Tidskriftsprenumerationer för dig som förtroendevald

Du som är förtroendevald i styrelser, nämnder och beredningar har förmånen att prenumerera på tidskrifter via biblioteket i landstingshuset. Du beställer prenumerationer genom ett formulär eller via e-post.

Här hittar du beställningsformuläret för prenumerationer. 
Beställningsformulär

Du kan också skicka e-post till: annica.fyregard-nilsson@sll.se

A

2000-talets vetenskap
Vill skapa underlag för en konstruktiv dialog mellan traditionell, gammal och ny vetenskap i frågor rörande miljö, hälsa och sjukdom. Riktar sig till forskare, läkare, terapeuter och patienter. Utges av Föreningen Sara (Svenska Aidsgruppen mot Rasism).
Pris 230:-

Akademikern
Facklig information och debatt. Belyser utvecklingen inom medlemmarnas yrkesområde, d.v.s. socialt arbete, socialpolitik, personaladministration, offentlig ekonomi och administration. Utges av Akademikerförbundet SSR.
Pris 410:-

Aktuellt i politiken – Socialdemokraternas nyhetstidning
Nyheter, reportage och debatt om aktuell politik med tonvikt på socialdemokratin
och arbetarrörelsen. Utges av AiP Media Produktion.
Pris 485:-

Alkohol och Narkotika
Informations- och debattskrift som bevakar aktuella händelser och forskning inom det drog- och socialpolitiska området. Tidskriften har populärvetenskaplig inriktning och är drogpolitiskt oberoende. Utges av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).
Pris 375:-

Allmänmedicin
Innehåller artiklar av praktiserande allmänläkare inom olika specialiteter, presentationer av avhandlingar, debatt, boktips m.m.. Vänder sig till allmänpraktiserande läkare, husläkare, distriktssköterskor och övrig personal inom primärvården. Utges av Svensk förening för allmän medicin (SFAM).
Pris 585:-

Arbetarhistoria
Innehåller artiklar om arbetarrörelsens historia, pågående forskning, bokrecensioner m.m. Utges av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.
Pris 345:-

Arbetet
Tidskrift om ekonomi, politik och arbetsmarknad sett ur LO:s perspektiv. Tidigare LO-tidningen. Utges av LO.
Pris 530:-

Arbetsmarknad & Arbetsliv
Tidskrift med vetenskapliga artiklar och debatt om aktuella förhållanden på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Utges i samarbete mellan Arbetsvetenskap vid Karlstads universitet och Arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.
Pris 475:-

Arbetsterapeuten
En facklig yrkes-, idé- och debattidskrift som i första hand riktar sig till medlemmar i Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter.
Pris 585:-

Arkitekten
Organ för Sveriges arkitekter - en intresseorganisation för alla Sveriges arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter.
Pris 640:-

Arkitektur
Tidningen presenterar, kommenterar och analyserar nyheter inom arkitekturen, med tonvikt på svensk arkitektur. Utges av Arkitektur förlag.
Pris 795:-

Auris
Artiklar och debatt som rör hörsel och ljudmiljö. Om forskning, samhälle och tekniska hjälpmedel. Utges av Hörselskadades Riksförbund. (HRF)
Pris 375:-

Axess
Tonvikt på artiklar inom humaniora och samhällsvetenskap. Tidskriften är delaktig i Ax:son Johnsonstiftelsens satsning på att sprida forskningsresultat och främja ett närmande mellan forskning, samhälle och näringsliv. Utges av Axess Publishing AB.
Pris 725:-

B

Bang
Feministisk tidskrift om kultur och samhälle.
Utges av Föreningen Bang.
Pris 550:-

Bildkonstnären

Informerar om konstnärernas fackliga och kulturpolitiska arbete och vill verka för att skapa debatt om konstnärernas arbetsvillkor. Utges av Svenska Konstnärsförbundet.
Pris 370:-

Bygd och Natur
Artiklar om hembygdsrörelsen och näraliggande ämnen som rör kultur och natur. Utges av Sveriges Hembygdsförbund.
Pris 325:-

C

C : en tidning från Centerpartiet
Tonvikt på miljö-, regional- och familjepolitik, ekologi och jordbruk. Redovisar framförallt centerpartistisk politik på kommunal- och riksdagsnivå. Utges av Tidningen C.
Pris 170:-

Camino
Ett livsstilsmagasin för hållbar konsumtion. Tidningen vill inspirera människor att välja alternativ som är bättre för människor och miljö. Utges av Getaware ekonomiska förening.
Pris 550:-

Chefer och ledare i vården
Innehåller artiklar om vård, ledarskap och utveckling. Vänder sig huvudsakligen till ledare inom hälso- och sjukvården. Utges av Föreningen för chefer och ledare.
Pris 355:-

D

Dagens Medicin
Nyhetstidning för svensk sjukvård som har som ambition att ge en överblick över vad som händer inom vården och vilka förutsättningarna är för att bedriva sjukvård ; ekonomiskt, politiskt, medicinskt och organisatoriskt. Utges av Dagens medicin.
Pris 1500:-

Dagens Samhälle
OBS! De ledamöter och ersättare i Landstingsfullmäktige som så önskar kan beställa tidningen via Biblioteket, den betalas då av Stockholms läns landsting. Kommunernas och landstingens tidning som förmedlar nyheter från kommun- och landstingssektorn. Även ett forum för debatt om den offentliga sektorns framtid och förnyelse. Utges av Dagens Samhälle.
Pris 1700:-, Halvår 900:-

Priset ligger över 1500:-, vilket innebär att du som vill prenumerera får göra det på egen hand, och sedan lämna in kvitto för att få de 1500 kronorna utbetalda. Men det går också bra att beställa en halvårsprenumeration via Biblioteket i Landstingshuset.

Demensforum
Artiklar som riktar sig till alla som kommer i kontakt med demenssjuka och deras anhöriga. Utges av Demensförbundet.
Pris 275:-

Du & jobbet : arbetsmiljötidningen
Granskar arbetsmiljön och arbetslivet. Tar upp områden som arbetsrätt, rehabilitering, ledarskap, arbetsorganisation m.m. Utges av Föreningen för arbetarskydd (FFA).
Pris 1500:-

Dövas tidning
Tidningen har som mål att bevaka frågor av särskilt intresse för teckenspråkiga och spegla den teckenspråkiga kulturen, nationellt och internationellt. Utges av Sveriges dövas riksförbund.
Pris 375:-

E

Economist
Bevakning av utveckling, trender och händelser inom internationell ekonomi, politik, finansvärld, börsvärld och bankvärld. Index, siffror, börskommentarer och statistiskt material. Utges av The Economist Newspaper.
Pris 2300:-

Priset ligger över 1500:-, vilket innebär att du som vill prenumerera får göra det på egen hand, och sedan lämna in kvitto för att å de 1500 kronorna utbetalda.

Effekt klimatmagasinet
Ett samhällsmagasin om klimat- och hållbarhetsfrågor. Tidningen vill bredda klimatfrågan till att handla om mer än koldioxidutsläpp. Utges av Effekt
Pris 450:-

Ekonomisk debatt
Fungerar som ett forum för aktuell ekonomisk-politisk debatt och forskning. Utges av Nationalekonomiska Föreningen.
Pris 690:-

Energimagasinet
Artiklar och debatt om energipolitik och utvecklingen på energiområdet. Utges av Teknikförlaget.
Pris 500:-

ETC Stockholm
Innehåller artiklar om aktuella samhällsfrågor. Inriktningen är partipolitiskt obunden vänster. Utges av ETC förlag
Pris 645:-

Eurohealth
Artiklar och debatt om hälso- och sjukvårdsfrågor i Europa. Utges av European Observatory on Health Systems and Policies. Finns endast i fulltext på nätet.

Expo
Partipolitiskt obunden med syfte att värna demokrati och yttrandefrihet mot rasistiska, antisemitiska och totalitära tendenser i samhället. Reportage och analyser. Utges av Stiftelsen Expo.
Pris 720:-

F

F – Fotografisk tidskrift
Vänder sig till yrkesfotografer och andra som hanterar bilder professionellt. Artiklar om fotografins villkor, nyheter inom yrket och intervjuer med fotografer inom olika specialiteter m.m. Utges av Svenska Fotografers Förbund (SFF)
Pris 540:-

Fastighetstidningen
Nyhetsorgan för fastighetsbranschen med tonvikt på fastighetsförvaltning, fastighetsmarknad, stadsplane- och miljöfrågor. Utges av Fastighetsägarna.
Pris 520:-

Filmrutan
Sveriges äldsta filmtidskrift, ser som sin uppgift att granska filmbranschens utveckling liksom alternativa distributionsformer för den så kallade kvalitetsfilmen. Innehåller artiklar, debatt, essäer och recensioner. Utges av Sveriges Förenade Filmstudios.
Pris 275:-

Filter
Reportagetidning om aktuella ämnen. Enligt utgivaren en tidning om människorna, idéerna och berättelserna som färgar och formar Sverige de närmaste två månaderna. Utges av Magasinet Filter.
Pris 475:-

FLM – Sveriges nya kulturtidskrift om film
Om film som populärkultur, samhälleligt och kulturellt fenomen. Innehåller nyheter, reportage och kritik. Utges av Film Media AB.
Pris 360:-

Fokus
Ett veckomagasin om samhällsfrågor, politik, ekonomi, historia, livsstil och trender. Utges av FPG Media AB.
Pris 2100:-

Priset ligger över 1500:-, vilket innebär att du som vill prenumerera får göra det på egen hand, och sedan lämna in kvitto för att få de 1500 kronorna utbetalda.

Folkvett
Medlemsblad för Föreningen för vetenskap och folkbildning. Föreningen arbetar för att motverka pseudovetenskapliga och mysticistiska tendenser i samhället. De menar att pseudovetenskapen många gånger lockar människor till kvacksalveri istället för sakkunnig vård. De framhåller att människors motståndskraft mot irrationalism kan ökas genom kunskap om vetenskapens metoder och resultat.
Pris 325:-

Form
Artiklar om industridesign, konsthantverk, möbler, offentlig miljö, grafisk formgivning m.m. Utges av Föreningen Svensk Form.
Pris 670:-

Forskning och framsteg
Populärvetenskaplig tidskrift om forskning inom teknik, naturvetenskap, medicin, historia och arkeologi. Utges av Stiftelsen Forskning & Framsteg.
Pris 825:-

Frisinnad tidskrift
Idétidskrift som hävdar en liberal och kristen-humanistisk samhällssyn. Utges av Stiftelsen Frisinnad tidskrift.
Pris 220:-

Funktionshinderpolitik
Artiklar och debatt om samhällsutvecklingen ur rörelsehinderperspektiv. Reportage, artiklar och kommentarer som belyser de funktionshindrades situation i samhället och visar på möjligheter till förändring. Utges av DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder.
Pris 330:-

Fysioterapi
Specialtidskrift om sjukgymnastik med information om fackliga frågor, forskning och utveckling, ergonomi, nyheter och debatt samt hälso- och sjukvårdsfrågor. Utges av Legitimerade sjukgymnasters riksförbund.
Pris 830:-

Fönstret
ABF:s magasin om kultur och folkbildning. Utges av Arbetarnas Bildningsförbund (ABF).
Pris 240:-

Författaren
Tidningen som i första hand vänder sig till författare och översättare bevakar författarvillkor, upphovsrätt, yttrande- och tryckfrihet, bok- och biblioteksvärlden m.m. Utges av Sveriges Författarförbund.
Pris 370:-

Förvaltningsrättslig tidskrift
Tidskrift med längre artiklar om förvaltningsrättsliga frågor. Utges av Norstedts.
Pris 740:-

G

Galago
Tidningen är en samlingsplats för svenska tecknade serier för en vuxen publik. Innehåller serier från hela världen, satiriska texter och noveller. Utges av Ordfront förlag AB
Pris 400:-

Grönköpings veckoblad
Traditionsrik samhällskritisk skämttidning. Utges av Grönköpings veckoblad.
Pris 575:-

Grönt
Miljöpartiet de grönas medlemstidning.
Pris 375:-

H

Hemslöjd
Behandlar alla former av slöjd, hantverk och konsthantverk i reportage och kulturhistoriska artiklar. Utges av Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbund.
Pris 525:-

Hälsa
Artiklar om motion, terapier, vegetarisk mat, giftfri odling m.m. Utges av Forma Magazines AB.
Pris 700:-

I

Illustrerad vetenskap
Populärvetenskaplig tidskrift med artiklar om forskning inom bland annat teknik, kommunikationer, medicin, psykologi och arkeologi. Utges av Bonnier publications international A/S
Pris 1400:-

Intra
Om flerhandikapp och inlärningssvårigheter i kultur och samhälle. Informerar om forskning, metodutveckling och samhällets insatser för utvecklingsstörda. Utges av Stiftelsen Utvecklingsstörda i fokus.
Pris 420:-

J

Journalisten
Svenska Journalistförbundets tidning. Behandlar fackliga frågor, nyheter och debatt inom massmedieområdet. Utges av Svenska Journalistförbundet.
Pris 770:-

K

Karriär
Juseks medlemstidning. Fackförbund för jurister, civilekonomer, samhällsvetare, systemvetare och personalvetare. Artiklar och debatt om frågor som berör medlemmarnas yrkesområden.
Tidigare Jusektidningen. 
Pris 295:-

Kommunal ekonomi
Om frågor kring landstingens och kommunernas ekonomi. Utges av Kommunalekonomernas förening.
Pris 615:-

Kommunalarbetaren
Fackförbundet Kommunals medlemstidning. Artiklar och debatt om fackliga frågor, sociala frågor, socialpolitik m.m. Utges av Svenska Kommunalarbetareförbundet.
Pris 400:-

Konstnären
Organ för Konstnärernas riksorganisation. Vänder sig till yrkesverksamma bild- och formkonstnärer med nyheter och information om fackliga och kulturpolitiska frågor. Utges av Konstnärernas riksorganisation.
Pris 335:-

Konstperspektiv
Artiklar och debatt om samtida konst. Utges av Stiftelsen Konstperspektiv.
Pris 365:-

Kulturvärden
Genom tidningens artiklar och reportage levandegörs de byggnader och miljöer som Statens Fastighetsverk förvaltar. Artiklar om nya projekt, de historiska miljöerna och arkitekterna bakom.
Utges av Statens Fastighetsverk.
Pris 315:-

Kyrkans tidning
Svenska kyrkans tidning.
Utges av Verbum AB.
Pris 1000:-

L

Ledungen
Tidning om hembygdsvård, kulturmiljövård, byggnadsvård, fornminnen m.m., framför allt i Stockholms län. Utges av Stockholms läns hembygdsförbund.
Pris 210:-

Liberal debatt
Idétidskrift med liberal inriktning. Innehåller debattartiklar, intervjuer, kommentarer, kåserier m.m. Utges av Stiftelsen Liberal Debatt.
Pris 320:-

Libertas
Tidskrift för kritisk idédebatt med socialdemokratiska förtecken. Utges av Socialdemokratiska studentförbundet.
Pris 390:-

Life Science Sweden
Prestenteras som Nordens största tidning inom life science, bioteknik, labb och medicinteknik. Bevakar bland annat forskning, affärer, ny teknik, patent och regulatoryfrågor. Utges av IDG.
Pris 575:-

Lira musikmagasin
Artiklar om levande musik från hela världen. I första hand jazz, folk- och världsmusik samt närbesläktat från pop-, vis- och klubbscenen. Utges av Lira musikmagasin
Pris 400:-

LMV - Läkemedelsvärlden
Oberoende tidskrift vars primära uppgift är att granska och sprida kunskap om läkemedel. Artiklar och reportage om allt från de senaste kliniska resultaten till aktuella forskningsområden och de senaste läkemedelpolitiska turerna. Vänder sig i första hand till dem som arbetar med läkemedel. Utges av Apotekarsocieteten.
Är från 2015 fritt tillgänglig.

Logopeden
Logopedförbundets medlemstidning, bevakar och skapar debatt kring utbildnings-, forsknings- och yrkesfrågor. Även en kanal för att sprida kunskap om logopedins betydelse och möjligheter, där även beslutsfattare och patienter är viktiga målgrupper.
Pris 325:-

Läkartidningen
Artiklar, reportage och debatt om medicinska frågor samt hälso- och sjukvårdsfrågor.
Tidningen finns i sin helhet fritt tillgänglig på webben.
Utges av Sveriges läkarförbund.
Pris 1500:- (halvår)

M

Medborgaren
Moderaternas medlemstidning.
Pris 225:-

Medicinsk axess
Oberoende medicinsk tidskrift som innehåller artiklar och debatt om vård och medicinska frågor. Vänder sig till professionen och intresserad allmänhet. Utges av Svenska Media Docu AB.
Pris 400:-

Medicinsk vetenskap
Populärvetenskapligt magasin om aktuell medicinsk forskning.
Utges av Karolinska institutet.
Pris 265:-

Medtech Magazine
Oberoende tidskrift med artiklar och intervjuer inom området medicinteknik.
Utges av Nordiske Medier/Mentor Communications
Pris 300:-

Miljömagasinet
Oberoende tidskrift med artiklar om miljö- och konsumentfrågor.
Utges av Miljömagasinet.
Pris 560:-

Mind
Tidningen tar upp psykologiska, psykiatriska och socialpsykologiska frågor inom alla samhällsområden. Riktar sig i huvudsak till personer som arbetar inom hälso- och sjukvård och sociala områden.
Utges av föreningen Mind (Föreningen psykisk hälsa)
Pris 690:-

Modern psykologi
Populärvetenskaplig tidskrift om olika psykologiska frågor. Utges av Modern psykologi i Sverige AB.
Pris 845:-

Modern stadstrafik
Oberoende tidskrift om utveckling, trender och tendenser inom svensk och internationell lokaltrafik. Utges av Svenska spårvägssällskapet.
Pris 500:-

Moderna läkare
En special- och debattidskrift om svensk sjukvård. Utges av Sveriges yngre läkares förening – SYLF.
Pris 235:-

Morgonbris
Artiklar och debatt om politik, samhällsfrågor, kultur ur ett jämställdhetsperspektiv. Utges av S-kvinnorna.
Pris 290:-

Må bra
Artiklar om hälsa, kost, motion m.m. Utges av Aller Media.
Pris 550:-

N

Nordisk infrastruktur
Tidningen bevakar Nordeuropas transport- och kommunikationssektor. Till exempel flyg-, hamn- och sjöfartsfrågor, transport & logistik, stadsbyggnad, kollektivtrafik m.m.
Utges av Conventus marketing AB.
Pris 800:-

NU – det liberala nyhetsmagasinet
Tar upp politik och samhällsfrågor i artiklar, reportage, kommentarer och intervjuer. Utges av Liberal information.
Pris 565:-

Ny juridik
Längre artiklar inom aktuella rättsområden. Utges av Karnow Group Sweden AB.
Pris 1525:-

Näringsmedicinsk tidskrift
Presenterar de senaste rönen inom näringsterapi och alternativmedicin.
Tidskriftens syfte är att sprida kunskap om hur man stärker och tar kontroll över sin hälsa med kost och näringsmedicin i samarbete med sin läkare. Utges av Näringsmedicinsk tidskrift.
Pris 355:-

O

Offentlig förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration (SJPA)
Nordiskt forum för forskning om offentlig förvaltning utifrån politiska, organisationsteoretiska, ekonomiska och juridiska perspektiv. Utges av Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.
Pris 1100:-

Offentliga affärer
Artiklar om upphandling, ekonomi, utbildning och ledarskap inom den offentliga sektorn. Utges av Hexonova Media Group AB.
Pris 870:-

Omvårdnadsmagasinet
Artiklar och reportage om svensk sjukvård, presentation av aktuell forskning och debatt. Utges av Svensk sjuksköterskeförening.
Pris 525:-

Opsis barnkultur
Tidskrift om barn- och ungdomskultur för vuxna. Utges av Opsis.
Pris 340:-

Opus
Om klassisk musik och opera för en musikintresserad allmänhet.
Presenterar nyheter inom svenskt och internationellt musikliv.
Intervjuer, artiklar och debatt. Utges av Opus.
Pris 640:-

Ord & bild
Oberoende kulturtidskrift om och med skönlitteratur,
litteraturkritik och samhällsanalys. Utges av Stiftelsen Ord & Bild.
Pris 500:-

Ordfront magasin
Tidskrift för litteratur och samtidsdebatt. Artiklar och reportage om mänskliga rättigheter, demokrati, skrivandets konst och villkor m.m. Utges av Föreningen Ordfront.
Pris 640:-

Ottar
Tidskrift om sexualitet och samhälle. Utges av RFSU.
Pris 235:-

P

Paletten
Artiklar, reportage och debatt om konst i Sverige och utomlands.
Varje nummer har ett tema där man undersöker ett specifikt ämne vilket kan vara allt från konstnärliga tendenser, teorier eller konstpolitisk problematik.
Utges av Stiftelsen Paletten.
Pris 455:-

PC för alla
Innehåller köpråd, tester, praktiska tips, spelnyheter, recensioner av multimedier m.m. Utges av IDG.
Pris 1000:-

Personal och ledarskap
Facktidning för i första hand personalchefer och deras medarbetare. Artiklar och reportage om bland annat kompetensutveckling och utbildning. Utges av Epok Media.
Pris 1100:-

Plan
Tidskrift för debatt om samhällsplanering. Vill vara forum för erfarenhetsutbyte om ekonomiska, ekologiska och sociala frågor i planering och beslutsfattande. Bevakar bland annat kommunal och regional planering, byggande och bostadspolitik samt miljöpolitik i Sverige och internationellt. Utges av Föreningen för Samhällsplanering.
Pris 1300:-

Populär historia
Populärvetenskaplig tidskrift som presenterar historiska händelser och aktuell forskning. Utges av Svenska historiska media tidskrifter AB.
Pris 890:-

PRO Pensionären
Forum för PRO och Sveriges pensionärer. Tar upp frågor som rör pensionärer och deras levnadsvillkor. Utges av Pensionärernas riksorganisation.
Pris 225:-

Psykologtidningen
Nyhets- och debattforum för Sveriges psykologer i fackliga och yrkesmässiga frågor. Utges av Sveriges Psykologförbund.
Pris 655:-

R

Reflex
Artiklar och reportage om neurologiskt handikappades livsvillkor och forskning inom området. Riktar sig till neurologiskt handikappade men även till beslutsfattare och personal som kommer i kontakt med denna patientgrupp. Utges av Neuroförbundet.
Pris 525:-

Re:public
Public service görs av ett kollektiv av journalister och fotografer och tidskriften beskrivs som ett dokumentärmagasin på papper om det som händer just nu - i Sverige och världen. Om människor, musik och kulturfenomen som spelar roll.
Pris 455:-

Res & Trafikforum
Facktidskrift, i två delar, som behandlar frågor kring persontrafik, resor och turism. Rapporterar om ny teknik, avtal, nyheter, företag, debatt och produkter inom området. Vänder sig i första hand till beslutsfattare inom trafikpolitik, samhällsplanering och turism. Utges av Mentor Communications AB.
Pris 820:-

Respons
I essäns form recenseras och diskuteras facklitteratur inom humaniora och samhällsvetenskap. Utges av Tidskriften Respons.
Pris 525:-

Retorikmagasinet
Tidskriften behandlar retorik i dess vidare mening och vänder sig till alla som intresserar sig för språk, litteratur, politik och kommunikation. Utges av Retorikförlaget AB. Endast som online-tidskrift from 2018.

Revansch
Tidskrift som belyser patientens perspektiv i psykiatrin. Utges av Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH).
Pris 280:-

Råd & rön
Tidskrift som vill ge enskilda konsumenter kunskap om hushållning, produkter och marknad. Innehåller artiklar, granskning, tester m.m. Utges av Sveriges konsumenter.
Pris 500:-

Rörelse
RBU:s medlemstidning. Reportage om rörelsehindrade barn och ungdomar samt tips och idéer som kan vara till hjälp för andra i samma situation. Dessutom fakta om lagstiftning, rättigheter m.m. Utges av Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU).
Pris 425:-

Rött
Vänsterpartiets tidning.
Pris 300:-

S

Sans
Existensiellt magasin om samhälle, vetenskap, etik och livsåskådning. Vill verka i upplysningens anda för att främja vetenskapliga förhållningssätt och humanistisk människosyn. Utges av Sans Media AB.
Pris 420:-

SD-kuriren
Sverigedemokraternas tidning.
Pris 420:-

Senioren
Tidningens uppgift är att väcka debatt, skapa opinion och bevaka äldrepolitiska frågor. Artiklar, reportage och intervjuer om resor, kultur, hälsa och samhällsfrågor.
Utges av SPF Seniorerna
Pris 425:-

Signum - katolsk orientering om kyrka, kultur & samhälle
Kulturtidskrift kring frågor om kultur, forskning och samhälle ur katolskt perspektiv. Utges av Newmaninstitutet.
Pris 475:-

Sjukhusläkaren
Tidningen bevakar fackliga och sjukvårdspolitiska frågor. Vill väcka debatt, opinion och belysa sjukhusläkarnas frågor. Utges av Sjukhusläkarföreningen.
Pris 380:-

Skärgård - tidskriften som dokumenterar ett kulturarv
Presenterar aktuell skärgårdsforskning och vill föra diskussion kring frågor som rör skärgården och våra svenska kustbygder. Utges av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi (SIÅA)
Pris 550:-

Skärgården – från Grisslehamn till Landsort
Tidningen som är politisk oberoende bevakar, rapporterar och granskar företeelser som berör skärgården och dess intressenter. Speglar bland annat livsvillkoren för de fastboende i skärgården och vill öka insikten och förståelsen för dessa hos andra grupper i samhället. Utges av Kustförlaget AB.
Pris 500:-

Skärgårdsbåten
Innehåller historiska artiklar om skärgårdsbåtar och skärgårdstrafik med inriktning på Stockholms skärgård och Mälaren. Utges av Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten.
Pris 390:-

Socialmedicinsk tidskrift
Tidskrift med flervetenskaplig inriktning där varje nummer har ett huvudtema. Ämnesområden som behandlas är socialtjänst, socialförsäkringar, socialpolitik, folkhälsa samt hälso- och sjukvård. Finns även i sin helhet fritt tillgänglig på tidskriftens webbsida.
Utges av Stiftelsen Socialmedicinsk tidskrift.
Pris 650:-

Socialpolitik
Oberoende tidskrift som vill skildra socialpolitiken ur brukarnas och socialarbetarnas perspektiv. Forskning och debatt inom området. Utges av Föreningen Socialpolitisk debatt.
Pris 475:-

Socionomen
Facklig tidskrift med artiklar och debatt om aktuella teman inom socialt arbete. Vänder sig främst till socionomer. Utges av Akademikerförbundet SSR.
Pris 1130:-

Sonic - musikmagasin
Musiktidning med reportage, intervjuer, krönikor och recensioner.
Utges av Sampler Media AB.
Pris 550:-

Språktidningen
Populärvetenskaplig tidskrift om språk ur olika aspekter. Utges av Språktidningen i Sverige AB.
Pris 625:-

SRF-perspektiv
Tidning för medlemmarna i Synskadades Riksförbund. Artiklar och debatt om olika ämnen ur ett synskadeperspektiv. Utges av Synskadades riksförbund.
Pris 325:-

Stadsbyggnad
Medlemstidskrift med artiklar om samhällsplanering, gator, trafik, parkering, parker, mark och exploatering samt husbyggnad och miljö. Utges av Svenska kommunal-tekniska föreningen.
Pris 375:-

Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskriften innehåller vetenskapliga arbeten och översikter om politik i bred bemärkelse. Utges av Fahlbeckska stiftelsen.
Pris 500:-

Stockholms fria tidning
En oberoende personalägd nyhetstidning med ambition att vara motvikt till de stora mediebolagens nyhetsrapportering. Har som ambition att täcka områden som miljö, mänskliga rättigheter, rasism, feminism m.m. Utges endast i digital form.
Utges av Stockholms fria tidning.
Pris 730:-

Stångmärket
Artiklar om människorna och livet i skärgården.
Utges av Skärgårdsstiftelsen.
Pris 300:-

Sunt förnuft
Tidskrift som vill bilda opinion för en "bättre hushållning med skattepengarna". Artiklar om samhällsekonomiska frågor och råd om skatter och ekonomi.
Utges av Skattebetalarnas förening.
Pris 355:-

Svensk juristtidning
En allmänjuridisk tidskrift med praktiskt verksamma jurister som huvudsaklig målgrupp. Tidningen har särskilt fokus på den juridik som tillämpas i allmän domstol (bl.a. straff- och civilrätt) samt internationell och konstitutionell rätt. Förutom vetenskapliga artiklar publiceras regelbundet artiklar författade av praktiskt verksamma jurister, studentuppsatser, praxissammanställningar och debattartiklar. Utges av Svensk Juristtidning.
Pris 700:-

Svensk linje
Politisk idédebatt med klassiskt liberal och konservativ utgångspunkt.
Utges av Fria moderata studentförbundet.
Gratis att prenumerera.

Svensk medicinsk rätt
Oberoende tidning som bevakar och redovisar den medicinska rätten. Huvudinriktningen är personal- och patientsäkerhet. Avsikten är att spegla utvecklingen inom hälso- och sjukvården ur rättslig synvinkel.
Utges av Institutet för medicinsk rätt AB.
Pris 435:-

Sveriges natur inkl. årsbok
Svenska Naturskyddsföreningens medlemstidning. Artiklar och reportage om natur och miljö ur svenskt och internationellt perspektiv.
Utges av Svenska Naturskyddsföreningen.
Pris 625:-

T

Tandläkartidningen
Innehåller artiklar om tandvård riktade till professionen men även mer allmänna artiklar och debatt om fackliga och vårdpolitiska frågor.
Utges av Sveriges Tandläkarförbund.
Pris 1500:-

Tiden
Socialdemokratisk idé- och debattidskrift. Inrikes- och utrikespolitiska artiklar och kommentarer.
Utges av Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti.
Pris 420:-

Tidningen Vision
Facklig tidskrift som främst skriver om frågor som rör arbetslivet för Visions medlemmar som är offentligt och privat anställda med anknytning till kommun, landsting och kyrka. 
Utges av fackförbundet Vision.
Pris 350:-

Tidskrift för genusvetenskap
Publicerar artiklar inom aktuell tvärvetenskaplig genusforskning.
Utges av Föreningen Kvinnovetenskaplig Tidskrift.
Pris 585:-

Trafikmagasinet
Tidning med ambition att ge en allsidig bevakning av aktuella frågor inom transportbranschen. Innefattande tung trafik, spedition och logistik, järnvägs-, sjö- och flygtransporter samt väg- och bannät, farleder, terminaler, hamnar m.m. Utges av Trafikmagasinet 1 AB i Borensberg.
Pris 550:-

Transportarbetaren
Tidskrift för medlemmar i Transportarbetareförbundet som är facklig organisation för bland andra lastbilsförare, taxiförare och bussförare. Utges av Svenska transportarbetareförbundet.
Pris 275:-

Turist
Reportage och artiklar om friluftsliv i Sverige. Utges av Svenska Turistföreningen (STF).
Pris 370:-

Tvärdrag
Innehåller reportage, debatt, intervjuer och ideologiska diskussioner. Utges av Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU).
Pris 430:-

Tåg
Artiklar om allt från moderna höghastighetståg till järnvägarnas historia samt tågnyheter från in- och utland. Utges av Svenska järnvägsklubben.
Pris 790:-

U

Unik
Reportage, intervjuer, debatt och nyheter som rör personer med utvecklingsstörning och deras närstående. Utges av Riksförbundet FUB, Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning.
Pris 435:-

Upphandlingsrättslig tidskrift
Ny tidning med start november 2014. Tidningen kommer i första hand att innehålla artiklar om rättsvetenskapliga frågeställningar inom ämnet offentlig upphandling. Men även artiklar om ekonomiska, tekniska och arbetsrättsliga frågeställningar i offentliga upphandlingar.
Utges av Föreningen för utgivande av Upphandlingsrättslig tidskrift.
Pris 1040:-

Utrikesmagasinet
Artiklar, debatt och analyser om utrikespolitik och internationella frågor. Utges av Utrikespolitiska institutet. Finns fritt tillgänglig på nätet. 

V

Vi föräldrar
Artiklar och reportage i populär form om graviditet, förlossning, föräldraskap och barnhälsa. Utges av Bonnier tidskrifter.
Pris 600:-

Vi läser
Bokmagasin med författarintervjuer, reportage, guider och boktips. Utges av AB Tidningen Vi.
Pris 385:-

Vårdfokus
Artiklar och debatt om fackliga och yrkesmässiga frågor aktuella för Vårdförbundets medlemmar. Ny tidskrift 2010, ersätter Vårdfacket. Utges av Vårdförbundet.
Pris 570:-

Välfärd
Fakta, analys och statistik om välfärden och dess fördelning. Innehåller artiklar om sysselsättning, hälsa, utbildning, inkomster, konsumtion, politiska resurser m.m. Utges av Statistiska Centralbyrån (SCB).
Prenumeration är gratis.

Världspolitikens dagsfrågor
Temanummer med bakgrund, fakta och analyser av aktuella händelser. Utges av Utrikespolitiska institutet.
Pris 500:-

Ä

Äldre i centrum
Populärvetenskaplig tidskrift som presenterar forskning om äldre, åldrande och äldreomsorg. Utges av Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum.
Pris 335:-

Äldreomsorg
Ges ut som temanummer om olika aktualiteter inom äldreomsorgen..
Utges av Gothia fortbildning.
Pris 740:-

Eftersom flera tidskrifter under de senaste åren upphört eller ökat kraftigt i pris har vi tvingats ta bort ett antal av dem, trots att vi fortfarande anser att de är relevanta för landstingets verksamheter.