Färdtjänstnämndens sammanträde den 21 augusti 2019

Dag:
Onsdag den 21 augusti 2019
Tid:
14:30
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, möteslokal T-Centralen

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justeringspersoner

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

Beslutsärenden

 • 4.

  Remiss avseende Strategi för it och digitalisering - Vägen mot ett digitalt Region Stockholm

  TN 2019-0799

 • 5.

  Remiss avseende förslag till nya föreskrifter för informationshantering och arkiv inom Region Stockholm

  FTN 2019-0074

 • 6.

  Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport

  TN 2019-0569

 • 7.

  Svar på skrivelse från (S) och (V) angående uppföljning av det nya färdtjänstavtalet

  FTN 2019-0078

 • 8.

  Svar på skrivelse från (SD) Kostnader i relation till ett utökat antal färdtjänstresor

  FTN 2019-0079

 • 9.

  Svar på skrivelse från (S) och (V) angående sänkta ambitioner för färdtjänsten

  FTN 2019-0080

Informationsärenden

 • 10.

  Information om upphandling av kundtjänstservice

  Ärendet föredras under mötet, ev. handlingar publiceras efter sammanträdet.

Övrigt

 • 11.

  Förvaltningschefsinformation - trafikförvaltningen

  FTN 2019-0007, TN 2019-0069

 • 12.

  Övriga frågor

 • 13.

  Nästa sammanträde