Så fungerar politiken

Lättläst

Region Stockholm är en demokratiskt styrd organisation med ansvar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård samt kollektivtrafik och regionplanering. Region Stockholm bidrar även till kulturen i länet.

Regionfullmäktige är det högsta beslutande organet som har det yttersta ansvaret för ekonomin och verksamhetens inriktning. Val till regionfullmäktige sker vart fjärde år, samtidigt som val till Sveriges riksdag och kommunfullmäktige i Stockholm.

Läs mer om regionfullmäktige

Se förklaringar till politiska termer i politisk ordlista

Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms län

Den 1 januari 2019 blev landstinget Region Stockholm. Det innebär ett större ansvar för tillväxt, infrastruktur, miljö och en hållbar utveckling.

Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms län

Region, riksdag och kommun

I Sverige finns tre politiska nivåer. Sveriges riksdag fattar beslut på nationell nivå. På regional och lokal nivå styr regioner respektive kommuner. Regioner ansvarar för gemensamma uppgifter som till exempel på hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Utöver dessa tre finns ytterligare en nivå, den europeiska nivån, EU.

Nationell nivå - riksdag

 • riksdag - 349 ledamöter
 • stiftar lagar
 • beslutar om statens inkomster (skatt) och utgifter

Ansvarar för:

 • vägar
 • järnvägar och flygplatser
 • polis och domstolar
 • universitet och högskolor

Regional nivå - regioner

 • eget parlament – regionfullmäktige
 • egen beskattningsrätt och beslutanderätt

Ansvarar för:

 • hälso- och sjukvård
 • tandvård
 • kollektivtrafik
 • lokal nivå - kommuner

290 kommuner

 • eget parlament – kommunfullmäktige
 • egen beskattningsrätt och beslutanderätt

Bland de viktigaste uppgifterna är:

 • förskolor, grund- och gymnasieskolor
 • socialtjänst
 • äldreomsorg
 • Europeisk nivå

Politisk styrning i Region Stockholm

Politikernas viktigaste styrdokument är budgeten. Budgeten beskriver mål, satsningar, ekonomiska ramar och anger inriktning för vad Region Stockholms verksamheter ska uppnå.

Mer om Region Stockholms budget

Den löpande politiska styrningen under året sker genom möten i de politiska organen där politikerna fattar beslut, så kallad ärendehantering. Politiska organ är:

 • regionfullmäktige
 • regionstyrelsen
 • nämnder
 • utskott
 • beredningar.

Politiska organ i Region Stockholm

Det demokratiska arbetet sker också via dagliga kontakter och möten med medborgare och organisationer i Stockholms län.

Verksamhetsstyrning

Varje politisk styrelse och nämnd har en förvaltning som ansvarar för det dagliga arbetet. Tjänstemännen i förvaltningarna tar fram underlag till de politiska besluten och genomför det som beslutats.

Förvaltningar i Region Stockholm

Region Stockholms operativa verksamhet utförs dels av egna förvaltningar och bolag, dels av externa entreprenörer. Region Stockholm har avtal med omkring 1 000 privata vårdgivare och trafikföretag. Ledningen för Region Stockholms olika förvaltningar och bolag fattar beslut som berör den egna verksamheten och hur den bäst ska organiseras för att kunna verkställa de beslut som politikerna fattar.

Bolag ägda av Region Stockholm

Verksamheterna i Region Stockholm arbetar fram underlag till budgeten med utgångspunkt från vad de ser behöver göras inom sina ansvarsområden för att uppnå målen. När budgeten är beslutad, konkretiserar förvaltningar och bolag mål, satsningar och ekonomiska ramar i en egen budget som tydligt visar vad den verksamheten ska uppnå.

Så fattas ett beslut

Den löpande politiska styrningen under året sker genom möten i de politiska organen där politikerna fattar beslut, så kallad ärendehantering. Politiska organ är regionfullmäktige, regionstyrelsen, nämnder, utskott och beredningar. Regionledningskontoret har till uppgift att styra, leda och samordna Region Stockholms verksamheter.

Ledningssystem, lagar och styrmodeller

Styrdokument beskriver vad som styr verksamheten och hur arbetet ska utföras.
Exempel på styrdokument är:

 • lagar
 • reglementen
 • delegationsordningar
 • policyer.

Styrande dokument och författningssamling

Styrdokument är en del av ledningssystem som finns både övergripande för Region Stockholm och på verksamhetsnivå. Ett ledningssystem innefattar också organisationsstruktur, lednings- och beslutsprocesser, styrmodeller och metoder för uppföljning. Det är en grund för ledning av verksamheten, att ställa upp mål och för att uppnå dessa mål. Verksamheten följs kontinuerligt upp genom bland annat bokslut, intern kontroll och revision.

Styrningen inom Region Stockholm grundas på kommunallagen och många andra lagar såsom speciallagar för sjukvård, kollektivtrafik och regionplanering.

Påverka och var delaktig i politiken

En väg att påverka politiken är att engagera sig i ett politiskt parti. I regionfullmäktige finns Moderaterna, Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna representerade. 

Rösta vart fjärde år

Vart fjärde år är det val till regionfullmäktige, vilket sker samtidigt som riksdags- och kommunvalen. Då har du möjlighet att påverka inriktningen för hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken i länet.

Följ debatten i fullmäktige

Sammanträdena i regionfullmäktige börjar klockan 10.00 och är öppna för allmänheten. Du kan lyssna på åhörarläktaren i Landstingshuset på Hantverkargatan 45 i Stockholm. Samtliga möten i fullmäktige sänds också på webb-tv.

Mer om regionfullmäktige, sammanträdestider och handlingar

Kontakta din politiker

Du kan även framföra synpunkter till politikerna som i sin tur kan framföra din synpunkt i en motion. Under Kontakt hittar du kontaktuppgifter till samtliga politiker i Region Stockholm. På sidan Regionråd hittar du alla regionråd.

Kontakta politiker

Regionråd

Politiska partier representerade i fullmäktige

Moderaterna
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Liberalerna
Vänsterpartiet
Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna
Centerpartiet

Läs beslut och dokument

Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av alla offentliga dokument. Här får du information om hur du söker ärenden, protokoll och handlingar från nämnder och utskott.

Ärenden och handlingar

Att överklaga beslut

Om du tycker att Region Stockholm har fattat beslut om något det inte har rätt till eller om du misstänker att beslutet inte gått lagligt till, kan du begära en laglighetsprövning. Det är domstolen Förvaltningsrätten som gör laglighetsprövning.

Förvaltningsrätten i Stockholm

Synpunkter och klagomål på vården

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?