Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 19 juni 2018

Dag:
Tisdag den 19 juni 2018
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning

Tilläggsdagordning

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslut

 • 3.

  Tertialbokslut januari till april 2018 för hälso- och sjukvårdsnämnden

  HSN 2018-0237

 • 4.

  Revidering av förfrågningsunderlaget för vårdvalsområdet specialiserad ögonsjukvård

  HSN 2018-0269

 • 5.

  Justering av förfrågningsunderlag 2018 för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

  HSN 2018-0522

 • 6.

  Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi och vårdval handkirurgi

  HSN 1204-0539

 • 7.

  Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet planerad specialiserad onkologisk rehabilitering

  HSN 2016-3489

 • 8.

  Justering av ersättning samt uppdrag att revidera vårdval barnmorskemottagning

  HSN 1404-0541

 • 9.

  Utvidgning av Samordningsförbundet Södra Roslagen och namnändring till Samordningsförbundet Roslagen

  HSN 1512-1444

 • 10.

  Upphandling av närakut i innerstaden enligt LOU

  HSN 2017-2061

 • 11.

  Avtal med Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB) gällande transport av avlidna

  HSN 2018-0543

 • 12.

  Plan för neonatalvården i Stockholms län 2018-2024

  HSN 2018-0576

 • 13.

  Fastställa riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning för Stockholms läns landsting samt besluta om obligatorisk förskrivarutbildning

  HSN 2016-4403

 • 14.

  Årsrapport 2017 från Regionalt kunskapscentrum i patologi och cytologi

  HSN 2018-0637

 • 15.

  Revidering av tilläggsuppdrag vid Myalgisk Encefalomyelit/Chronic Fatique Syndrome (ME/CFS)

  HSN 2018-0633

 • 16.

  Yttrande över motion 2017:53 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta huvudvärksskolor inom Stockholms läns landsting

  HSN 2017-1813

 • 17.

  Yttrande över motion 2017:42 av Elinor Odeberg (S) om stärkt eftervård för födande

  HSN 2017-1814

 • 18.

  Yttrande över motion 2017:45 av Jens Sjöström (S) och Petra Larsson (S) om öppna familjecentraler

  HSN 2017-1816

 • 19.

  Yttrande över motion 2017:49 av Susanne Nordling m.fl. (MP) om obligatorisk utbildning för antibiotikaförskrivare

  HSN 2017-1812

 • 20.

  Yttrande över Indelningskommitténs betänkande Myndighetsgemensam indelning SOU 2018:10

  HSN 2018-0494

 • 21.

  Svar på skrivelse av Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet om Trygg vård för äldre - utveckla geriatriken (senare utskick)

  HSN 2018-0326

 • 22.

  Svar på skrivelse från Vänsterpartiet om felaktig information från förvaltningen gällande Terapikolonier

  HSN 2018-0530

Sekretess

 • 23.

  Antagande av leverantör – upphandling av gastrointestinal endoskopi

  HSN 2017-0668

 • 24.

  Antagande av leverantör – upphandling av tolktjänst i Stockholms län

  HSN 2016-4150

 • 25.

  Upphandling av expertstöd för granskning av vårdgivare enligt LOU

  HSN 2018-0233

 • 26.

  Upphandlingsdokument enligt lagen om offentlig upphandling samt förfrågningsunderlag enlig lagen om valfrihetssystem gällande geriatrisk öppen- och slutenvård

  HSN 2018-0370

 • 27.

  Beslut i upphandling av öppenvård för vuxna patienter med obstruktivt sömnapnésyndrom i Stockholms län

  HSN 2017-0706

 • 28.

  Antagande av leverantör – upphandling av öppen och sluten psykiatrisk specialistvård för vuxna i Stockholms län

  HSN 2017-2053

Valärenden