Så fungerar politiken

Lättläst

Stockholms läns landsting är en demokratiskt styrd organisation med ansvar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård samt kollektivtrafik och regionplanering. Landstinget bidrar även till kulturen i länet.

Fullmäktige är landstingets högsta beslutande organ som har det yttersta ansvaret för ekonomin och verksamhetens inriktning. Val till landstingsfullmäktige sker vart fjärde år, samtidigt som val till Sveriges riksdag och kommunfullmäktige i Stockholm.

Läs mer om landstingsfullmäktige

Se förklaringar till politiska termer i politisk ordlista

Landsting, riksdag och kommun

I Sverige finns tre politiska nivåer. Sveriges riksdag fattar beslut på nationell nivå. På regional och lokal nivå styr landsting/regioner respektive kommuner. Landsting och regioner ansvarar för gemensamma uppgifter inom regionen, där tonvikten ligger på hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Utöver dessa tre finns ytterligare en nivå, den europeiska nivån, EU.

Nationell nivå - riksdag

 • riksdag - 349 ledamöter
 • stiftar lagar
 • beslutar om statens inkomster (skatt) och utgifter

Ansvarar för:

 • vägar
 • järnvägar och flygplatser
 • polis och domstolar
 • universitet och högskolor

Regional nivå - landsting/regioner

 • 20 landsting/regioner
 • eget parlament – landstingsfullmäktige
 • egen beskattningsrätt och beslutanderätt

Ansvarar för:

 • hälso- och sjukvård
 • tandvård
 • kollektivtrafik
 • Lokal nivå - kommuner

290 kommuner

 • eget parlament – kommunfullmäktige
 • egen beskattningsrätt och beslutanderätt

Bland de viktigaste uppgifterna är:

 • förskolor, grund- och gymnasieskolor
 • socialtjänst
 • äldreomsorg
 • Europeisk nivå

Politisk styrning i landstinget

Politikernas viktigaste styrdokument är budgeten. Budgeten beskriver mål, satsningar, ekonomiska ramar och anger inriktning för vad landstingets verksamheter ska uppnå.

Mer om landstingets budget

Den löpande politiska styrningen under året sker genom möten i de politiska organen där politikerna fattar beslut, så kallad ärendehantering. Politiska organ är:

 • landstingsfullmäktige
 • landstingsstyrelsen
 • nämnder
 • utskott
 • beredningar.

Politiska organ i Stockholms läns landsting

Det demokratiska arbetet sker också via dagliga kontakter och möten med medborgare och organisationer i Stockholms län.

Verksamhetsstyrning

Varje politisk styrelse och nämnd har en förvaltning som ansvarar för det dagliga arbetet. Tjänstemännen i förvaltningarna tar fram underlag till de politiska besluten och genomför det som beslutats.

Förvaltningar i Stockholms läns landsting

Landstingets operativa verksamhet utförs dels av landstingets egna förvaltningar och bolag, dels av externa entreprenörer. Landstinget har avtal med omkring 1 000 privata vårdgivare och trafikföretag. Ledningen i landstingets olika förvaltningar och bolag fattar beslut som berör den egna verksamheten och hur den bäst ska organiseras för att kunna verkställa de beslut som politikerna fattar.

Landstingsägda bolag

Verksamheterna i landstinget arbetar fram underlag till landstingsbudgeten med utgångspunkt från vad de ser behöver göras inom sina respektive ansvarsområden för att uppnå de landstingsövergripande målen. När landstingsbudgeten är beslutad, konkretiserar förvaltningar och bolag mål, satsningar och ekonomiska ramar i en egen slutlig budget som tydligt visar vad den egna verksamheten ska uppnå.

Så fattas ett beslut

Den löpande politiska styrningen under året sker genom möten i de politiska organen där politikerna fattar beslut, så kallad ärendehantering. Politiska organ är landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen, nämnder, utskott och beredningar. Landstingsstyrelsen har till uppgift att styra, leda och samordna landstingets verksamheter.

Ärendets gång i Stockholms läns landsting. Illustration.

Ledningssystem, lagar och styrmodeller

Styrdokument beskriver vad som styr verksamheten och hur arbetet ska utföras.
Exempel på styrdokument är:

 • lagar
 • reglementen
 • delegationsordningar
 • policyer.

Styrdokument

Styrdokument är en del av ledningssystem som finns både övergripande för landstinget och på verksamhetsnivå. Ett ledningssystem innefattar också organisationsstruktur, lednings- och beslutsprocesser, styrmodeller och metoder för uppföljning. Det är en grund för ledning av verksamheten, att ställa upp mål och för att uppnå dessa mål. Verksamheten följs kontinuerligt upp genom bland annat bokslut, intern kontroll och revision.

Landstingets styrning grundas på kommunallagen och många andra lagar såsom speciallagar för sjukvård, kollektivtrafik och regionplanering.

Landstingets har också olika styrmodeller som handlar om ägarstyrning, beställarstyrning och ekonomistyrning.

Påverka och var delaktig i politiken

En väg att påverka politiken är att engagera sig i ett politiskt parti. I landstingsfullmäktige finns Moderaterna, Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna representerade. 

Rösta vart fjärde år

Vart fjärde år är det landstingsval, vilket sker samtidigt som riksdags- och kommunvalen. Då har du möjlighet att påverka inriktningen för hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken i länet.

Följ debatten i fullmäktige

Sammanträdena börjar klockan 10.00 och är öppna för allmänheten. Du kan lyssna på åhörarläktaren i Landstingshuset på Hantverkargatan 45 i Stockholm. Samtliga möten i fullmäktige sänds också på webb-tv.

Mer om landstingsfullmäktige, sammanträdestider och handlingar

Kontakta din politiker

Du kan även framföra synpunkter till landstingspolitikerna som i sin tur kan framföra din synpunkt i en motion. Under Kontakt hittar du kontaktuppgifter till samtliga politiker i landstinget. På sidan Landstingsråd hittar du alla landstingsråd.

Kontakta politiker

Landstingsråd

Politiska partier representerade i fullmäktige

Moderaterna
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Liberalerna
Vänsterpartiet
Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna
Centerpartiet

Läs beslut och dokument

Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av alla offentliga dokument. Här får du information om hur du söker ärenden, protokoll och handlingar från landstingets nämnder och utskott.

Ärenden och handlingar

Att överklaga beslut

Om du tycker att landstinget har fattat beslut om något det inte har rätt till eller om du misstänker att beslutet inte gått lagligt till, kan du begära en laglighetsprövning. Det är domstolen Förvaltningsrätten som gör laglighetsprövning.

Förvaltningsrätten i Stockholm

Synpunkter och klagomål på vården