Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för att det finns ett utbud av hälso- och sjukvård som svarar mot befolkningens behov.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar även för tandvård och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Nämnden ska se till att hälso- och sjukvården styrs, samordnas och utvecklas på ett sådant sätt att de samlade resurserna anpassas till befolkningens behov och bidrar till förbättring av hälsotillståndet. 

Dagordningar, handlingar och protokoll i hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdagar  med dagordningar och handlingar samt protokoll:

Sammanträdeshandlingar år 2019 ›
Sammanträdeshandlingar år 2018 ›
Sammanträdeshandlingar år 2017 ›  
Sammanträdeshandlingar år 2016 ›

Hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträder cirka tio gånger per år och är inte öppna för allmänheten. Dagordningen till mötena läggs ut på sll.se ungefär tio dagar innan mötet. Senast 14 dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Dagordningar, handlingar och protokoll före år 2016

Sammanträdeshandlingar i hälso- och sjukvårdsnämnden före år 2016 finns i arkivet för sammanträdeshandlingar.

Underorgan i hälso- och sjukvårdsnämnden

Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård

Ansvarar för att samordna, verkställa och följa upp beslut rörande framtidens hälso- och sjukvård (FHS). Utskottet är beredningsorgan åt hälso- och sjukvårdsnämnden men kan även ges beslutsrätt i vissa frågor. 

Programberedningar

Hälso- och sjukvårdsnämndens sju programberedningar är indelade efter medicinska områden och patientgrupper. Programberedningarna bereder ärenden som sedan går vidare till beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden. 

  1. Programberedningen för äldre och multisjuka ›
  2. Programberedningen för akutsjukvård ›
  3. Programberedningen för folkhälsa och psykiatri ›
  4. Programberedningen för barn, unga och förlossningsvård
  5. Programberedningen för tandvård ›
  6. Programberedningen för stora folksjukdomar ›
  7. Programberedningen för vårdval ›

Sjukvårdsutskott och sjukvårdsstyrelser

Hälso- och sjukvårdsnämndens tre fristående utskott med beslutsbefogenheter i vissa frågor. Utskotten har geografiskt avgränsande ansvarsområden och fattar beslut i ärenden som sjukvårdsstyrelserna har berett. De slutgiltiga besluten tas i utskotten. 

 

Organisationsskiss Hälso- och sjukvårdsnämnden samt underorgan.

Organisationsskiss hälso- och sjukvårdsnämnden samt underorgan.

Förtroendevalda i hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden består av totalt 40 ledamöter, 20 ordinarie ledamöter och 20 ersättare. Alla 40 förtroendevalda kallas till sammanträdena.

Bland hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter väljer landstingsfullmäktige en ordförande och två vice ordföranden. Tillsammans bildar dessa tre politiker ett presidium. Ordförande i nämnden är Anna Starbrink (L), 1:e vice ordförande är Marie Ljungberg Schött (M) och 2:e vice ordförande är Dag Larsson (S).

Ordinarie ledamöter i hälso- och sjukvårdsnämnden ›
Ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden ›