Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 31 januari 2017

Dag:
Tisdag den 31 januari 2017
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Val av ledamöter och ersättare

 • 4.

  Rekommendation till landsting och regioner om deltagande i och stöd för en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning

 • 5.

  Ersättning till ägg- och spermiedonatorer

  HSN 2016-4789

 • 6.

  Förlängning av vårdavtal med MedHelp AB gällande 1177 Vårdguiden på telefon

  HSN 1303-0384

 • 7.

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningens internkontrollplan 2017

  HSN 2016-4840

 • 8.

  Undersökning/provtagning, vård och behandling enligt Smittskyddslagen för vissa personkretsar

  HSN 2016-3897

 • 9.

  Upphandling av kardiologi, gastroenterologi och kirurgi utanför akutsjukhus

  HSN 2016-4778

 • 10.

  Förslag om avtalsform vid upphandling av specialiserad reumatologi utanför akutsjukhus

  HSN 2016-4698

 • 11.

  Upphandling geriatrisk öppen- och slutenvård på Dalens och Handens närsjukhus

  HSN 2016-4878

 • 12.

  Riktlinjer gällande uppdrag som kan lämnas direkt till hälso- och sjukvårdsförvaltningen från sjukvårdsstyrelser, utskott och programberedningar

  HSN 2016-4500

 • 13.

  Tillsättning av smittskyddsläkare vid Smittskydd Stockholm

  HSN 2017-0101

 • 14.

  Yttrande över landstingsrevisorernas delrapport 2016 till hälso- och sjukvårdsnämnden

  HSN 2016-4619

 • 15.

  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 4/2016 Rehabilitering - som en del i vårdprocessen

  HSN 2016-4479

 • 16.

  Yttrande över promemorian Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna DS2016:42

  HSN 2016-4765

 • 17.

  Patientnämndsärende gällande att remiss skickas till privat vårdgivare som inte debiterar enligt offentlig taxa

  HSN 2016-4601

 • 18.

  Yttrande över motion 2016:25 av Håkan Jörnehed (V) om införande av PrEP i Stockholms läns landsting

  HSN 2016-2854

 • 19.

  Yttrande över motion LS 2016-0839 av Catarina Wahlgren (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att förstärka bröstcancervården och öka tillgängligheten till screening

  HSN 2016-3627

 • 20.

  Yttrande över motion 2016:19 av Dag Larsson (S) om åtgärder för att minska köerna till Stockholms akutmottagningar

  HSN 2016-2857

 • 21.

  Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm i mål nr. 15396-16 Per-Ola Larsson ./. Stockholms läns landsting angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av hälso- och sjukvårdsnämndens beslut den 21 juni 2016

  HSN2016-3857

 • 22.

  Yttrande till Kammarrätten i Stockholm i mål nr. 3234-16 Per-Ola Larsson ./. Stockholms läns landsting angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av hälso- och sjukvårdsnämndens beslut den 19 april 2016

  HSN 2016-3607

 • 23.

  Yttrande över delbetänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

  HSN 2016-4808

 • 24.

  Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om växande köer, stängda vårdplatser och försämrad tillgänglighet

  HSN 2016-4461

 • 25.

  Svar på skrivelse från Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet om nedläggning av hälsomottagningar

  HSN 2016-46

 • 26.

  Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om vårdköer inom vården för transpersoner

  HSN 2016-4618

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 29.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 30.

  Övriga frågor

Sekretessärenden

 • 31.

  Antagande av leverantör – upphandling av psykosocial habilitering

  HSN 2016-0614

 • 32.

  Förslag till förfrågningsunderlag och upphandling av närakuter

  HSN – 2016-4892