Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 28 september 2017

Dag:
Torsdag den 28 september 2017
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset
Dagordning

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Godkännande av dagordning

 • 2.

  Val av justerare

Beslutsärenden

 • 3.

  Valärende

  HSN 1501-0012

 • 4.

  Delårsbokslut

  HSN 2017-0218

 • 5.

  Förslag att upphandla uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) till vissa äldre och funktionshindrade inom Stockholms län

  HSN 2017-0938

 • 6.

  Etablerande av ett regionalt donationscentrum för organ- och vävnadsdonation

  HSN 2016-4810

 • 7.

  Regional överenskommelse Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

  HSN 2017-1255

 • 8.

  Läkares specialiseringstjänstgöring - inriktning, villkor och ersättning i vårdavtal

  HSN 2017-0891

 • 9.

  Godkännande av förslag till överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län

  HSN 2017-0257

 • 10.

  Patientavgift för distanskontakter

  HSN 2017-1455

 • 11.

  Justerad ersättning inom förlossningsvården

  HSN 2017-1435

 • 12.

  Forskningsinriktad uppföljning av förlossningsvården i Stockholms län

  HSN 2017-1463

 • 13.

  Upphandling av öppenvård för obstruktiv sömnapné

  HSN 2017-0706

 • 14.

  Förslag till huvudinriktning för utredningen av Vårdval seniorvård och förlängning av avtal inom den geriatriska vården samt svar på skrivelse från Alliansen

  HSN 2017-0969

 • 15.

  Yttrande över remiss - förslag till Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen

  HSN 2017-1265

 • 16.

  Yttrande över Remiss - Stockholmsregionens utveckling - Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen

  HSN 2017-1266

 • 17.

  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport Nr 1/2017 "Remisser en länk mellan vårdnivåer"

  HSN 2017-1205

 • 18.

  Yttrande över motion 2017:25 av Gunilla Roxby-Cromvall (V) och Birgitta Sevefjord (V) om att införa kvinnofridscertifiering i vården

  HSN 2017-1195

 • 19.

  Yttrande över motion 2017:16 av Susanne Nordling, Thomas Bengtsson (MP) m.fl. om direktintag vid geriatriska kliniker

  HSN 2017-1200

 • 20.

  Yttrande över motion 2017:17 av Susanne Nordling, Thomas Bengtsson (MP) m.fl. om sammanhållen vård och omsorg för äldre

  HSN 2017-1200

 • 21.

  Yttrande över motion 2017:11 av Petra Larsson (S) m.fl. om att möjliggöra kostnadsfri resa för asylsökande med SL för att genomgå hälsoundersökning

  HSN 2017-1191

 • 22.

  Yttrande över motion 2017:26 av Per Carlberg (SD) och Dan Kareliusson (SD) om att SLL ska överta Prioriterings- och dirigeringstjänsten (PoD) i egen regi

  HSN 2017-1193

 • 23.

  Yttrande över motion 2017:19 av Bengt Annebäck (MP) om behovet av att skapa ett utbildnings-, behandlings- och forskningscentrum för alternativa kostnadseffektiva psykoterapimetoder

  HSN 2017-1199

 • 24.

  Yttrande över motion 2017:38 av Karin Michal (MP) om vården efter Psykiatri 2015

  HSN 2017-1303

 • 25.

  Yttrande över motion 2017:20 av Theo Bodin (V) m.fl. om tillfälligt konsultsstopp och genomlysning

  HSN 2017-1197

 • 26.

  Yttrande över genomförandebeslut för investeringsobjektet Framtidens vårdinformationsmiljö

  HSN 2017-1494

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 29.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 30.

  Övriga frågor

Sekretessärenden

 • 31.

  Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad kardiologi i öppenvård i Stockholms län

  HSN 2017-0618

  Tjänsteutlåtande (sekretess hävd)

 • 32.

  Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård i Stockholms län

  HSN 2017-0619

  Tjänsteutlåtande (sekretess hävd)

 • 33.

  Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad gastroenterologi och hepatologi i öppenvård i Stockholms län

  HSN 2017-0620

  Tjänsteutlåtande (sekretess hävd)

 • 34.

  Upphandlingsdokument enligt lagen om offentlig upphandling - upphandling av sjuktransporttjänst i Stockholms län

  HSN 2017-0195

  Tjänsteutlåtande (sekretess hävd)

 • 35.

  Förfrågningsunderlag enligt lagen om offentlig upphandling - upphandling avseende rehabilitering av personer med övre och/eller nedre extremitetsskador

  HSN 2016-4082

  Tjänsteutlåtande (sekretess hävd)

 • 36.

  Temporära avtal avseende tjänster inom klinisk laboratoriemedicin

  HSN 2017-1293

  Tjänsteutlåtande (sekretess hävd)

 • 37.

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningens yttrande på slutrapport daterad 2017-08-15, om samlokalisering av landstingets centrala förvaltningar

  HSN 2017-1418

  Tjänsteutlåtande (sekretess hävd)