 10.

  Förlängning av avtal basal hemsjukvård kvällar, nätter och helger

  HSN 2016-1788

 • 11.

  Förlängning av avtal gällande tolktjänst i talade språk inom Region Stockholm

  HSN 2016-4150

 • 12.

  Yttrande över JO-anmälan angående kostnadsersättning för visst läkemedel

  HSN 2019-1024

 • 13.

  Laglighetsprövning av hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2019-03-26, § 56, Avtal med Centrum för psykiatriforskning om klinisk forskning, utveckling och utbildning

  HSN 2019-0972

 • 14.

  Laglighetsprövning av hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2019-03-26, § 58, Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) med flera om brist på resurser för tolkuppdrag

  HSN 2019-0941

 • 15.

  Yttrande över patientnämndsärende gällande läkemedelsbrist

  HSN 2019-1046

 • 16.

  Yttrande över patientnämndsärende gällande att vårdcentral kräver fysiskt besök för receptförnyelse

  HSN 2019-1047

 • 17.

  Yttrande över motion 2019:1 av Tara Twana m fl (S) om ökat behov av klimakterierådgivare

  HSN 2019-0763

 • 18.

  Yttrande över motion 2019:3 av Talla Alkurdi (S) och Victor Harju (S) om att införa digitala hälsosamtal i primärvården

  HSN 2019-0765

 • 19.

  Yttrande över motion 2019:2 av Talla Alkurdi (S) om nedläggning av gynekologiska mottagningar

  HSN 2019-0764

 • 20.

  Yttrande över motion 2019:4 av Tara Twana med flera (S) om Förbättrad vård av förlossningsskador i Stockholmsregionen

  HSN 2019-0766

 • 21.

  Yttrande över motion 2019:8 av Helene Schoultz (SD) om förbättrad samverkan mellan kommun och region för individer med psykisk ohälsa i kombination med missbruksproblem

  HSN 2019-0773

 • 22.

  Yttrande över motion 2019:10 av Gabriel Kroon (SD) om att inrätta ett årligt pris för bästa suicidpreventiva åtgärd

  HSN 2019-0771

 • 23.

  Yttrande över motion 2019:11 av Simon Solberg (SD) om att utreda vidareutveckling av Origo

  HSN 2019-0772

 • 24.

  Svar på skrivelse från Gabriel Kroon (SD) om halal- och kosherslakt i hälso- och sjukvården

  HSN 2019-0813

 • 25.

  Svar på skrivelse från Jonas Lindberg (V) om mobil radiologi

  HSN 2019-0811

 • 26.

  Svar på skrivelse från Talla Alkurdi (S) om vården under sommaren 2019

  HSN 2019-0808

 • 27.

  Svar på skrivelse från Talla Alkurdi (S) om förlossningsvården inför sommaren 2019

  HSN 2019-0814

Anmälningsärenden

 • 28.

  Anmälan av delegationsbeslut

  HSN 2019-0075

 • 29.

  Överenskommelse mellan staten och SKL om förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa 2019

  HSN 2017-0415

 • 30.

  Övriga anmälningsärenden

  HSN 2019-0074

Övrigt

 • 31.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 32.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • 33.

  Övriga frågor

Sekretessärenden

 • 34.

  Upphandlingsdokument enligt lagen om offentlig upphandling – upphandling av sammanhållen geriatrisk vård på Sollentuna sjukhus

  HSN 2019-0703

  Tjänsteutlåtande (sekretessen hävd)

 • 35.

  Antagande av leverantör - upphandling av Närakut Innerstaden (sekretessen hävd)

  HSN 2018-1039

  Tjänsteutlåtande (Sekretessen hävd)