Färdtjänstnämndens sammanträde onsdag den 19 februari 2020

Dag:
Onsdag den 19 februari 2020
Tid:
14:30
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

Beslutsärenden

 • 4.

  Remissvar till regionrevisorerna avseende delrapport 2019

  FTN 2019-0107

 • 5.

  Remiss avseende plan för införande av kategoristyrt inköpsarbete i Region Stockholm

  FTN 2020-0004

 • 6.

  Verksamhetsberättelse 2019 FTN

  FTN 2019-0009

Anmälningsärenden

 • 7.

  Inkommande post till färdtjänstnämnden

  FTN 2020-0006

Övrigt

 • 8.

  Förvaltningschefsinformation - trafikförvaltningen

  FTN 2020-0006

 • 9.

  Övriga frågor

 • 10.

  Nästa sammanträde

Tilläggsärende beslutsärende

 • 11.

  Förnyat genomförandebeslut avseende nytt systemstöd för färdtjänstverksamheten

  FTN 2020-0020, TN 2020-0152