Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 27 september 2018

Dag:
Torsdag den 27 september 2018
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslut

 • 3.

  Delårsbokslut för januari till augusti 2018 samt helårsprognos för 2018 för hälso- och sjukvårdsnämnden

  HSN 2018-0237

 • 4.

  Justering i investeringsplanen för vårdens investeringar för perioden 2019-2028

  HSN 2018-0236

 • 5.

  Sommarkompensation till akutsjukhusen

  HSN 2018-1098

 • 6.

  Prisjustering inom vårdval ryggkirurgi

  HSN 2017-0228

 • 7.

  Förslag att permanenta allergikonsulentverksamheten

  HSN 1505-0615

 • 8.

  Framtida inriktning av Karolinska Universitetssjukhusets barn- och ungdomsmedicinska mottagningar

  HSN 1105-0483

 • 9.

  Avtal med Ambulanssjukvården i Storstockholm AB avseende tjänsten psykiatriambulans

  HSN 2018-0480

 • 10.

  Överföring av avtal avseende Överviktscentrum

  HSN 2018-1085

 • 11.

  Sammanträdestider för hälso- och sjukvårdsnämnden 2019

  HSN 2018-1179

 • 12.

  Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2017

  HSN 2018-0632

 • 13.

  Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 1/2018 - förutsättningar för klinisk forskning

  HSN 2018-0579

 • 14.

  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 2/2018 Habiliteringsinsatser för personer med funktionsnedsättning

  HSN 2018-0884

 • 15.

  Yttrande över förslag till Anpassning av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 Ds 2018:27

  HSN 2018-0941

 • 16.

  Yttrande över remiss - Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en effektivare hantering av behörighetsärenden inom hälso- och sjukvården, Ds 2018:21

  HSN 2018-0896

 • 17.

  Yttrande över remiss - Avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer, Ds 2018-25

  HSN 2018-0918

 • 18.

  Yttrande över utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld (SOU 2018:37)

  HSN 2018-0894

 • 19.

  Yttrande över patientnämndsärende gällande information om förändrat regelverk

  HSN 2018-1044

 • 20.

  Yttrande över motion 2017:56 av Dag Larsson med flera (S) om att mer forskning i primärvården behövs

  HSN 2017-1924

 • 21.

  Yttrande över motion 2017:58 av Dag Larsson med flera (S) om att samlokalisera insatser för äldre

  HSN 2017-1926

 • 22.

  Yttrande över motion 2017:59 av Socialdemokraterna om kvinnlig könsstympning

  HSN 2017-1927

 • 23.

  Yttrande över motion 2017:69 av Per Carlberg (SD) om att upphöra med omskärelse/könsstympning av minderåriga pojkar inom Stockholms läns landsting

  HSN 2017-1940

 • 24.

  Yttrande över motion 2016:25 av Håkan Jörnehed (V) om införandet av PrEP i Stockholms läns landsting

  HSN 2016-2854

 • 25.

  Yttrande över motion 2017:77 av Håkan Jörnehed (V) och Birgitta Sevefjord (V) om idéburet offentligt partnerskap

  HSN 2018-0163

 • 26.

  Yttrande över motion 2017:66 av Håkan Jörnehed (V) och Elisabeth Ulin Karlsson (V) om att säkerställa att patientnämndens principärenden får en större dignitet och tas upp som eget ärende på hälso- och sjukvårdsnämndens dagordning

  HSN 2018-0162

 • 27.

  Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om individualiserad screening av lungcancer

  HSN 2018-0531

 • 28.

  Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om arbetet med implementering av lagen samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop 2016/17:106)

  HSN 2018-0687

 • 29.

  Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) och Petra Larsson (S) om vården för patienter med huvudvärk och migrän

  HSN 2018-0686

 • 30.

  Svar på skrivelse från Vänsterpartiet (V) om legionellautbrottet i Kista

  HSN 2018-0689

Anmälningsärenden

 • 31.

  Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa

  HSN 217-0415

 • 32.

  Övriga anmälningar

  HSN 2017-2042

 • 33.

  Anmälan av delegationsbeslut

  HSN 2017-2043

Övrigt

 • 34.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 35.

  Övriga frågor

Sekretessärenden

 • 36.

  Antagande av leverantör - upphandling av 1177 Vårdguiden på telefon i Stockholms läns landsting

  HSN 2017-0432

 • 37.

  Upphandlingsdokument enligt lagen om offentlig upphandling - öppenvård för vuxna patienter med obstruktivt sömnapnésyndrom i Stockholms läns landsting

  HSN 2018-0922

 • 38.

  Upphandlingsdokument enligt lagen om offentlig upphandling - upphandling av psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar i Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö och Skärholmen samt Järfälla och Upplands-Bro

  HSN 2018-0455